Slik fungerer moral 2

I forrige artikkel diskuterte jeg hvordan moral normalt læres i barndommen og hvordan den til og med gjennom Stockholmssyndromet kan bankes inn i hodene på folk. Jeg ga eksempler på at Stockholmssyndromet kan brukes til å skade de som innprentes med moralen og hvordan det kan brukes til å for eksempel avlære sosiopater deres skadelige moral. Vinnerne har en tendens til å føle seg moralsk overlegne, mens taperne føler seg skyldige. Det er ikke tilfeldig at man bruker begrepet “demoralisert” om den tapende part som har mistet troen på seier. Biologien vår er utstyrt på en slik måte at seieren og det gode har en tendens til å regnes som en og samme sak.

I dag skal jeg ta opp hva som ofte er konsekvensen av at moral fungerer slik den gjør. Den viktigste konsekvensen er at moral som fører til seier har en tendens til å være selvforsterkende. Den sprer seg i samfunnet og demoraliserer taperne og styrker vinnernes tro på at de har rett. Derfor er det normalt for et samfunn at én moral vinner frem og blir totaldominerende.

Dette medfører selvfølgelig at de logiske implikasjonene av et bestemt moralsystem vil ha en tendens til å bli totalomfattende. Moral påvirker hele samfunnet fordi hele samfunnet har en tendens til å leve etter denne moralen.

Hvis man ønsker å bruke moral til å oppnå visse ting, hvordan bør man så tenke og handle? Siden moral har en tendens til å bli altomfattende dersom den er suksessfull bør man tenke ut i fra premisset om at moral er universal, det vil si at den gjelder alt og alle. For å vurdere konsekvensene av en moral bør en derfor spørre seg selv “hva skjer dersom alle mennesker har denne moralen?” Dette er en form for meta-etisk vurdering av moral fordi man sier man ikke bare betrakter hva som er rett og galt, men hva slags konsekvenser dette får.

Dette gir oss en måte å identifisere selv-motsigelser i moralsystemet. Dette gjelder selvfølgelig konsekvensetikk (etikk som er opptatt av konsekvenser), men det gjelder også til en viss grad pliktetikk  — moraler som kun er opptatt av å deklarere hva som er rett og galt, uten å bry seg om konsekvensene av dette — og sinnelagsetikk — moraler som er opptatt av at intensjonene bak handlingene var moralske, uansett hva slags horrible konsekvenser dette får. La meg gi et eksempel på dette, nemlig altruismen.

I altruismen er det å ofre seg selv for andre det høyeste ideal. I de aller fleste tilfeller opptrer altruismen som sinnelagsetikk. Med andre ord, det å faktisk gjøre godt for andre er ikke altruistisk, men det å lide for andre. Alle altruister betrakter Mor Teresa som en av de mest fantastiske og moralske personene i historien, men faktum er at hun ikke hjalp særlig mange sammenlignet med for eksempel John D Rockefeller eller John Fredriksen. Kapitalister gjør jevnt over mer for å hjelpe andre enn noen andre mennesker, men likevel er de skurker i altruismen. Hvorfor? Fordi Mor Teresa ofret seg selv. Hun fikk fryktelig vondt av å hjelpe andre. Derfor er hun en helgen i altruismen. John Fredriksen derimot ler hele veien til banken og er derfor i altruismen en ond person.

Altruister bryr seg i utgangspunktet ikke om handlingene deres føres til død og elendighet, fordi de er sinnelagsetikere: det er tanken som teller, damn the consequences. Likevel har de fleste altruister andre moralkoder i tillegg til å ofre seg for andre. “Du skal ikke drepe” eller “du skal ikke skade andre” er typiske slike morallover som altruister er tilhengere av. Men altruisme — dersom alle i et samfunn er tilhenger av den — fører jo nettopp til død, nød, lidelse, sult, fattigdom og elendighet. Med andre ord, altruismen bryter med kodeksen “du skal ikke drepe” eller “du skal ikke skade” og er derfor en selvmotsigelse i moralsystemet til de aller fleste mennesker. Du kan altså ikke samtidig både være tilhenger av altruismen og et forbud mot å drepe eller skade andre mennesker.

Altruismen som sinnelagsetikk fungerer altså, men bare dersom det samtidig er moralsk legitimt å slakte ned mennesker. Hitler og Stalin kan definitivt sies å være tilhengere av denne varianten av altruismen, og på mange måter kan man si at deres variant var mer logisk konsistent enn den altruismen som de fleste er tilhengere av. De trakk altruismen til sin logiske konklusjon, nemlig at dersom det er moralsk riktig å ofre seg for fellesskapet er det også moralsk riktig å hjelpe folk med å ofre seg for fellesskapet, noe Stalins og Hitlers politikk bar preg av i meget stor grad.

Ut i fra en slik meta-etisk analyse av moral kan vi slå fast at den rasjonelle, sosiale egoismen er den eneste form for moral som ikke er selvmotsigende. I rasjonell, sosial egoisme fremholder man egeninteresse, fornuft og fredelig sameksistens (sosialitet) mellom mennesker som de høyeste verdier. Et samfunn der hvor dette er den dominerende moralen vil være i alles egeninteresse, det vil være fredelig og det vil være et fornuftig samfunn. Alle tjener på at alle verdsetter fred og rasjonalitet og egoisme. Med andre ord, hvis man ønsker et samfunn som er fredelig og gagner både en selv og alle andre finnes det bare en måte å gjøre dette på, nemlig å promotere rasjonell, sosial egoisme.

Hva så med dobbeltmoral? Er det ikke mulig å utnytte moral ved å preke en type moral som alle andre bør ha, samtidig som en i hemmelighet har en helt annen moral? Jovisst er dette mulig, og faktisk ganske vanlig. “Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country” høres veldig flott og altruistisk ut, inntil du skjønner at “your country” egentlig er synonymt med den personen som sier dette, nemlig presidenten som styrer “your country.” Det han egentlig sier er altså “ask not what I can do for you, but ask what you can do for me.” Dette er et klassisk eksempel på en maktkåt politiker som bruker altruisme, “vi,” og “fellesskapet” til å oppnå høyst ikke-altruistiske ting for seg selv slik som grenseløs makt.

Vanlige mennesker bruker også slik dobbeltmoral hele tiden. Hvor ofte har du ikke hørt folk snakke om “griske kapitalister” som “grafser til seg av felleskaka”? Dette sier de selvfølgelig fordi de er griske selv og ønsker å grafse til seg av disse verdiene som kapitalistene har arbeidet hardt for å skape. Nylig fikk vi et lignende eksempel i fra lønnsforhandlingene: fagforeningene “krevde” likelønn for menn og kvinner. Dette er jo den enkleste sak i hele verden å få til: mennene kunne jo bare gå litt ned i lønn selv slik at kvinnene kunne gå opp i lønn. Hvis likelønn var alt fagforeningene ønsket seg var jo dette noe de selv hadde makt over. Men dette var selvfølgelig bare et påskudd. Mennene hadde jo ikke lyst til å gå ned i lønn, og derfor bestod lønnsforhandlingene av å kreve lønnsøkning for kvinnene.

I naturen er dobbeltmoral et sykdomstegn, altså et tegn på at moralen ikke er i samsvar med menneskets natur. Det er ikke tilfeldig at dobbeltmoral er så utbredt i altruistiske samfunn, nettopp fordi altruismen er unaturlig og umenneskelig. Ingen normalt åndsfriske mennesker klarer å leve konsekvent etter altruistiske prinsipper, men siden egoisme ikke er moralsk legitimt i et slikt samfunn må de ty til dobbeltmoralske vikarierende argumenter i stedet.

Dobbeltmoral er en strategi for å benytte seg av den rådende moral til å oppfylle sin egentlige, hemmelige moral, men er dette nødvendigvis dårlig? Ta egoismen for eksempel. Kunne det ikke være en idé å overbevise alle andre om at det å være fredelige og snille og greie er moralsk riktig, samtidig som at man selv i hemmelighet bruker det fredelige samfunnet som arena for å leve ut mørkere sider ved seg selv i skjul? Svaret er at det er vanskelig å leve et dobbeltliv. Det å leve en løgn er svært krevende, både energimessig og moralsk. Dersom man selv har en moral som strider med resten av samfunnet vil dette ha en tendens til å skape slitasje, og dersom man faktisk genuint er egoist ønsker man ikke det.

