Svart/hvitt-tenkning

Vi mennesker har en fantastisk egenskap: vi har evnen til å abstrahere og kategorisere ting, sette merkelapper på alt i verden og på den måten være i stand til å orientere oss gjennom en jungel av farer og muligheter. Tenk så nyttig det er at det står “mat” på noen bokser i skapet vårt og “gift” på andre. Dessverre medfører også denne kategoriske tenkningen til at vi har problemer med å forholde oss til statistikk. Folk har en tendens til å tenke digitalt: enten er ting svart eller så er ting hvitt.

Dette gjelder ikke minst folks forståelse av rase. De to dominerende raseteoriene i historien har vært rasisme og egalitarisme. Rasisme går ut på å dele opp mennesker i veldig klare og tydelige kategorier basert på rase: ALLE svarte er mentalt underlegne hvite. Rasisme-teorien sier altså at man kan dømme et individs mentale evner og personlige egenskaper utelukkende på hans rasetilhørighet. På den motsatte enden av skalaen har vi egalitarismen som sier at det ikke finnes biologiske mentale forskjeller mellom raser. INGEN er mentalt overlegne eller underlegne noen andre.

Her har vi altså svart/hvitt-tenkningen i et nøtteskall: enten er alle svarte underlegne, eller så er ingen det. Alt eller ingenting. Begge teorier er akkurat like kategoriske, og begge teoriene er akkurat like feil og skadelige. Sannheten er mer kompleks enn dette og krever en statistisk forståelse.

Statistiske gråtoner

Hvit idiot og svart geni

Hvit idiot og svart geni

Rasismeteorien fikk en alvorlig knekk for over hundre år siden da forskningen på intelligens viste at mentale evner har en statistisk normalfordelingen innenfor en rase. Det betyr at det er enorm variasjon i intelligens, innenfor en rase. Det finnes idioter innenfor en rase, og det finnes genier. Faktisk er det slik at ca 1/3 av alle svarte amerikanere er smartere enn halvparten av hvite. Dette faktum alene burde være nok til å knuse all form for rasisme, og det har i grunnen også gjort det. I dag er det så godt som ingen som tror at en rase er overlegen en annen, eller at dette er en meningsfull påstand. Det går ikke an å dømme et individ basert på at han er av en bestemt rase.

Men vitenskapen gir også en akkurat like kraftig knekk til egalitarisme-teorien. Vi er ikke alle født like. Folk er født veldig forskjellige, både innenfor og mellom rasene. Gjennomsnittlig scorer svarte amerikanere rundt 15 IQ-poeng lavere enn hvite, mens orientalere scorer ca 5 IQ-poeng høyere enn hvite. Innenfor hver rase er det også veldig stor variasjon. Det er rett og slett utrolig naivt, på grensen til det religiøse, å tro at mennesker kan bo i så vidt forskjellige områder som isødet i arktis og jungelen i Amazonas i tusenvis av generasjoner uten at dette har hatt noen som helst innvirkning på biologien til hjernen vår, særlig når hjernen er vårt viktigste overlevelsesorgan som er hovedårsaken til at vi er i stand til å overleve i så dramatisk forskjellige klimaer og miljøer.

Den moderne kreasjonismen

Mange vil hevde at det er kontroversielle påstander at 1) det finnes raser, 2) at det finnes en biologisk arvelig egenskap intelligens som måles temmelig nøyaktig og kulturelt nøytralt av IQ-tester og at 3) det finnes statistiske genetiske forskjeller i intelligens og andre egenskaper mellom rasene. Det er definitivt sant at dette er kontroversielle påstander, på nøyaktig samme måten som det er enormt stor kontrovers mellom evolusjonister og kreasjonister. Denne kontroversen er høyst reell. Forskjellen er at evolusjonistene vet hva de snakker om mens kreasjonistene bedriver kreativ ønsketenkning.

På tilsvarende vis er det en stor kontrovers mellom fagmiljøene og folk utenfor fagmiljøene. Innenfor forskningsmiljøene er det lite kontrovers omkring de påstandene jeg listet opp ovenfor, men jo lenger vekk folk er fra fagmiljøene og jo mer ideologisk farget de er, jo mer kontroversielle synes de påstandene er.

Den store forskjellen mellom egalitaristene og kreasjonistene er at kreasjonistene er marginaliserte i samfunnet, mens innen temaene rase, IQ og arvelighet er det omvendt. Der er det fagmiljøene som er marginaliserte og det er den egalitaristiske skapelsesmyten som er opplest og vedtatt som politisk korrekt sannhet. Vårt samfunn er på mange måter analogt til middelalderen og inkvisisjonstiden, hvor religiøse fanatikere dominerte samfunnsdebatten. Egalitarismen har et like sterkt grep om samfunnet i dag som rasismen hadde frem til midten av 1900-tallet. Dette viser hvor lett det er for folk å falle inn i ensidig kategoriske og dermed dogmatisk tenkning.

Hvordan forholde seg til statistikk?

Kategorisk tenkning er viktig, men i visse tilfeller er det ekstremt viktig å mestre gråtonetenkning også. Statistikk er viktig. Så la oss holde oss til dette svært betente temaet rase, og se hvorfor kunnskap om raseforskjeller er viktig.