Det er altså enklest å leve som egoist dersom man faktisk lever som man preker, altså å verdsette fred, rasjonalitet og egeninteresse høyest. Da slipper man noen indre konflikter og selv-motsigelser. Man lever da i harmoni både med seg selv og med menneskene rundt seg. For en altruist kan altså dobbeltmoral være en naturlig strategi for å klare å leve med sin umenneskelige moral, men for en egoist er dobbeltmoral et hinder for å leve egoistisk.

Share this:

This entry was posted in filosofi, politikk. Bookmark the permalink.

51 Responses to Slik fungerer moral 2

 1. Enonym says:

  Onar:
  Jeg skjønner ikke helt. Du mener altså at moral har et eget organ (er dette korrekt?), for så i dette siste innlegget å mene at moral også kan spre seg. Hvordan er dette mulig? Er moralorganet noe som må trenes opp? Eller er vi født med visse sterke disposisjoner?

  Svar: moralorganet er ikke det samme som moral, akkurat som PCen ikke er det samme som programmene som kjører på PCen. Moralorganet kan programmeres med moral. Moralorganet er medfødt i den enkelte, moral kan spre seg/bli spredd.

  Moralorganet er ikke et helt normalt organ siden det delvis består av hjernen/nervesystemet vårt, og delvis består av bevissthetsstrukturer som er produsert av hjernen.

 2. Ben Cartwright says:

  “Det sosialistiske kollektivet får selvfølgelig lov til å innrette alle alle aspekt med sitt frivillige sosialistiske kollektiv i tråd med sosialistisk ideologi, men de som altså eksplisitt ikke ønsker å være med i dette kollektivet kan selvfølgelig ikke rammes av reglene i dette kollektivet.”

  Men du beskriver jo her i praksis landet Norge.

  Svar: nei, folk får ikke eksplisitt lov til melde meg ut av statsvelferden og bestemme over eget liv og egen eiendom. Ergo er det ikke slik i Norge i dag.

  Nordmenn gikk sammen og dannet et samfunn som ikke var 100% kapitalistisk.

  Svar: ikke ALLE nordmenn, og selv om alle nordmenn i en generasjon gjorde dette har de som fødes senere også rett til å slippe unna.

  Det er kollektivet, og de som ikke ønsker å delta i kollektivet kan bare flytte – akkurat i tråd med dine prinsipper..

  Svar: hvor — innenfor Norges grenser — kan jeg flytte slik at jeg kan betale for egen velferd og slippe og betale skatt?

 3. Ben Cartwright says:

  “hvor — innenfor Norges grenser — kan jeg flytte slik at jeg kan betale for egen velferd og slippe og betale skatt?”

  hvor – innenfor det sosialdemokratiske/sosialistiske kollektivet- kan man flytte slik at man kan betale for egen velferd og slippe og betale skatt da? Du må flytte fra kollektivet Norge på jakt etter noe bedre utenfor grensene. Det er ikke kollektivet Norge sin feil at ingen andre samfunn utenfor grensene ikke har laissez-faire..igjen, jeg bruker bare dine prinsipper her..

  Svar: nei, du bruker ikke mine prinsipper. Jeg vil ikke forhindre en eneste sosialist til å leve som sosialist innenfor Norges grenser hvis han så ønsker, så lenge sosialismen er fredelig og respekterer de som ikke ønsker å være med i det sosialistiske kollektivet. I et liberalistisk samfunn står du fri til å leve som sosialist, men i et sosialistisk samfunn står du ikke fri til å leve som liberalist. Det er altså åpenbart at liberalismen er tolerant og inkluderende, mens sosialismen er totalitær og ekskluderende. Du vil aldri høre fra en liberalist at “du kan jo bare flytte.” En liberalist sier til deg “hvis du vil være sosialist så gå sammen med alle dine sosialistvenner og ha et fredelig, frivillig sosialistkollektiv med deres egne penger og med deres egen eiendom.” Du vil ALDRI høre en sosialist si det samme til en liberalist: “hvis du vil liberalist så gå sammen med alle dine liberalistvenner og ha et fredelig, frivillig liberalistkollektiv med deres egne penger og med deres egen eiendom.” Gid sosialistene bare hadde sagt det, men det gjør de ikke. Fascister som de er sier de at “alle skal med, ingen slipper unna.”

 4. Fascist? says:

  Hvor i hjernen er dette moralorganet?

  Svar: eksakt hvilken del av hjernen som er aktiv i moralorganet vet vi ikke.

 5. Thalgar says:

  “Du vil ALDRI høre en sosialist si det samme til en liberalist: “hvis du vil liberalist så gå sammen med alle dine liberalistvenner og ha et fredelig, frivillig liberalistkollektiv med deres egne penger og med deres egen eiendom.””

  Eg sa det nettopp til deg. Men du må ta ansvar for alt, ikkje berre det du er misnøgd med. DLF-staten? Be my guest.

 6. Ben Cartwright says:

  jo det er dine prisipper. Noen mennesker gikk for lenge siden sammen og lagde et kollektiv på en tomt på den vestlige delen av den skandinaviske halvøy. Du befinner deg _nå_ i et sosialdemokratisk kollektiv. Du kan flytte fra dette kollektivet når som helst i jakt på noe bedre. Kollektivet Norge kan ikke klandres for at det ikke finnes noe laissez-faire-samfunn utenfor grensene.

  Svar: *nøyaktig* dette argumentet brukte slaveeierne: Noen afrikanere solgte for lenge siden ungene sine til hvite slavehandlere. De befinner seg _nå_ i slaveri. Slaveeierne kan ikke klandres for at det ikke finnes noen rettigheter for slaver innenfor landets grenser.

  Rent umiddelbart skjønner de aller fleste at slavehandlerne som argumenterte slik var ONDE og UMORALSKE. De skjønner at slavehandlerne ikke hadde noen rett til å slavelegge folk til å begynne med. Det at uretten gikk i arv over generasjoner gjør ikke slaveri til en mindre urett. Slaveri er galt.

  Neste steg er for deg å forstå at flertallet begikk en urett mot mindretallet da de konfiskerte alt landet og erklærte at det var felleseiendom. Denne uretten blir ikke mindre selv om det har gått 10 generasjoner. Det er moralsk galt at folk skal bli født inn i slaveri eller som gjeldsslaver eller som velferdsslaver.

 7. Ben Cartwright says:

  For det første, det _dine_ prinsipper om grupperinger jeg her bruker.

  Svar: slett ikke.

  Jeg er fult klar over at du svært ofte drar frem slave-kortet, ingen ovveraskelse. Sammenligningen er imidlertid fullstendig ugyldig i og med at slavene ikke kunne flytte vekk fra galskapen.

  Svar: vet du hva, jeg tror faktisk ikke på deg. Jeg tror at du bruker “du kan jo bare flytte”-argumentet som et vikarierende argument. En eller annen gang i fremtiden vil det kanskje bli en sosialistisk verdensregjering, og da går det faktisk ikke an å flytte noe sted. Da går det ikke an å unnslippe. Vil du DA si “ok, vi må tillate at det dannes en fristat for liberalister.” For å være ærlig tror jeg ingenting på det. Jeg tror at sosialister da vil si “tough luck. Dette er folkets vilje. Deal with it — sutrekopper.” Ikke helt ulikt hvordan slaveeierne argumenterte.

  “at flertallet begikk en urett mot mindretallet da de konfiskerte alt landet og erklærte at det var felleseiendom.”

  Å ta til seg naturessurser kan da ikke du se noe problemer med vel?

  Svar: hvis det gjøres med overgrep, og ikke med ærlig, fredelig arbeid ser jeg STORE problemer med det.

  Bare bruk dine egne prisnisipper også her. Disse menneskene gikk sammen og tok til seg et geografisk område, la inn sitt arbeid i tomta kalte den for sin og bestemte at det skulle opereres med delvis privateiendomsrett og delvis felleseie på denne nå private eiendommen Norge.

  Svar: TROR du virkelig at det er slik statene ble dannet!? Har du ikke lest et fnugg av historie!? Ikke hørt om Harald Hårfagre eller noen av de andre europeiske kongene som erobret land og dannet kongeriker med voldsmakt?

 8. Thomas Kenworthy says:

  Ben Cartwright:
  “Noen mennesker gikk for lenge siden sammen og lagde et kollektiv på en tomt på den vestlige delen av den skandinaviske halvøy. Du befinner deg _nå_ i et sosialdemokratisk kollektiv. Du kan flytte fra dette kollektivet når som helst i jakt på noe bedre. Kollektivet Norge kan ikke klandres for at det ikke finnes noe laissez-faire-samfunn utenfor grensene.”

  Utrolig hvordan kommentarfeltene i denne bloggen tiltrekker seg Nazister.

  Hitler beskrev i Mein Kampf hvordan jødene skulle flyttes Østover bort fra Tyskland. Siden planla de å la dem flytte til Madagaskar
  ( http://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar_Plan )

  Vekk med Jødekapitalistene!

  Hitler var generøs i forhold til Ben & Thalgar. Han planla i det minste nye bosteder for folkene han deporterte.

 9. Ben Cartwright says:

  Thomas:

  “Utrolig hvordan kommentarfeltene i denne bloggen tiltrekker seg Nazister.”

  Det virker nesten som det er en presisjetung konkurranse blant dere lillabloggere om hvem som klarer å hitle mest mulig.

  Du må virkelig ha en helt unik og ganske vid forståelse av hva en nazist er hvis du har konkludert med at jeg er nazist utfra det jeg har skrevet her.
  Oppsiktsvekkende er også at jeg blir kalt nazist når jeg baserer hele argumentasjon på deres prinsipper.

  Svar: vel, du *påstår* at du baserer deg på våre prinsipper, men vi som faktisk kjenner disse prinsippene veldig godt er dypt uenige.

  Dette prinsippet går forresten igjen mange steder hos dere lillabloggere: Liker du ikke drittlønna du får fra arbeidsgiver? Jamen så slutt da vel..
  Har arbeidsplassene i området der du bor blitt lagt ned og flyttet til Kina? Jamen så flytt til et annet sted da vel..

  Svar: men dette er fundamentalt annerledes. Eier du naboen din sitt liv? Har du krav på å få være venn med han? Har du krav på at han må spørre deg om lov før han kan få lov til å flytte? Selvfølgelig ikke. Det er jo absurd! Hva med hvis naboen er arbeidsgiveren din da? Har du DA plutselig krav på å bestemme hvem han kan få lov til å inngå avtaler med og hvor han skal holde til!? Det er like absurd. Arbeidsplasser er ikke som frukt som henger ute i naturen klar til å bli plukket av hvem som helst. Arbeidsplasser er faktisk *avtaler* mellom mennesker, og du kan ikke pådytte avtaler på folk mot deres vilje.

  Videre: det er STOR forskjell på å skifte jobb i Norge (hvor du i de fleste tilfeller kan fortsette å bo i det samme huset ditt) og å måtte forlate landet og dermed også rettsstaten, familien, venner, kulturen og språket ditt.

  Liker du ikke stanken fra fabrikkpipene to kvartal unna? jamen så flytt da vel..

  Svar: nå rører du. Fabrikker kan ikke bare slippe ut stinkende røyk. (Kun dersom fabrikken var der først og folk flyttet dit i etterkant) Dette er å krenke andres eiendom.

  Liker du ikke den økte kriminaliteten i nabolaget? jamen så flytt da vel..

  Svar: nå rører du. Statens eneste legitime oppgave er nettopp å bekjempe kriminalitet. Liberalister vil ha mye strengere straffer for reell kriminalitet og ruste opp politiet og slå knallhardt ned på kriminalitet.

 10. Thomas Kenworthy says:

  Ben “Du må virkelig ha en helt unik og ganske vid forståelse av hva en nazist er hvis du har konkludert med at jeg er nazist utfra det jeg har skrevet her.”

  Likhetene i tankemønstre er slående:

  NSDAP: Gikk inn for et stortysk rike bestående av ariske rene tyskere. De som ikke passet i denne beskrivelsen skulle fjernes. Dette begrunnet de blandt annet med at slik hadde det historisk vært.

  BEN: Går inn for et sosialdemokratisk rike på norsk jord. De som ikke passer inn får pelle seg unna.

  NSDAP: Tyskerene har kan ta seg til rette på tysk jord siden de alltid har vært der! ( Studer virksomheten til Think Tanken Ahnenerbe som foretok arkeologiske studier for å bevise at tyskerene alltid hadde vært der http://en.wikipedia.org/wiki/Ahnenerbe )

  “Noen mennesker gikk for lenge siden sammen og lagde et kollektiv på en tomt på den vestlige delen av den skandinaviske halvøy.

  NSDAP: Tyskererne er sterkerst. Derfor har vi rett til å herske over andre.

  BEN: Du befinner deg nå i et sosialdemokratisk kollektiv! Oversatt: Vi har makten. Adlyd eller pell deg unna.

  NSDAP: Vi rense tyskland for jøder ( fordi de var kapitalister. )

  Ben: Vil rense Norge for kapitalister.

 11. Thomas Kenworthy says:

  Det er skremmende å lese en voksen person, med den største selvfølgelighet uten snev av empati, be folk som ikke konformerer om å pelle seg vekk fra Norge.

  Bosettningspolitikken var sentral nazi tankegang. Slaverne skulle dit, jødene dit og Tyskerne dit. Dette skulle realiseres og ble realisert gjennom gigantiske deportasjoner. Hjerterått.

  Denne mangelen på empati springer ut fra deres felles kollektivistiske tankegang.

  Slagordene var “By og land hand i hand”. “Ett land ett folk en fører”, “Styrke gjennom enhet”, “Nasjonal samling”, “Fellesnytten forran egennytten” osv.

  Kollektivet er alt. Individet er intet. Individer er null og niks. Derfor driter Nazister i enkeltskjebner. Derfor har ikke Ben Skrupler med å be de som ikke tilpasser seg kollektivet om å pelle seg vekk.

 12. Thalgar says:

  “Det virker nesten som det er en presisjetung konkurranse blant dere lillabloggere om hvem som klarer å hitle mest mulig.”

  Thomas Kenworthy har ingenting anna å koma med enn blind hitling. Best å ignorera fyren, då han er fullstendig inkapabel til å diskutera på noko som nærmar seg sakleg nivå.

 13. Thalgar says:

  ” Arbeidsplasser er ikke som frukt som henger ute i naturen klar til å bli plukket av hvem som helst. ”

  Det er ikkje statar heller. Vil du ikkje akseptera staten/arbeidsgjevar sine reglar, så må du flytta (skifta arbeidsgjevar), eller erklæra sjølvstende (bli sjølvstendig næringsdrivande). Du kan ikkje forventa at alle skal lystra di pipe og betala for deg.

  Svar: typisk nazistisk tankegods dette her å ikke skille mellom stater og bedrifter. “Blut und boden.” I dette synet er staten en felleseid bedrift som eier landet, og ikke en beskyttelsesorganisasjon. Forskjellen mellom en stat og en arbeidsgiver er at staten kun driver med vold. Det eneste staten gjør er å true folk med fengsel. Bedrifter derimot produserer ting og skaper verdier. Du fødes ikke inn i en bedrift, men du fødes inn i en stat. Du kan frittt velge arbeidsgiver men du kan ikke velge hvilken stat du blir født inn i.

  Jeg forventer ikke at noen skal betale for meg og derfor er jeg villig til å betale for de tingene som staten SKAL gjøre, nemlig å beskytte meg mot kriminelle og å håndheve kontrakter, men dette koster nesten ingenting.

 14. Thalgar says:

  “Svar: typisk nazistisk tankegods dette her å ikke skille mellom stater og bedrifter. “Blut und boden.””

  Ikkje fell ned på Thomas sitt nivå Onar. Å strø rundt med nazivokabular får deg berre til å framstå som ein latterleg inkarnasjon av Godwins lov.

  Svar: men det er jo SANT.

  “I dette synet er staten en felleseid bedrift som eier landet, og ikke en beskyttelsesorganisasjon. ”

  Clue: Organisasjon. Det finst ingen organisasjonar utan reglar og føresetnader for medlemsskap. Dersom du er ueinig med desse, kan du prøva å påverka gjennom politiske prosessar, eller trekka deg ut (utmelding/sjølvstendeerklæring).

  Svar: men staten er ingen vanlig organisasjon, men et voldsmonopol.

  “Bedrifter derimot produserer ting og skaper verdier.”

  Produserer Securitas verdiar?

  Svar: jada, jeg ser poenget ditt at sikkerhet er en verdi, men det er en GRUNN til at vi ikke har privat politi, nemlig at all historisk erfaring viser at dersom man ikke har et voldsmonopol med maktfordeling så ender man før eller siden opp med mafiastyre. Staten skal altså BESKYTTE oss mot mafiaer. I det øyeblikket staten oppfører seg som mafia og tror den EIER landet så har også statens funksjon opphørt.

 15. Martin K says:

  “Du kan ikkje forventa at alle skal lystra di pipe og betala for deg.”