Hvis vi observerer at svarte er totaldominerende innen en del sportsgrener slik som basketball, sprint og langdistanse, hvordan bør vi tolke dette? Bør vi tolke denne statistiske overrepresentasjonen som rasisme mot hvite og asiater? Sitter det en hel gjeng med svarte rasister rundt omkring og styrer sportsindustrien? Nei, raseforskningen forteller oss at det er vesentlige statistiske fysiske forskjeller mellom rasene. Svarte har høyere testosteronnivå som gjør dem både høyere og mer muskuløse, og de har en beinbygning som gjør dem egnet til sport. Selv om det er stor variasjon innad i rasene innen fysikk er svarte statistisk dramatisk overrepresentert i ytterpunktene for fysikk.

Vi kan altså bruke raseforskning til å konkludere med at hvite og asiater ikke utsettes for rasisme innen sport. Utfallet er som forventet dersom sport er 100% meritokratisk.

På tilsvarende vis er det ikke kjønnsdiskriminering som ligger til grunn når menn er dramatisk overrepresentert på voldsstatistikken sammenlignet med kvinner. Menn og kvinner er biologisk forskjellige, og menn har høyere testosteronnivå, noe som gjør at vi kan forvente at menn er overrepresentert i voldsstatistikken. Vold henger også delvis sammen med lav IQ (lav impulskontroll), og siden menn har en større variasjon i IQ enn kvinner er det flere idioter blant menn enn blant kvinner (men også flere genier).

Av samme grunn bør vi også rent statistisk sett ikke bli overrasket over at svarte er dramatisk overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. Unge svarte menn utgjør 3% av USAs befolkning men står for over 50% av alle mord. Dette skyldes en kombinasjon av høyre testosteronnivå i menn, mindre impulskontroll hos unge, lavere IQ hos svarte og høyere testosteronnivå hos svarte. At svarte arresteres oftere enn alle andre skyldes altså ikke rasisme, men biologiske forskjeller.

Av samme grunn bør vi forvente at hvite og asiater dominerer innen intellektuelt krevende områder som matematikk, vitenskap og forretningsvirksomhet. At hvite og asiater, og særlig menn, lykkes oftere innen disse er ikke utslag av patriarki eller av hvit rasisme, men av statistikk. Å mistolke disse statistiske skjevhetene som rasisme eller kjønnsdiskriminering ville være et ekstremt overgrep mot de som urettmessig rammes av en slik beskyldning.

Det store spørsmålet er hvordan vi kan akseptere at denne statistikken er et utslag av biologi uten å bli rasister eller mannssjåvinister. Det er i grunnen veldig enkelt. Bare se på hvordan vi håndterer menn. Menn statistisk sett er tiltrukket av kvinner som er yngre enn seg, og omvendt for kvinner. Årsaken til dette er biologisk: menns verdi stiger med alderen (mer rikdom), mens kvinners verdi topper seg i ung alder når fødefabrikken fungerer på sitt beste, og dernest faller verdien på kvinner med alderen. Som en konsekvens av dette er menn overrepresentert på statistikken over pedofile. Likevel klarer de fleste på merkelig vis å leve med dette uten å tro at alle menn er pedofile. Vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig.

Hvis vi kan vurdere menn individuelt uten å automatisk dømme dem som pedofile voldsaper, da klarer vi helt sikkert også å vurdere svarte individuelt.

Statistikk må tolkes riktig

En av de største farene med statistikk er at det er så lett å ta alle under en kam. Derfor må man være veldig forsiktig med hvordan man bruker statistikk og hele tiden være klar over at statistikk jevner ut underliggende individuelle forskjeller. La meg ta et eksempel til ettertanke:

Vi får ofte høre om hvor mange fattige det er i USA, hvor store forskjellene er, og hvor farlig våpenlovgivningen er fordi det er så mange mord i USA. Alle disse påstandene begrunnes med statistikk. Men bak denne statistikken for USA som helhet skjuler det seg etniske forskjeller. Hva skjer med statistikken dersom vi kun ser på de hvite i USA? Da finner vi plutselig ut at det ikke er særlig mye større forskjeller i USA enn i Norge, at det nesten ikke finnes fattige og at USA er et av verdens tryggeste land med et av de laveste drapsratene i verden.

Hvordan er dette mulig? Svaret er at hispanics (hovedsaklig amerikanske indianere) og særlig svarte er så dramatisk overrepresentert både på kriminalitetsstatistikken og på fattigdomsstatistikken at det får USA som helhet til å fremstå nærmest som et uland.

Men er det slik at USA behandler svarte og hispanics veldig dårlig da? Nei, de er de rikeste og minst kriminelle svarte og hispanics i hele verden. Som gruppe gjør de det altså bedre i USA enn stort sett noe annet sted på planeten.

Dette er nyttig å vite når man diskuterer politikk, og særlig om hvor fæl USA er, sammenlignet med Norge. Hovedforskjellen mellom USA og Europa er at Europa foreløpig har en større andel hvite.

Dette er derimot i ferd med å endre seg, noe blant annet vi ser klart og tydelig i Sverige, hvor nå 25% av befolkningen er innvandrere i all hovedsak fra midtøsten. Før valget i 2013 lovet høyresiden i Norge å tillate flere privatskoler, men de skrinla disse planene da venstresiden viste til en rapport hvor Sverige har fått dårligere resultater i skolen etter at de begynte å privatisere.

Her er nok et eksempel på dårlig bruk av statistikk, for bak dette enkle tallet skjuler det seg en rekke strukturer, deriblant etnisitet. I samme periode som man begynte å privatisere skolene begynte Sverige også sin selvmordsinnvandring av analfabeter og kulturelt lite utviklede folk med lav IQ fra Midtøsten. Gjennomsnits-IQen i Syria, for eksempel, er 83. I Egypt er den 81, Libanon 82, Algerie 83, Marokko 84, Afghanistan 84 og Pakistan 84 for å nevne noen relevante land. Hva tror du effekten på skoleresultater vil være når barn fra disse kulturene begynner på svenske skoler? Fallende resultater. Resultatene viser også at det nettopp er innvandrerbarn som sliter mest på skolen.

Samtidig skjuler statistikken også det faktum at privatskoler gjør det bedre enn offentlige skoler. Det er altså ikke privatiseringen som er årsaken til de fallende resultatene i Sverige, og det er dypt uredelig å påstå noe slikt. Privatiseringen får skylden når det i realiteten er sosialistenes egen selvmordsinnvandring som er årsaken.

Mange har snakket om hvilken berikelse de syriske flyktningene vil være for Norge, men når vi altså vet at gjennomsnitts-IQen i Syria er 83 betyr det at rundt 1/3 av flyktningene som kommer til landet har en IQ som for en europeer tilsvarer et mildt tilfelle av Downs syndrom, så er det bare å trekke frem NAV-kalkulatoren for å finne ut hva denne berikelsen vil koste skattebetalerne i mange generasjoner fremover.

Konsekvensene av å skjule sannheten

Sosialister er overbevist om at det å snakke om denne ubehagelige sannheten skaper rasisme. I realiteten sier altså sosialistene at det kun finnes to mulige alternativer: enten er man egalitarist eller så er man rasist. Sier man sannheten om de statistiske forskjellene mellom raser og etniske grupper skaper det hat og da er det gasskamrene next. Faktisk er jeg rimelig sikker på at selv om absolutt alt som er skrevet i denne artikkelen er på trygg vitenskaplig grunn er det mange sosialister som ikke vil nøle med å stemple meg som rasist, til tross for altså at jeg viser hvordan raseforskningen undergraver rasisme.

Jeg tror heller at et systematisk forsøk på å skjule sannheten gjennom kreativ journalistikk og hetsing av de som forsøker å opplyse om disse tingene fører til trykkokereffekten, der hvor det bygger seg opp et sinne og et hat til det eksploderer. Dette ser vi allerede i Sverige hvor Sverigedemokratene nå har 25% oppslutning. Politikken som som føres i Sverige er så katastrofal at selv et parti som Sverigedemokratene fremstår som et bra alternativ for nærmere hver tredje etniske svenske. Say no more.

Jeg tror i stedet at en ærlig debatt hvor alle fakta kommer på bordene ville bidratt til å undergrave rasisme. En av konsekvensene av en ærlig debatt ville vært at det ble fullstendig slutt på velferdsinnvandring. Å si ja til innvandrere fra lav-IQ-land er å nærmest garantere at man får en permanent underklasse som lever på NAV. Dette avler misnøye og  mistillit hos alle. Skattebetalerne blir sure fordi de må fø på en skokk med NAVere samtidig som deres egne gamle foreldre blir neglisjert på gamlehjem, og lav-IQ-innvandrerne blir sinte og sure fordi de ikke lykkes særlig bra i et land med IQ-murer på alle kanter.

En måte å unngå hele problemet er friborgerskap for arbeidsinnvandrere. De vil da ikke har rett på noen sosiale ytelser men til gjengjeld betaler de heller ikke noen sosiale skatter. En slik ordning gjør at arbeidsinnvandrerne ikke belaster skattebetalerne, samtidig som det fungerer som et filter: kun de som er smarte nok til å få jobb i Norge vil komme hit. En slik ordning fungerer altså som et effektivt filter slik at vi bare får hit de menneskene som bidrar positivt til seg selv og til landet.

Men jeg tror at før nordmenn er modne for debatten om friborgerskap må de først få fakta i saken, og forstå at venstresiden ikke har noen løsninger å tilby, bare problemer.

Posted in filosofi, politikk, vitenskap | 10 Comments

En ny politisk trend i Vesten

I de senere årene har det gradvis sneket seg inn en ny politisk trend i Vesten. Det har dukket opp stadig nye politiske figurer, bevegelser og partier ut av ingenting, og utfordret det etablerte politiske hegemoniet med overraskende tyngde. Sist ut av slike politiske “bomber” er milliardær Donald Trump og selverklært sosialist Bernie Sanders som begge gjør det forrykende bra i meningsmålingene i presidentvalget. Ja, vi risikerer faktisk at det blir et presidentoppgjør mellom to politiske outsidere. Trump vs Sanders.

trump-sandersMen det er ikke bare i USA dette skjer. Det skjer over hele Europa også. I Norge har plutselig MDG dukket opp ut av ingenting og blitt et stort parti i løpet av kort tid. I Danmark har Liberal Alliance gjort stor suksess og er nå det største partiet blant de unge under 35 år. Over hele Europa ser vi det samme: Sverigedemokraterna i Sverige, Dansk Folkeparti i Sverige, UK Independence Party i Storbritannia, Jobbik i Ungarn, Gylden Daggry og Syriza i Hellas, Front National i Frankrike og Pegida i Tyskland. I tillegg har vi Tea Party-bevegelsen i USA og Occupy Wall Street. Og vi kan faktisk legge til Obama i denne trenden, fordi han var en total outsider uten erfaring fra Washington da han vant nominasjonen i det demokratiske partiet.