  Ingen liberalister forventer dette! Staten derimot forventer både at ALLE skal lystre statens pipe og i tillegg betale for den samme staten. Dette gjennomføres ved vold og tvang. Vil du ikke så skal du! Hva hadde du kalt det om Microsoft hadde gjort det samme?

 16. Thalgar says:

  “Ingen liberalister forventer dette!”

  Jo. De krev at alle andre skal underkasta seg ein DLF-stat styrt etter DLF-prinsipp, sjølv om de ikkje har fleirtalet bak dykk. Dette skal gjennomførast med vald og tvang. De forventar og at andre skal forsvara dykk, utan å akseptera å måtta betala for dette.

 17. Thomas Kenworthy says:

  Thalgar: “Thomas Kenworthy har ingenting anna å koma med enn blind hitling.”

  Ben Cartwright uttalelser og mine kommentarer om sentrale Nazistiske temaer står på egne ben enhver får vurdere selv.

  Bosettingspolitikken med deportasjon av folk som ikke passet Nazistenes ideal, “Blut og Boden” forestillingen om at et folk har historisk rett til et område, og “Den sterkestes rett” er sentralt i Nazistisk ideologi.

  Dette er temaer som “Ben Cartwright” nærmest i klartekst bruker i sin argumentasjon.

  Forakten for individet skinner igjennom i “Ben Cartwright” kalde oppfordring om å flytte.

  Hvem andre enn Nazister har interesse av at sammenlikninger med Nazismen er forbudt?

  Hvorfor er det alment *forbudt* å trekke sanne sammenlikninger med Nazismen tror du?

  Kan det være at den brede strømning som fødtes ut av Roussau, Marx og Nasjonalromantikken som ledet til Nazismen ikke gikk i graven
  med Hitler?

  Vi fikk etter krigen en landsfader i form av Gerhardsen (og en moder Brundtland)?

  Hva er forskjellen på landsfedre / mødre og førere?

 18. Thalgar says:

  “Svar: men det er jo SANT.”

  Nei, det er det ikkje. Samanlikningane dine er ikkje anna enn grov historiemisrepresentasjon og eit hån mot dei som ofra liv og helse i kampen mot nazismen, eller som blei offer for ein fullstendig motbydeleg drapsideologi. Det er dét som er det essensielle ved nazismen og grunnen til at ein framhevar han som definisjonen på vondskap, ikkje blandingsøkonomi.

  Svar: spørsmålet du må spørre deg er hvorfor folk stemte på nazistene. Hvem stemte de på FØR de stemte på nazistene? Mange stemte sosialdemokratisk, en god del konservativt, en god del var kommunister. INGEN liberalister stemte på Hitler. Hvorfor var det bare tilhenger av velferdsstaten som stemte på han? Hvorfor var det ikke noe stort ideologisk sprang for dem å stemme på sosialdemokratene over til å stemme på nazistene? FORDI DE VAR SÅ LIKE. Ideologisk var det ikke stor forskjell. Forskjellen var at nazistene var SINTERE enn de vanlige sosialdemokratene. Og det er det som er poenget mitt: når sosialdemokrater blir sinte blir de nazister. En nazist er ikke noe annet enn en sint sosialdemokrat. Derfor kan nazismen blomstre enormt opp i Europa på kort tid I DAG. Den ideologiske veien å gå fra sosialdemokrati til nazisme er uhyre kort. Forskjellen ligger bare i sinne-nivå.

  Hitler og nazistene hadde jo opprinnelig ingen planer om å drepe alle jødene. De ville bare at de skulle flytte til et annet land. Det var først langt ut i krigen at det hele ble virkelig morderisk. Da var sinnet så sterkt blant nazistene at de var villig til å drepe jødene for å bli kvitt dem. Jeg ser på Stoltenberg og Co og hvilken politikk de fører i GODE tider, altså når de ikke har noen grunn til å være sinte. Likevel bedriver de hetsing og forfølgelse av folk som er litt annerledes. Jeg tenker med skrekk og gru hva de vil finne på hvis stemningen i Europa og i landet snur og blir så mørk og dyster som den var på 30-40-tallet. Kanskje kommer vi ikke til å se konsentrasjonsleirer i Norge, men at vi kommer til å se en skummel utvikling er jeg overbevist om.

  “Svar: men staten er ingen vanlig organisasjon, men et voldsmonopol.”

  Alle organisasjonar er monopol på sine område. I eit burettslag gjeld visse reglar. Flytt til neste dersom du er misnøgd. Tyder det at du må flytta frå venene dine, skulen din, jobben din og nærmiljøet ditt? Tough luck. Var du fødd inn i burettslaget? Tough luck! Vil du styra alt sjølv, og gjera alt sjølv – kjøp einebustad. Statar er det same – er du ikkje nøgd med måten staten styrar, så flytt til neste, eller erklær sjølvstende. I begge tilfelle finst det døme på horrible reglar. Men det er ein fri statsmarknad, og ein fri burettslagsmarknad. Akkurat som du vil ha det.

  Svar: jeg er klar over at du ser på mennesketvang og naturtvang som en og samme sak, og ut i fra dette begrepsapparatet ditt er det helt legitimt for deg å se på en stat og en bedrift som en og samme sak. Premisset ditt er at en stat EIER landet, akkurat som en bedrift eier bygningene og eiendommen sin. Du ser overhodet ingen problemer med dette, og det sier altså en god del om ditt menneskesyn. Staten er alt, individet er intet. Er du født som slave? Tough luck. Du kan alltids velge å ta selvmord så slipper du unna. Er du født i et føydalsamfunn? Tough luck. Du kan alltids flykte fra landet. Finnes det ingen steder å flykte til som er friere? Tough luck. Hold kjeft og adlyd.

  Jeg er en person som liker å gjøre historiske paralleller (det har du sikkert merket deg). Så jeg har spurt meg selv: hvem ville DU støttet dersom du levde i føydaltiden? Hvis du tilhørte den herskende klassen, ville du da kjempet for eller mot slaveriet? For eller mot føydalstaten? For meg er det helt åpenbart at du med din “du kan jo bare flytte” holdning garantert ville støttet leilendingordningen, slaveordningen og føydalsamfunnet.

  Jeg vet at JEG ville vært motstander mot føydalismen og slaveriet. Jeg ville argumentert for at det ikke får hjelpe at foreldrene solgte deg som slave når du var liten og at dette var helt lovlig i henhold til lovene og en innarbeidet tradisjon. Individet har suveren rett til å bestemme over sitt eget liv, og alle slavekontrakter er derfor illegitime. Jeg ville argumentert for at det ikke får hjelpe at du ble født inn i gjeld arvet av foreldrene dine. DU har ikke gjort noe for å tilegne deg den gjelden og derfor kan ikke gjeld gå i arv. Jeg ville argumentert for at dersom lovene var så vanskelig å kronglete at du som fattigmann ikke hadde nubbesjans til å tilegne deg formell eiendomsrett da utsettes du for strukturell vold og staten hadde vært forpliktet til å forenkle regelverket og gjøre det enkelt også for fattige å få eiendom. Jeg ville IKKE sagt at “slik har det alltid vært og sånn skal det derfor være. Hvis man ikke liker det kan man bare flytte.” Dette er forskjellen mellom meg og deg. Du er kollektivist og dermed føydalist, mens jeg er individualist og dermed liberalist.

  No vil eg hevda at det finst reguleringar både i burettslag og i statar som er illegitime. Eit burettslag som t.d. krev seksuelle tenester av medlemmer og kan få folk med på det på grunn av bustadssituasjonen er ikkje legitimt. Alle slike reglar vil måtta handhevast av politiet, om naudsynt gjennom bruk av vald. Så i laissez-faire kan ein godt få situasjonen at burettslagsleiinga kallar inn politiet for å få krevd inn seksuell gjeld.

  Svar: tøys og tull. Hvis et medlem ikke aktivt har sagt seg villig til å betale med seksuelle tjenester er dette IKKE legitimt i LF. Du kan ikke fødes inn i NOEN form for gjeld, hverken seksuell eller andre former.

  Skilnaden mellom min og din modell er at eg seier at alle organisasjonar må forholda seg til eit sett med reglar, uansett, medan du insisterer på at ein type organisasjon skal bindast på hender og føter,

  Svar: ja, den type organisasjon som utøver VOLD skal bindet på hender og føtter, for ellers ender det opp som med Hitler til slutt.

  medan andre kan vedta kva dei vil og bruka politivald til å handheva det, berre så lenge ein har ein flyttemogelegheit. Det er inkonsistent. Argumentet at det er mykje verre å flytta frå eit land enn frå eit burettslag held heller ikkje, fordi du heller ikkje tek slike “sentimentale” omsyn når det gjeld andre organisasjonar.