Mange av disse er mot fremmedkulturell innvandring, noen av dem er sosialistiske, noen er liberale, noen er grønne. Felles for dem alle er at de er outsidere. De tilhører ikke den kompakte eksisterende politiske eliten. De vil ha forandring. Det er interessant å merke seg at Obama gikk til valg i 2008 på slagordet “Change.”

Jeg tror at den trenden vi nå ser er nettopp dagens tidsånd. Folk vil ha forandring fordi det gradvis har sneket seg inn en generell misnøye og mistillit til det eksisterende politiske hegemoniet. Folk klarer ikke helt å sette fingeren på hva som er galt, men de vet at de ikke vil ha det som er nå.

Særlig en av trendene er urovekkende. Mange av de nye partiene og bevegelsene jeg nevnte er sterkt innvandringskritiske og ofte med tilsnitt av rasisme, og de har ofte mellom 20 og 30% oppslutning i sine land. Sverigedemokraterna for eksempel har i følge en fersk meningsmåling 25% oppslutning, og med tanke på at 25% av de stemmeberettigete er innvandrere, hovedsaklig muslimer som er hovedfienden til SD, er det rimelig å anta at det kun er etniske svensker som i stor grad stemmer på SD. Det tyder på at SD har hele 33% oppslutning blant Sveriges urbefolkning.

Hvordan reagerer så den politiske eliten på dette? Som de alltid gjør: med maktarroganse. Det er ikke maktelitens politikk det er noe galt med, kan skjønne, men folket. I stedet for å ta denne trenden som nå gjenspeiler seg over hele Vesten på alvor, avfeies den eplekjekt som utslag av “populisme.” Jeg har alltid syntes at det begrepet er litt merkelig å bruke som et skjellsord i et demokrati. For meg virker det som om “populisme” brukes i betydningen “noe mange folk vil ha men som den rådende politiske eliten er uenige i,” men hva vet vel jeg?

Standardresponsen på bekymringene rundt innvandring, især fra muslimske land, er at slik bekymring er rasisme eller kaldt og kynisk. Med andre ord, 1/3 av urbefolkningen som har bodd i landet i tusenvis av år besvares med mobbing for å få dem til å holde kjeft og adlyde.

Min spådom er at alle etablerte partier som holder på på den måten der vil oppleve en svært ubehagelig overraskelse når hersketeknikkene ikke fungerer og disse nye partiene bare flommer inn og tar plassene i parlamentene fra de etablerte partiene.

Generelt sett er det en dårlig idé å bare ignorere og undertrykke hva et stort og voksende mindretall av befolkningen mener, og det gjelder alle partier og ideologier.

 

Posted in filosofi, finanskrisen, politikk | 11 Comments

Sofapartiet vant valget!

hjemmesitterDet er bare å sende sine gratulasjoner til de 40% av den norske befolkningen som stemte på Sofapartiet. Sofavelgerne vant valget med solid margin. Koalisjonspartneren deres De Blanke hadde også et brakvalg og fikk 0,6% oppslutning. Over 15.000 velgere kom seg ut av sofaen ene og alene for å stemme blankt. (I fylkestingsvalget var tallet enda høyere)

Denne koaliasjonen har også fått en helt ny tredje partner, nemlig Liberalistene. I likhet med Sofapartiet og De Blanke har Liberalistene ikke noe tillit til politikere, men til forskjell fra Sofavelgerne og De Blanke vil Liberalistene gå aktivt inn i politikken for å være vaktbikkje og sørge for at politikerne klarer å gjennomføre minst mulig av sin politikk. Partiet stilte bare i Oslo og regnet denne valgkampen kun som tørrtrening for valget i 2017, men fikk likevel til slutt 458 stemmer. I skolevalgene fikk Liberalistene 1,1% oppslutning.

80% av medlemmene i Liberalistene er tidligere medlemmer av Sofapartiet. Leder og nestleder i Liberalistene Oslo var inntil for et par år siden ikke interessert i politikk i det hele tatt. Leder i Liberalistene Oslo, Roald Ribe, sier at han i dette valget stemte på et parti for andre gang i sitt liv.

Det som skiller Liberalistene fra Sofapartiet og De Blanke er at de ønsker å gjøre noe med det faktum at det norske demokratiet er i ferd med å miste all legitimitet når kun 60% av befolkningen stemmer ved valget. Det betyr at det kun trengs 30% oppslutning for å få “flertall.”

De som sitter hjemme er folk som ikke bryr seg om politikk og helst ikke vil ha noenting med det å gjøre. De som derimot setter agendaen — og som kun har et mindretall av befolkningen i ryggen — er de mest styringskåte politikerne. Og bare for å illustrere hvor ille dette er: i Oslo kan Miljøpartiet De Grønne, det aller mest styringskåte partiet av dem alle, få ordføreren, til tross for at de kun fikk 8,1% oppslutning. Inkluderer vi hjemmesitterne fikk MDG kun 5,1%.

Problemet er altså at ingen taler hjemmesitternes sak, selv om de er den desidert største velgergruppen. De tas ikke en gang med i statistikken og nevnes ikke med et ord i politiske diskusjoner. Dette har Liberalistene gjort noe med. De skal prøve å få hjemmesitterne som har gitt opp det politiske systemet ut av sofaene sine for å stemme på det eneste partiet som taler deres sak, nemlig å få politikerne til å gjøre minst mulig.

Det skal bli spennende å følge med på dette lille nye, blokkuavhengige mikropartiet i 2017 da de stiller landsdekkende. Klarer de å nå ut til hjemmesitterne og andre som er misfornøyde med dagens politikere? Det vil tiden vise.

Følg gjerne Liberalistene på Facebook. Du finner også Sofapartiet på Facebook.

Posted in filosofi, politikk | 8 Comments

Hva står MDG for?

Dette gullkornet var å finne i Stavanger Aftenblad nylig som oppsummerer på en fin måte hva MDG står for:

MDG

Posted in filosofi, miljø, politikk, religion | 20 Comments

Liberalistene

En del har kanskje ikke fått med seg at Det Liberale Folkepartiet har gått i dvale, og vil derfor bli skuffet når de kommer til valglokalene og finner at DLF ikke stiller til valg. Men fortvil ikke: det nye partiet Liberalistene har tatt over stafettpinnen og stiller til kommunevalg i Oslo 2015, og landsdekkende i stortingsvalget 2017.

Liberalistene er et nytt parti, med nytt navn, nye folk og ny profil, men de som liker DLF vil stort sett føle seg hjemme også i Liberalistene.

Liberalistene

 

Liberalistene er et nytt parti og fremdeles nokså lite, men er Norges raskest voksende parti, i skrivende stund med nærmere 620 medlemmer, og en vekst på over 10% per måned nå i valgkampen. Liberalistene er også i sterk vekst på Facebook, med nærmere 3500 likes i skrivende stund. I tillegg er det danske søsterpartiet Liberal Alliance det største partiet blant unge under 35 år med over 20% oppslutning i følge en ny meningsmåling. Liberalistene forventer at de har flere medlemmer enn Rødt innen Stortingsvalget i 2017.

Hva står så Liberalistene for? Enkelt og greit: ditt liv, ditt valg. Politikere skal gjøre minst mulig. Statens oppgave skal på sikt begrense seg til politi, rettsvesen og militær. Kun ekte kriminalitet (vold og trusler om vold mot fredelige mennesker) skal være forbudt.

Det betyr at velferdsstaten gradvis og på en trygg og bærekraftig måte skal avvikles. Dette kalles stillasmodellen.

Stillasmodellen

Torbjørn Jagland kalte en gang vår velferdsstat for “Det Norske Hus.” Det er en god analogi. Forestill deg at dette huset er blitt mange etasjer høyt men er bygget av elendige byggmestere slik at det har blitt ustabilt og vil kollapse i fremtiden. Det er ikke bærekraftig, og bør rives. Problemet er at det bor folk i huset og det må rives mens de bor der. Hvordan gjør man dette på en ansvarlig og trygg måte? Jo, man setter opp et stillasverk som skal stå mens man river huset fra toppen og ned, bit for bit.

Man starter altså med det enkleste først og bevarer lengst den delen av velferdsstaten som er vanskeligst å gjøre noe med. Det betyr at det siste man kutter i er pensjoner og trygd for uføre.

Man starter med å avvikle den delen av velferdsstaten som gir minst omstilling og som gir størst gevinst. Først på lista er kravet om handicaptoalett i alle nye boliger. Å fjerne denne tøysereguleringen tilsvarer å gi skattelette på 100.000 kroner til alle som bygger nytt hus.

Norge er full av slike tøysereguleringer som kun saboterer verdiskapning og gir arbeidsplasser til maktkåte byråkrater. Man kan enkelt fjerne dem uten at det går ut over eksisterende tilbud og samtidig som det gjør at folk får beholde mer av egne penger.

Dernest begynner man med å føre alle friske mennesker over på private ordninger. Friske folk må spare til egen pensjon, forsikre seg selv mot uførhet og sykdom, spare til arbeidsledighet og betale for barnehager og skoler. Dette skjer samtidig med at skattesatsene og avgiftene (og det totale skattenivået) senkes.

Den avgiften man beholder lengst er momsen. På den måten “straffer” man forbruk, samtidig som man belønner sparing og investering, noe som er sunt for økonomien og som samtidig også gir hver og en anledning til å bestemme hvor mye de selv skal betale i skatt.

Konsentrert frihet

En viktig del av Liberalistenes strategi er å tilby konsentrert frihet til velgerne. Alle de andre partiene tilbyr liberalisme i utblandet form, og dersom man ønsker mer konsentrert frihet kan man aldri få dette ved å stemme på de andre partiene. En stemme til Frp for eksempel er kun 20% stemme til liberalisme, og 80% stemme til nasjonalisme, konservatisme og sosialdemokrati. Man kan altså få 5 ganger mer frihet igjen for stemmen sin med en stemme til Liberalistene enn man får til et annet parti.

Liberalistene lar velgerne selv få velge hvor utblandet frihet den enkelte vil ha, fordi Stillasmodellen medfører et Veikart for fred og frihet — en rekkefølge som ting vil gjennomføres i, i takt med hvor stor oppslutning Liberalistene har. Dermed kan velgeren selv se når det er fare for at noe hun er sterkt uenig i blir gjennomført. Når dette skjer kan hun stoppe dette simpelthen ved å slutte å stemme på Liberalistene, men inntil da kan hun stemme taktisk og bruke Liberalistene til å trekke samfunnet i en mer fredelig og friere retning.