  Svar: det primære argumentet mot flytting er at staten har ansvar for sine borgeres sikkerhet. Ved å si “du kan jo bare flytte til en annen stat” frasier staten seg dette ansvaret. Da overlater staten sikkerheten til en av sine borgere til tilfeldighetene. Tenk om det bare var ETT land i hele verden. “Du kan jo bare flytte” betyr da døden. Tenk om det ikke finnes andre alternativer enn diktaturer? Da er det å flytte fånyttes. Ved å si “du kan jo bare flytte” fraskriver staten sitt ansvar for å beskytte deg (statens eneste legitime oppgave) ved å overlate deg til ulvene. Dette kan ikke en rettsstat gjøre. Staten må oppføre seg som om det ikke finnes noen mulighet til å flytte, som om nasjonen er et lukket system som det er umulig å komme ut av. At det tilfeldigvis finnes andre land å flytte til er bare flaks og tilfeldigheter som ikke kan og bør prege statens holdning. Med andre ord, for en stat skal det være umulig å si “du kan jo bare flytte.”

  Et borettslag derimot har ikke påtatt seg samme ansvar for din sikkerhet som en stat har. Dersom du blir kastet ut av et hus fordi du ikke betaler for deg risikerer du IKKE å havne i et land med Sharia-lover eller et land med krig eller et land full av korrupsjon og føydalsamfunn. Du er altså like beskyttet av staten selv om du blir kastet ut av huset ditt. Din rettssikkerhet er fremdeles ivaretatt. Dette er en vesensforskjell som du trivialiserer og ignorerer.

  Det at ein person har jobba 40 år i ei bedrift og har heile nettverket sitt der, ikkje kjem til å få ny jobb og det å verta oppsagd kjem til å føra til økonomisk ruin for familien gjev deg allikevel ingen rettar vis-a-vis arbeidsgjevaren.

  Svar: fordi arbeidsgiveren ikke har en forpliktelse til å ivareta din rettssikkerhet. Din rettssikkerhet blir ikke kompromittert ved at du slutter. Det blir den derimot ved at du må flytte fra landet.

 19. Interessant at en som er såpass opptatt av individer glatt hopper over den altruisme som finnes i hverdagen, der individ hjelper individ – pliktetisk/konsekvensetisk.

  Svar: dersom man ikke *ofrer* seg for andre er det ikke altruisme.

  Man hjelper fordi man ser at det er riktig å hjelpe og den som får hjelp får det bedre. Greit nok kan man diskutere om ikke den som hjelper får glede ut av å hjelpe eller til og med forventer tjeneste tilbake, men man har hjulpet noen. I slike tilfeller vil jeg påstå at sinnelagsetikk er det eneste som ikke er med, dersom definisjonen er å skulle ofre seg. Jeg ofrer meg ikke når jeg napper startkablene frem og hjelper igang en strandet dame eller herre. Jeg trives. Jeg gjør det fordi det er riktig å hjelpe andre og det gir meg en god følelse etterpå. Kanskje får jeg en ny venn.

  Svar: da er det egoistisk, ikke altruistisk.

  Man kan til og med hjelpe andre uten å skulle forsøke å presse alle andre til å gjøre det samme. En liberalistisk altruist vil ikke drømme om å skulle tvinge andre til å hjelpe, han går heller foran med et godt eksempel og håper at andre kan lære av det. Vårt eget eksempel er kanskje det mest virkningsfulle. Ikke moraliserer man, ikke tvinger man, man tar jobben selv. Smitter det – fint, hvis ikke – fint. Kanskje smitter det neste gang.

  Svar: det å hjelpe andre er ikke altruistisk. Alle kapitalister hjelper jo andre mennesker. Det er det å OFRE seg selv for andre som er altruistisk.

  Jeg ser og hører om masse eksempler på at mennesker hjelper hverandre. Er det ikke det du, Onar, snakker om ofte – at liberalisme er en “hjelpe hverandre ideologi”? Jeg synes det høres riktig ut, for selv om vi ikke tvinges til å tilhøre et kollektiv, så tilhører vi et samfunn, ulike grupper – som vi ønsker skal ha det bra. Og vi kan da lett gjøre vårt for at det skal fungere.

  Svar: korrekt, men hjelp er ikke altruistisk. En kapitalist som hjelper andre for å tjene på det er egoistisk. En som hjelper noen med startkabler gjør normalt dette fordi det gir han en god følelse, og fordi det å være snill ofte genererer gode venner. Da er det egoistisk, ikke altruistisk.

  I idrettsgrupper, musikkor, frivillighetssentraler og massevis av andre aktiviteter bruker folk av fritiden sin fordi de ønsker at ting skal være bedre for andre. Er dette ikke altruisme, en altruisme som er totalt fri for tvang og moralisering?

  Svar: det er KUN altruisme hvis du OFRER deg, altså hvis du for eksempel egentlig ønsker å bruke pengene dine på å gi mat til barna dine, men i stedet gir pengene til naboen ut fra en pliktfølelse.

  Jeg liker liberalisme og synes at selv tvangen for å finansiere rettsstaten er vanskelig å argumentere for. Men jeg tror på at altruismen lever i mange mennesker og at det er en positiv kraft såfremt man ikke begynner å skal presse andre til også å være altruistiske.

  Svar: du blander sammen altruisme og godvilje (benevolence). Disse er overhodet ikke samme sak, og svært ofte motsetninger.

  Kapitalister er uten å få kreditt for det blant de største altruistene, fordi de hjelper selv om det ikke alltid er meningen. Kanskje de verken hadde motivasjon for det eller mente at det var rett å hjelpe, men konsekvensen er at de hjelper, fordi de skaffer arbeid, skaffer varer/tjenester som folk ønsker, skaffer kapital til nye prosjekter/utvikling.

  Jeg tror ikke liberalister trenger å ligge våkne om natta og være redde for fredelige altruister.

  Altruisme trenger ikke å være absolutt, den kan hostes opp når man har et positivt overskudd. Mange rike folk er altruister. Jeg avviser at det skader samfunnet at de hjelper. De kunne sikkert tjent enda mer penger, men jeg avviser at penger er alt. Vi kan alle vise hverandre at det er mulig å hjelpe andre uten å kreve betaling.

  Når du tar trekker altruismen helt ut i nazismens avliving, for at de henrettede hjelper til ved ikke å leve, så synes jeg du er helt på viddene. Dette har ingenting med altruisme å gjøre.

  Svar: det har ALT med altruisme å gjøre. Slagordet til nazistene var “fellesskap for egeninteresse.” Hitler-Jugend lærtes opp til å ofre sine liv for Føreren. Japanske menn ble lært opp til å ofre seg for Keiseren, noe de allierte fikk erfare i løpet av krigen. Nazismen og den japanske fascismen ville vært en umulighet uten altruisme.

  “Ingen normalt åndsfriske mennesker klarer å leve konsekvent etter altruistiske prinsipper,”

  Nei, og det er ikke poenget heller. Noen dager egoist, noen dager altruist. Veksler på et øyeblikk. Det er meg. Jeg gir når jeg har overskudd eller ønsker og gir ikke når jeg ikke ønsker.

 20. Det kan virke som om du har din definisjon på altruisme, som ikke samsvarer med den jeg benytter i dagligtalen. Uansett dreier det seg om begrepsuenighet, ikke reell uenighet, tror jeg.

  Svar: joda, det kan du gjerne si. Men det er en grunn til at Mor Teresa regnes som altruist og ikke John D Rockefeller, selv om sistnevnte hjalp mange flere mennesker. Mor Teresa *ofret seg*, det gjorde ikke Rockefeller.

  Jeg husker en historie om et radioprogram i New York en gang der hvor en filosof ble intervjuet om moral. Filosofen mente at folk ikke var særlig moralske fordi de ikke ofret seg for andre (de var ikke altruistiske). Så sa intervjueren at han var god fordi han hadde gjort en god gjerning tidligere i dag. Han hadde gitt avisen sin til en tilfeldig passasjer på toget i stedet for å kaste den. Da spurte filosofen: “leste du avisen før du ga den til han?” Intervjueren ble perpleks og svarte: “ja, selvfølgelig?” Filosofen svarte: “da var handlingen ikke moralsk fordi den ikke kostet deg noe. Du tapte ikke på handlingen.”