Kommunevalget 2015

Selv om partiet er rykende fersk stiller det likevel til valg i Oslo i år. Du kan altså allerede nå ved kommunevalget i 2015 stemme på Liberalistene dersom du er folkeregistrert bosatt i Oslo.

Posted in filosofi | Leave a comment

En liten hverdagsprotest

Sikkerhetskontrollen på flyplassen er noe herk, og det som gjør det ekstra surt er at den bare er tull og tøys. Den er helt unødvendig. Det er akkurat like farlig/trygt å fly som det er å ta trikk, buss, båt eller gå på teater eller Rema 1000. Hvis det skal være nazi sikkerhetskontroll på fly, hvorfor ikke da på alle de andre plassene som er akkurat like mye/lite utsatt for terror?

Det er kjipt, men det finnes heldigvis en ørliten hverdagsprotest man kan gjøre for å vise misnøye med systemet. Etter sikkerhetskontrollen har de frekkhetens nådegave å sette opp en automat hvor man kan rapportere hvor fornøyd man er med “kundeservicen”! Det blir litt som å spørre om kundetilfredshet etter waterboardingen i Guantanamo. Svaret bør være “svært misfornøyd,” uansett hvor tilsynelatende pen behandling man fikk i kontrollen, eller uansett hvor rask og effektiv den var. Kontrollen er et unødvendig overtramp. Si fra ved å trykke på den røde knappen.

sikkerhetskontroll

 

Posted in politikk | 20 Comments

Grov utnytting av fattige?

Dagbladet skriver i dag om en mann fra Drammen som er dømt for grov utnyttelse av fattige og menneskehandel. I følge artikkelen tappet han kontoene til lutfattige vietnamesere og brukte pengene til å bygge stor villa til millioner av kroner.

Når den sosialistiske pressen fremstiller en mann som grufull utnytter av fattige aner jeg alltid ugler i mosen. Sosialister bedriver alltid sosial utjevning, også av sannheten. Det betyr at de alltid angriper de gode fordi de er gode, og forsvarer de dårlige fordi de er dårlige. Derfor sjekket jeg litt opp denne historien. Og ganske riktig, dette er en typisk sosialisthistorie hvor helten er blitt gjort til skurken og hvor skurkene er blitt gjort til heltene.

Dette er historien når den ikke blir fortalt av sosialister:

vietnamNorge har høye innvandringsmurer rundt landet for å beskytte styrtrike norske arbeidere mot konkurranse fra lutfattige bønder. Fagbevegelsen har lykkes med å å lage den mest utspekulerte og ondsinnete innvandringsmuren noensinne: krav om “norske lønninger.” Dette gir fagforeningen anledningen til å bruke sin makt til å trykke fattige vietnamesere ned i søla (dvs. stenge dem ute fra konkurranse) og attpåtil være frekk nok til å gni seg inn med ostepop mens de orgasmisk selvhøytidlig erklærer hvor utrolig solidariske de er. De klarer altså å fremstille sin undertrykking som om de er helten i historien. Utrolig.

Normalt har vietnameser tilnærmet lik null sjanse å komme til Norge som sesongarbeidere. De kan ikke språket, de skjønner ikke hvordan de skal søke osv. Så er det altså en nordmann (eller norsk-vietnameser?) som har klart å knekke koden. Han har klart å få folk til Norge på lovlig vis og fått vietnamesere til å bli ansatt som sesongarbeidere til semi-norske lønninger.

Nordmannen forsynte seg godt av lønningene men sesongarbeiderne satt igjen med over 4000 kroner per måned etter skatt. Dette er ganske nøyaktig 4-dobling av den beste lønna de kunne håpet på å få i en av storbyene i Vietnam. Tenk litt over det folkens: denne karen her har hjulpet ca 50 vietnamesiske bønder til å minst 4-doble lønna si. En kan kanskje si at det hadde vært enda kjekkere om de hadde tjent enda mer, men med denne lønna kan de sende barna sine til skole og tannlege. De kan kjøpe mobiltelefoner, fjernsyn, få å strøm og vann innlagt i husene sine. Kort sagt, levestandarden deres som følge av dette vil øke dramatisk.

Og er det virkelig noen som tror fattige vietnamesere har enerom i hjemlandet sitt? Det normale i Asia er å bo mange på et rom. Jeg kan garantere at ikke en eneste av vietnameserne som kom hit følte at de fikk en dårligere behandling eller arbeidsforhold her i Norge enn de gjorde i Vietnam. Trolig fikk de det vesentlig bedre.

Så saken er altså at en nordmann har hjulpet 50 familier ut av fattigdom ved å firedoble lønna deres, og han blir sterkt kritisert for dette og satt i fengsel for “menneskehandel.” Slik er sosialistenes bakvendtland. Men det jeg kan si med 100% sikkerhet er at denne karen her har gjort mer for å hjelpe fattige mennesker ut av fattigdom enn 99,99% av alle sosialistene som hyler og skriker og bærer seg over “menneskehandel.”

Posted in filosofi | 15 Comments

Hamp og kapitalskatt

hamp700Tro det eller ei, men hamp og kapitalbeskatning har noe vesentlig til felles. Hamp er en plante som er beslektet med Marijuhana. Forskjellen er bare at den inneholder veldig lite av de psykoaktive kjemikaliene. Man blir ikke høy av å røyke hamp, for å si det sånn. På tilsvarende vis er kapitalbeskatningen ikke en fiskal beskatning, i motsetning til for eksempel moms og lønnsbeskatning. Det betyr at den ikke gir netto inntekter for staten.

Men vent nå litt! Hvordan i alle dager kan jeg påstå at kapitalbeskatning ikke er netto innbringende for staten? Svaret er at selskaper er utsatt for konkurranse og derfor vil deres profittmargin etter skatt ha en tendens til å være den samme, uansett hvor høy eller lav skatten er. Jeg skal gi et eksempel på dette. Sett nå at kapitalbeskatningen er 80%, og typisk er avkastning op kapital etter skatt 10%. Hvis man har en vare som koster 100 kroner å produsere skal altså kapitalisten sitte igjen med 110 kroner etter skatt. (= 10 kroner profitt). Hvor mye må da prisen være for at selskapet skal oppnå dette? 150 kroner. 50 kroner er profitt før skatt, og med 80% skatt (=40 kroner) sitter kapitalisten igjen med 10 kroner.

Hva skjer dersom skattesatsen settes ned til null? Til å begynne med tjener kapitalistene noe enormt. 50 kroner i profitt! Men siden dette utgjør en 50% profittmargin vil det strømme til med konkurrenter som vil ha sin del av kaka, og dermed presses profittmarginen ned helt til den er nede på 10% igjen. Prisen på varen har nå falt fra 150 kroner til 110 kroner. Kapitalistene tjener akkurat like mye som før — 10 kroner. Staten har mistet 40 kroner i inntekt, og forbrukerne sparer nå 40 kroner.

Hva betyr det at forbrukerne sparer penger? Jo, de blir rikere. Disse pengene kan de nå bruke på nye varer og dermed betaler man moms til staten, og de nye varene trenger nye ansatte som får lønn og som betaler skatt til staten. I sum kommer akkurat de samme skattepengene inn til staten.

Så hvis kapitalbeskatningen ikke bidrar til statskassen, hvorfor har vi den da? Hvorfor ikke bare sette den ned til null? Av samme grunn som at hamp ikke blir legalisert. Hamp kan enkelt forveksles med marijuhana og ved å tillate hamp kan det føre til mer marijuhana-dyrking forkledd som hamp-produksjon.

På tilsvarende vis vil null kapitalbeskatning gjøre det svært fristende å føre privat forbruk på firmaet i form av frynsegoder, “studiereiser,” “arbeidsmiddager” osv. Dette vil selvfølgelig ikke staten.

Resultatet er at man er nødt til å opprettholde forbudet mot hamp og samtidig beskatte firmaene omtrent like hardt som lønn slik at man ikke skal skape noe incentiver for folk til å lure seg unna skatt. Ja, det er urteit for kapitalbeskatning ødelegger for alle, men for sosialister er det bedre at alle får det dårligere enn at noen slipper å betale skatt.

 

 

Posted in Uncategorized | 8 Comments

En gang var jeg flyktning

flyktningI Dagbladet kan vi lese om en tiltaksrik flyktning som har startet hashtag-kampanjen #engangvarjegflyktning hvor en flyktning eller en asylsøker forteller hva de jobber som nå. Inspirerende! Det er kjekt at flyktninger og asylsøkere kan synliggjøre at de er nyttige både for seg selv og samfunnet de har flyktet til. Samtidig er det påfallende at to av de fem hashtag-bidragene (40%) som er trukket frem i Dagbladet-artikkelen er politiske verv, ett for SV og ett for AUF.

Så hva står de røde partiene for? Jo, de står for å si nei til alle produktive, nyttige, positive innvandrere til Norge (arbeidsinnvandrere som klarer seg selv), og å si ja til folk som ikke klarer seg selv og som må gå på NAV. Arbeiderpartiet og SV står for store og sterke velferdsstater som tar mye penger fra de med mest penger (dvs. etniske nordmenn) og gi til de som har minst (det vil si flyktninger og asylsøkere). Hmmmm. Besynderlig nok trekkes det altså frem som positivt at 2 av de 5 bidragsyterne aktivt arbeider for å ta penger fra (i all hovedsak) nordmenn og gi til utenlandske flyktninger via NAV.

Dette kunne ha vært en glipp eller en tilfeldighet, men det er ikke det. Undersøkelser viser at 3 av 4 flyktninger og asylsøkere stemmer på de røde partiene som vil ta penger fra nordmenn og gi til asylsøkere og flyktninger.

Er det ikke merkelig hvordan nettopp de partiene som er mest positive til NAV-innvandring (og samtidig svært negativ til positiv arbeidsinnvandring) også er de partiene som tjener mest på denne innvandringen i form av flest stemmer? Det er nesten som om de er så tom for argumenter overfor vanlige norske velgere at de er nødt til å rigge valgseier ved hjelp av demografisk import av nye sosialist-velgere.

På høyresiden finner vi en del spenstige forslag til hvordan man kan endre på dette. Vegard Rødseth Tokheim i Høyre foreslår at når vi først skal ta inn 8000 flyktninger til landet bør vi prioritere de som virkelig er forfulgt, nemlig homofile i muslimske land. Daniel KadrPour i KrF foreslår at vi bør prioritere kristne, jøder, yezidier og assyrere siden disse er forfulgte folkegrupper i muslimske land. Dette er spenstige forslag, og jeg kan legge til ateister som en forfulgt gruppe i muslimske land.