  Så altruisme betyr virkelig ikke å HJELPE andre, men å OFRE seg for andre. Om folkene blir hjulpet eller ikke er totalt irrelevant. Det viktigste er at du får det vondt.

  Vi kan godt kalle det jeg snakker om: “Å hjelpe andre”. Bytt ut ordet altruisme med “å hjelpe andre”og så sier jeg akkurat det samme som i forrige tekst.

  Svar: javisst, bortsett fra at da sier du noe helt trivielt som alle liberalister er enige i som ikke har noenting med altruismen å gjøre.

  Hvis jeg forstår deg rett, så er din definisjon av altruisme absolutt. Man må ofre ALT, man kan ikke motta NOE i retur, og man må lide USTANSELIG – for at det skal kalles altruisme.

  Svar: neida, men man MÅ tape på handlingen for at den skal være altruistisk. I eksempelet med avisen tapte du bare noen kroner som avisen kostet. Men ved å lese den fratok du handlingen dens altruistiske aspekt selv om du ga nøyaktig den samme avisen til en fremmede og han fikk akkurat like mye glede av den.

  Dette høres mer sykelig enn normalt ut.

  Svar: altruisme ER sykelig.

  Jeg tror på å veksle mellom å hjelpe andre på egen bekostning og å være egoist når jeg mener det er riktig. En fin kombinasjon.

  Svar: men “å hjelpe andre PÅ EGEN BEKOSTNING” er jo nettopp altruisme. Nå la du til noe nytt inn her som du ikke sa tidligere, nemlig “på egen bekostning.” Du snakker også om å hjelpe andre som noe som er i motsetning til det å være egoist, men hvorfor det? Hvorfor kan man ikke være egoistisk OG hjelpe andre samtidig?

  Gi av overskuddet mitt – mentalt eller økonomisk.

  Svar: men er du sikker på at dette oppleves som et tap for deg? Blir du tappet av det? Taper du på handlingen?

  Og jeg avviser å tvinge noen som helst til noe som helst, inkludert å betale 2% skatt. Kan du si noe kort om den siste setningen før denne? Takk.

  Sindre

  Svar: la meg si det slik: som liberalist er jeg utelukkende opptatt av at alle menneskelige relasjoner skal være fredelig. Det vil si at jeg ikke vil FORBY altruisme, selv om jeg personlig synes den er forkastelig som moralsystem.

 21. Thalgar says:

  “Hvem andre enn Nazister har interesse av at sammenlikninger med Nazismen er forbudt? ”

  Alle som er opptekne av sakleg, balansert og reflektert diskusjon og at ein ikkje svekkjer forsvaret mot nazisme gjennom å kalla alt og alle for nazistisk og dermed gjera omgrepet ubrukeleg. Men eg vil aldri forventa at du er kapabel til å visa forståing for dette, gitt nivået du debatterer på.

 22. Thalgar says:

  Sindre: Onar har sitt eige språk med systematisk andre forståingar av ord enn alle andre. Han driv krig mot språket som politisk taktikk.

 23. Unknownrebel says:

  Et lite apropos til debatten om altruisme og nasjonalsosialisme, her er en ganske beskrivende propagandaplakat;

  http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters/opfern.jpg

  “Ikke gi, ofre”

  Svar: fantastisk plakat som tar den nazistiske altruismen på kornet!

 24. Eg pratar ikkje nynorsk til dømes says:

  “Onar har sitt eige språk med systematisk andre forståingar av ord enn alle andre. Han driv krig mot språket som politisk taktikk.”

  Hehe. Ja men det er jo det som er så gøy med denne bloggen. Onar er mer underholdning en de beste satireshow som colbert report m.fl.

  “Sosialdemokrati er fascisme” “Sosialismen og nazismen er som to dråper vann”
  “Hitler var for blandingsøkonomi, sosialdemokratiet er blandingsøkonomi, altså er Stoltenberg en Nazist”

  Disse er alle udødlige klassikere her på OÅms lillablogg.

 25. Thomas Kenworthy says:

  Thalgar
  “Hvem andre enn Nazister har interesse av at sammenlikninger med Nazismen er forbudt? :

  Alle som er opptekne av sakleg, balansert og reflektert diskusjon og at ein ikkje svekkjer forsvaret mot nazisme gjennom å kalla alt og alle for nazistisk og dermed gjera omgrepet ubrukeleg.”

  En diskusjon innebærer at man lytter til og besvarer debatantenes argumenter. Innenfor denne forståelsen av begrepet kan jeg ikke se å ha noen diskusjon med deg.

  Jeg har ovenfor nokså grundig argumentert for at Ben Cartwright argumenterer Nazistisk nærmest rett ut av lærebøkene. Men hva er vitsen med å argumentere meg deg og Ben Cartwright? Dere ignorerer jo argumentasjonen 100% med henvisning til at den er forbudt. Du kommenterer overhodet ikke det jeg sier.

  -Er det feil at nazistene ønsket å deportere avvikerne fra Germansk Jord? (akkurat som Ben vil at kapitalister skal flytte)

  Er det feil at nazistene mente at de hadde en historisk begrunnet rett (blod og jord) til å ta seg til rett på germansk jord?
  (Akurat som ben mener at sosialdemokratene har en historisk rett på norsk jord)

  Er det feil at nazistene mente at makten var sin egen rett?
  (Akkurat som du mener at flertallet har retten på sin side)

  Du besvarer ingen ting. Du ignorerer det som ikke passer deg og lever i den vilfarelse at din furting og sinne er “sakleg, balansert og reflektert diskusjon”.

 26. Martin K says:

  @ Sindre Rudshaug:

  Altruism
  Pronunciation: \ˈal-trü-ˌi-zəm\
  Etymology: French altruisme, from autrui other people, from Old French, oblique case form of autre other, from Latin alter
  Date: 1853

  1 : unselfish regard for or devotion to the welfare of others
  2 : behavior by an animal that is not beneficial to or may be harmful to itself but that benefits others of its species

  Onars definisjon er mer korrekt enn din ifølge ordboka. Altruisme er selvdestruktivt.

  Men om du får en varm og lodden følelse inni deg ved å ofre noe for å hjelpe andre er ikke dette altruisme, det er i realiteten egoisme. Du føler altså da at du får noe igjen for dette selv, og det er derfor du gjør det. Du føler at offeret er verdt belønningen. Du forer ditt eget ego. Dette er ikke sevloppofrelse og det er ikke skadelig for deg, du tjener på det, samtidig som du hjelper andre. Men det er i det øyeblikk selvoppofrelse blir satt i system og opphøyet som et kollektivt ideal og det kollektivt kreves at man SKAL ofre seg for fellesskapet problemene starter. Da blir det å “hjelpe andre” destruktivt.

 27. Thalgar says:

  “Mange stemte sosialdemokratisk, en god del konservativt, en god del var kommunister. INGEN liberalister stemte på Hitler.”

  Det er tull. Dei liberale partia vart utraderte mellom 1930-32. I vala i 1932 fekk dei tilsaman 2%. I 1928 hadde dei 13%. Kor trur du veljarane forsvant hen? Sosialdemokratane klarte seg derimot relativt godt. Ved vala i 1932 fekk dei t.d. like mykje som dei fekk i 1920 og 1924. Det var den borgarlege høgresida som primært blei utradert.

  “En nazist er ikke noe annet enn en sint sosialdemokrat.”

  Det var kanskje derfor at sosialdemokratane var nokon av dei siste som framleis kjempa mot Hitler? At det var difor berre den sosialdemokratiske fraksjonen i Riksdagen som stemte mot lova som gjorde Hitler til diktator?

  Du stadfestar berre om og om igjen at du ikkje kjenner historien. Ignorante folk bør halda kjeft før dei har fått meir kunnskap.

  “Likevel bedriver de hetsing og forfølgelse av folk som er litt annerledes. ”

  Perspektivløysas konge rir igjen ser eg.

  ” Er du født som slave? Tough luck. Du kan alltids velge å ta selvmord så slipper du unna. ”

  Dårleg samanlikning. Slavar kan ikkje sjølv inngå avtalar. Dei har i effekt ingen fri vilje.

  “Du kan alltids flykte fra landet. Finnes det ingen steder å flykte til som er friere? Tough luck. Hold kjeft og adlyd.”

  “For meg er det helt åpenbart at du med din “du kan jo bare flytte” holdning garantert ville støttet leilendingordningen, slaveordningen og føydalsamfunnet.”