Når vi først er forpliktet til å ta inn flyktninger kan vi faktisk sile og velge. I tillegg til de overnevnte kriteriene hvor man spesifikt velger ut grupper som er særskilt forfulgte i muslimske land (dvs. ikke-muslimer og liberale) kan man også velge ut folk ut fra evner, utdannelse og bidragsevne. Norge kan prioritere høyt utdannete, smarte og selvstendig næringsdrivende, dersom de finnes. Noe slikt vil selvfølgelig få sosialister til å gneldre som torturerte villsvin, for tenk å prioritere ressurssterke flyktninger? Hva med de som virkelig trenger det? (Kristne regnes som ressurssterke og det er derfor ok å undertrykke dem)

Kynisk som jeg er kan jeg heller ikke komme helt bort fra tanken på at ressurssterke, velutdannete flyktninger, selvstendig næringsdrivende og gjerne ikke-muslimer vil ha en tendens til å ikke stemme sosialistisk, og det er jo påfallende hvor store motstandere sosialister er av denne type flyktninger.

Men tilbake til #engangvarjegflyktning. Hensikten med denne kampanjen er å skape et mer positivt bilde av flyktninger for å motvirke rasisme og forestillinger om at flyktninger er en gjeng med kjeltringer og snyltere som kommer for å leve på NAV. Men det finnes faktisk en måte hvordan flyktninger og asylsøkere enkelt kan undergrave all form for rasisme og skepsis: de kan la være å stemme sosialistisk.

Husk, en stemme til et rødt parti er å stemme for å ta penger med makt fra etniske nordmenn og gi dem til flyktninger på NAV. Det er altså først og fremst stemmemønsteret til flyktninger og asylsøkere som gjør at så mange nordmenn er skeptiske til dem. Ved å stemme sosialistisk erklærer man at man er en snylter og kjeltring. Er det virkelig dette inntrykket man ønsker å gi?

Jeg vil derfor starte en ny hashtag-kampanje for flyktninger, asylsøkere. #JegStemmerIkkeSosialistisk. Hadde ingen flyktninger stemt sosialistisk ville det ikke vært noen voldsom innvandrerskepsis i Norge. Det hadde vært utrolig inspirerende og oppløftende for landet dersom en slik kampanje tok av. Da er oppfordringen sendt og så får vi se hva som skjer!

Posted in politikk | Tagged , | 1 Comment

Stordalens moral

stordalenGunhild Stordalen er svært opptatt av miljøet, og vil at alle sammen skal ta et krafttak for å skape en bedre verden for oss alle. Blant annet ønsker hun at alle sammen skal spise mindre kjøtt. Jeg har gjennom nokså lang erfaring lært meg at når kjendiser uttaler seg om hvordan andre bør leve er det verdt å kikke litt på deres egen levestil.

I årevis har Petter Stordalen tatt med seg familie og venner til Mauritius på juleferie. Han reiser ditt på første klasse, og i senere år har også Gunhild Stordalen vært med på reisen. Han har også leid luksusbåten Maltese Falcon som bruker 1400 liter diesel i døgnet i flere uker og reist dit med privatfly.

Da er det jo bare å begynne å sjekke hva drivstoff-forbruket på en slik tur er. Og en av mine lesere har undersøkt saken. På ferien til Mauritius i 2009 brukte Stordalen & co 50,000 liter drivstoff. Dette tilsvarer det normale årsforbruket til 200 biler eller ressursene som trengs for å produsere 1250 griser.

Jeg har selvfølgelig ikke noe i mot at Petter Stordalen bruker sine egne penger som han har tjent på ærlig vis nøyaktig som han selv føler for det, men når Gunhild Stordalen går så hardt ut mot andres forbruk er det verdt å påpeke at de holder sitt eget forbruk til en helt annen standard.

Det er fristende å si at dette er dobbeltmoralsk, men jeg tror ikke det. Jeg tror bare de mener at de er bedre enn andre og at de har rett til å ha et bedre liv med høyere forbruk fordi de er så noble, og denne føydaltankegangen deler de med stort sett alle andre som preker om hvordan andre bør stramme inn livreimen. Al Gore for eksempel formaner andre til å redusere forbruket sitt for å redde verden fra klimakatastrofe. Selv har han et luksusforbruk som tilsvarer 20 vanlige familier.

Og de samme politikerne som formaner alle oss vanlige folk til å ta trikken eller bussen velger selv å reise på fly i business-klasse til klimakonferanser rundt omkring over hele planeten. Merkelig det der.

Men tilbake til Stordalen. Nylig var Gunhild svært syk, og Petter Stordalen bladde opp millioner av kroner til behandling hos det beste privatsykehuset han kunne oppdrive. Dette er selvfølgelig det alle egoister ville ha gjort i hans situasjon, meg selv inkludert. Problemet er bare at Gunhild Stordalen gnåler om at andre skal redusere sitt forbruk, og Petter Stordalen støtter Arbeiderpartiet som er i mot privatsykehus. Petter Stordalen vil at alle andre skal tvinges til å stå i den offentlige helsekøen, men han selv er så mye bedre enn alle andre så han kan tillate seg å benytte seg av et tilbud han vil forby for alle andre. Interessant.

Jeg vet nøyaktig hva jeg selv mener om denne typen atferd og holdninger, men til alle andre der ute som synes at Petter og Gunhild Stordalen er så fantastiske for deres miljø- og sosiale engasjement: vær klar over at de mener at de er bedre enn dere og at de vil at dere skal ta regningen for Stordalenes forbruk.

 

Posted in filosofi, miljø, politikk | 10 Comments