  Det er ikkje eg som meiner dette. Det er du, i alle andre samanhengar enn staten. Eg seier at ein ikkje skal godta ufrie forhold nokon stad, verken i burettslag, bedrifter eller statar, til og med opp til det punktet der eg synest det er greit om du erklærer huset ditt som sjølvstendig stat. Poenget med argumentet er å visa at du er inkonsistent. Du er fullt ut klar til å akseptera absurd ufridom berre det har merkelappen “privat eigedom”, og det er ein rett til å flytta.

  “Hvis et medlem ikke aktivt har sagt seg villig til å betale med seksuelle tjenester er dette IKKE legitimt i LF”

  Det var premisset. Folk har gjort dei mest absurde ting dersom dei har vore i stor naud. Sjekk her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Indentured_servant

  eller her:
  “Studenter på boligjakt tilbyr sex som betaling for hybel på et norsk nettsted. ”
  http://www.nettavisen.no/bolig/article274202.ece

  “det primære argumentet mot flytting er at staten har ansvar for sine borgeres sikkerhet. Ved å si “du kan jo bare flytte til en annen stat” frasier staten seg dette ansvaret. Da overlater staten sikkerheten til en av sine borgere til tilfeldighetene.”

  Staten har ikkje absolutt ansvar for statsborgarar. Det er vilkår for dette vernet – ein må vera einig i det grunnleggande regelverket for staten. Sjekk grunnlova. Det er godt mogeleg å mista borgarrettane sine dersom ein forbryt seg mot regelverket.

  “Tenk om det bare var ETT land i hele verden. “Du kan jo bare flytte” betyr da døden. Tenk om det ikke finnes andre alternativer enn diktaturer? Da er det å flytte fånyttes.”

  Tyder dette at du er mot eitkvart privat monopol og? At slike må brytast opp med makt? For om ein stat er eit problem, så er og eit selskap det.

  ” Dersom du blir kastet ut av et hus fordi du ikke betaler for deg risikerer du IKKE å havne i et land med Sharia-lover eller et land med krig eller et land full av korrupsjon og føydalsamfunn. ”

  Du kan godt hamna i ein forjævlig bustadssituasjon som gjer livet ditt til eit helvete. Det kan jo godt vera at alle hus utanfor er helsefarlege å bu i. Men det er jo ikkje burettslaget sitt ansvar.

  “Din rettssikkerhet er fremdeles ivaretatt. Dette er en vesensforskjell som du trivialiserer og ignorerer.”

  Kva hjelper det med rettstryggleik dersom ein svelt i hel i einsemd? Du treng staten for å tilfredsstilla visse behov, arbeidsplassen din til å tilfredsstilla andre.

 28. Thalgar says:

  “En diskusjon innebærer at man lytter til og besvarer debatantenes argumenter. Innenfor denne forståelsen av begrepet kan jeg ikke se å ha noen diskusjon med deg.”

  Du har aldri diskutert med nokon som helst. Du diskuterer med stråmenn i ei fantasiverd.

  “Jeg har ovenfor nokså grundig argumentert for at Ben Cartwright argumenterer Nazistisk nærmest rett ut av lærebøkene.”

  Du har ikkje dokumentert noko som helst, du berre demonstrerer din eigen ignoranse. Hadde du visst noko som helst om forholda i Nazi-Tyskland hadde du gått i hjørnet og skamma deg over å pissa på ofra sitt minne på denne måten. Ta deg ein tur på Holocaust-senteret og få deg litt kunnskap. Kom tilbake når du er kapabel til anna enn overfladisk og perspektivlaus argumentasjon.

  “akkurat som Ben vil at kapitalister skal flytte”

  Kapitalistar KAN flytta. Jødar måtte flytta, elles vart dei drepne. Absurd samanstilling.

  “Er det feil at nazistene mente at makten var sin egen rett?
  (Akkurat som du mener at flertallet har retten på sin side”

  Nazistane hata konseptet om fleirtalsmakt, og avskaffa det på alle nivå, til fordel for førarprinsippet. Og ingen her meiner at fleirtal = rett. Fleirtalsstyre er ingen garantist for sanning, men det minste av fleire dårlege måtar å avgjera ting på.

 29. Thalgar says:

  “Onars definisjon er mer korrekt enn din ifølge ordboka. Altruisme er selvdestruktivt. ”

  “1 : unselfish regard for or devotion to the welfare of others
  2 : behavior by an animal that is not beneficial to or may be harmful to itself but that benefits others of its species”

  Når blei du eit dyr? Det står eksplisitt at dette gjeld i konteksten dyr, ikkje menneske.

  Å vera altruistisk er å vera “unselfish”. Kva er så “selfish”?

  self·ish
  Pronunciation: \ˈsel-fish\
  Function: adjective
  Date: 1640

  1 : concerned excessively or exclusively with oneself : seeking or concentrating on one’s own advantage, pleasure, or well-being without regard for others
  2 : arising from concern with one’s own welfare or advantage in disregard of others

 30. Må Rano says:

  Liberalister bryr seg i utgangspunktet ikke om handlingene deres føres til død og elendighet, fordi de er egoister, det er hva du tjener på det som teller, damn the consequences. Likevel har de fleste liberalister andre moralkoder i tillegg til å grafse til seg så mye de kan. “Du skal ikke drepe” eller “du skal ikke skade andre” er typiske slike morallover som liberalister er tilhengere av. Men liberalisme — dersom alle i et samfunn er tilhenger av den — fører jo nettopp til død, nød, lidelse, sult, fattigdom og elendighet. Med andre ord, liberalismen bryter med kodeksen “du skal ikke drepe” eller “du skal ikke skade” og er derfor en selvmotsigelse i moralsystemet til de aller fleste mennesker. Du kan altså ikke samtidig både være tilhenger av liberalisme og et forbud mot å drepe eller skade andre mennesker.

  Liberalismen som styreform fungerer altså, men bare dersom det samtidig er moralsk legitimt å slakte ned mennesker.

 31. Martin K says:

  “Når blei du eit dyr? Det står eksplisitt at dette gjeld i konteksten dyr, ikkje menneske.”

  I evolusjonær sammenheng er mennesket et dyr som alle andre dyr. også i forhold til memer. Men altruisme som etisk og moralsk doktrine går ut på nøyaktig det samme

  “Altruism (also called the ethic of altruism, moralistic altruism, and ethical altruism) is an ethical doctrine that holds that individuals have a moral obligation to help, serve, or benefit others, if necessary at the sacrifice of self interest”

  The word “altruism” (French, altruisme, from autrui: “other people”, derived from Latin alter: “other”) was coined by Auguste Comte, the French founder of positivism, in order to describe the ethical doctrine he supported. He believed that individuals had a moral obligation to renounce self-interest and live for others. Comte says, in his Catéchisme Positiviste [1], that:

  [The] social point of view cannot tolerate the notion of rights, for such notion rests on individualism. We are born under a load of obligations of every kind, to our predecessors, to our successors, to our contemporaries. After our birth these obligations increase or accumulate, for it is some time before we can return any service…. This [“to live for others”], the definitive formula of human morality, gives a direct sanction exclusively to our instincts of benevolence, the common source of happiness and duty. [Man must serve] Humanity, whose we are entirely.”

 32. Thomas Kenworthy says:

  Thalgar:
  bla bla … “Ta deg ein tur på Holocaust-senteret og få deg litt kunnskap” bla bla…

  Ditt sinne er som sagt ikke et argument.

  Thalgar,
  “Kapitalistar KAN flytta. Jødar måtte flytta, elles vart dei drepne”

  Det var først i desember 1941 at Nazistene bestemte seg for å drepe jødene. Dette var endestasjonen til Nazismen. Vi er ikke der enda, men vi kommer dit dersom utviklingen fortsetter.

  FØR, dette fra januar 1933 av, opplevde tyske jøder økende hetsing i media, trakassering, konfikasjon av eiendom, hindringer i å drive forretningsvirksomhet, reguleringer etc. etc. akkurat som foretningsdrivende rundt om i verden og Norge opplever i dag.

  ( Hele flytte argumentet er forøvrig absurd. Politiske diskusjoner er diskusjon om hvordan statsmakten skal innrettes. Statsmakten omfatter ett gitt territorium. Når du trekker inn utenforliggende territorium dropper du ut av kontekst. )

  Thalgar:
  “Nazistane hata konseptet om fleirtalsmakt, og avskaffa det på alle nivå, til fordel for førarprinsippet”

  Sosialdemokratene omtaler statslederene som “landsfedre” og “landsmødre”. Det er også helt vanlig i sosialdemokratisk presse å omtale politikerne som samfunnnets “ledere”.

  Førerprinsippet som ide lever i beste velgående. Man har bare sluttet å bruke akkurat den betegnelsen.

  Thalgar:
  “Og ingen her meiner at fleirtal = rett. Fleirtalsstyre er ingen garantist for sanning, men det minste av fleire dårlege måtar å avgjera ting på.”

  Som du er kjent med mener vi at det enkelte individ skal avgjøre *ting* (om sitt liv) SELV. Men du mener altså at dette er dårligere enn at flertallet treffer beslutninger på individets vegne.

  Jeg har aldri sett deg komme med noen annen begrunnelse for at flertallet skal ha råderett over mindretallet enn nettopp overtallet. Dette er Nazismens “makten er sin egen rett” eller “den sterkestes rett i praksis.

 33. Martin K says:

  “Det er tull. Dei liberale partia vart utraderte mellom 1930-32. I vala i 1932 fekk dei tilsaman 2%. I 1928 hadde dei 13%. Kor trur du veljarane forsvant hen?”

  For en logikk??? Så basert på at liberalisme mistet oppslutning slutter du altså automatisk at de resterende 11% tidligere liberalister stemte NSDAP?? Er det mulig at oppslutningen var så lav fordi liberalismen som ideologi var stein død på den tiden? En ting er sikkert, en oppriktig overbevist liberalist kunne ALDRI fått seg til å konvertere til nasjonalsosialisme da selve det filosofiske og ideologiske grunnlaget for ideologiene er fundamentale motsetninger. Nazisme er basert på kollektivisme og altruisme mens liberalisme er basert på individualisme og egoisme.

 34. Thalgar says:

  “FØR, dette fra januar 1933 av, opplevde tyske jøder økende hetsing i media, trakassering, konfikasjon av eiendom, hindringer i å drive forretningsvirksomhet, reguleringer etc. etc. akkurat som foretningsdrivende rundt om i verden og Norge opplever i dag.”

  Absurd, absurd, absurd. Sjå her kvifor:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Jewish_legislation_in_prewar_Nazi_Germany

  Jødar blei ekskluderte frå næringsverksemd. Dei fekk ikkje lov til å ha seksuelt samkvem med ikkje-jødar. Dei blei fråtekne borgarrettane sine. Dersom du seriøst meiner dette er tilfellet med folk i Noreg i dag er det knappast håp for deg. Folka du meiner blir “hetsa” er mellom dei rikaste i landet og har akkurat dei same formelle rettane og langt større reelle rettar enn resten.

  Svar: vi har IKKE likhet for loven i Norge, fordi lovene kan bli utformet på en slik måte at de høres universelle ut, men egentlig ikke er det. For eksempel, hvis en lov sier at “alle som tjener over 360.000 kroner må betale toppskatt” så sier man altså at loven KUN gjelder en liten gruppe av befolkningen. Hvis du for eksempel bytter ut “alle som tjener over 360.000 kroner” med “alle jøder” eller “alle som er mørke i huden” har du essensielt samme type lover som man hadde i Nazi-Tyskland. Du kan selvfølgelig nå hevde at det å tjene over 360.000 kroner er noe man kan velge bort, mens man ikke kan velge bort hudfargen sin. Det er en sannhet med visse modifikasjoner. Hvis du er født evnerik og din grunnleggende moral er å være ærlig, driftig, innovativ og arbeidssom så vil du nokså automatisk ende opp med å tjene mye. Det denne loven EGENTLIG da sier er “alle som er født evnerike og/eller som har en moral som verdsetter ærlighet, driftighet og innovasjon skal betale toppskatt.” Da er ikke forskjellen mellom denne og jødelovene så veldig klare lenger. Sett nå at man har en lov som sier at alle som rager over 1,80 må betale topphøydeskatt. Alle som er under 1,80 høy slipper da automatisk denne skatten, mens de som er over 1,80 høy KUN kan unngå skatten ved å gå med bøyd rygg og senket hode. Det er bare et perverst menneske som påstår at denne skatten er noe som kan unngås fordi man tvinges til å forkrøple seg selv og leve på en fullstendig unaturlig måte.

  Slik er det også selvfølgelig med smarte mennesker som strutter av energi og skapervilje. Disse må ødelegge seg selv som individer for å unngå den skatten som alle andre unngår med enkelhet. Med andre ord, dette er i praksis en “myk” jødelov. Den er like absolutt som jødelovene, men den krever at du bøyer deg på unaturlige måter for å omgå dem. Jeg ser dog ingen fundamental forskjell mellom jødelovene og de lovene som er ment å vingeklippe de evnerike. Begge to er i vesentlig grad basert på avvikerhat.

  “Sosialdemokratene omtaler statslederene som “landsfedre” og “landsmødre”. Det er også helt vanlig i sosialdemokratisk presse å omtale politikerne som samfunnnets “ledere”. ”

  Herregud.

  “Landsfader er en ærestittel som tilkjennes særlig betydningsfulle personer som anses å ha hatt spesielt positiv innflytelse særlig på den politiske utviklingen i et land eller også for å ha grunnlagt nasjonen eller staten. I Norge er det i etterkrigstiden Einar Gerhardsen som i stort omfang har blitt omtalt som landsfader.

  I antikkens romerske senat ble tittelen (lat.: pater patriae) formelt tildelt borgere.”

  George Washington = Føraren?

  http://no.wikipedia.org/wiki/Landsfader

  “Førerprinsippet som ide lever i beste velgående. ”

  “The ideology of the Führerprinzip sees each organization as a hierarchy of leaders, where every leader (Führer, in German) has absolute responsibility in his own area, demands absolute obedience from those below him and answers only to his superiors. The supreme leader, Adolf Hitler, answered to no one.”

  Og du meiner SERIØST at dette er ein passande omtale av forholda i Noreg anno 2010? Sheesh.

  “Som du er kjent med mener vi at det enkelte individ skal avgjøre *ting* (om sitt liv) SELV. Men du mener altså at dette er dårligere enn at flertallet treffer beslutninger på individets vegne.”

  Ja, så erklær dykk uavhengige då. Avgjer alt sjølv, ta ansvar for alt sjøl. Kom igjen!

  Svar: du vet like godt som meg at dette ikke går. Vi får ikke lov. Men i mellomtiden kan du jo støtte friborgerskap slik at vi får anledning til å ta første steg i retning uavhengighet.

 35. Thalgar says:

  “Så basert på at liberalisme mistet oppslutning slutter du altså automatisk at de resterende 11% tidligere liberalister stemte NSDAP??”

  Trur du dei vart sosialdemokratar eller kommunistar? Kor trur du dei gjekk hen?

  “En ting er sikkert, en oppriktig overbevist liberalist kunne ALDRI fått seg til å konvertere til nasjonalsosialisme da selve det filosofiske og ideologiske grunnlaget for ideologiene er fundamentale motsetninger. Nazisme er basert på kollektivisme og altruisme mens liberalisme er basert på individualisme og egoisme. ”

  Stort sett einig. Men det seier litt om kor få slike det faktisk finst, og kor lite dei fleste bryr seg om ideologi. Det som gjeld, er mat på bordet.

 36. Thalgar says:

  “Svar: du vet like godt som meg at dette ikke går. Vi får ikke lov.”

  Har du prøvd? Og “friborgarskap” er uaktuelt, fordi de då kan snylta på andre.

  Svar: på hvilken måte mener du at friborgerne snylter på andre? De betaler moms og avgifter som alle andre og dette dekker alle tjenester de benytter seg av.

 37. Thalgar says:

  “alle som tjener over 360.000 kroner må betale toppskatt” så sier man altså at loven KUN gjelder en liten gruppe av befolkningen. ”

  Nei, det er universelt. Alle KAN potensielt tena over 360 000. Men ingen kan skifta rase. Det er ein absolutt kategori. Dette er ein banal skilnad, men ein som du tydelegvis ikkje har forstått.

  Svar: jeg er enig i at dette er en forskjell, men forskjellen er av GRAD, ikke av natur. En person som er født smart har bare en måte å unngå å bli rik på, nemlig å gå med bøyd rygg. Han er nødt til å ødelegge seg selv som menneske for å få det til. Vi kan altså si at nazistene hadde “hardt” diktatur, mens dere sosialdemokrater har “mykt” diktatur.

  “Det er bare et perverst menneske som påstår at denne skatten er noe som kan unngås fordi man tvinges til å forkrøple seg selv og leve på en fullstendig unaturlig måte.”

  Trur du det er eit einaste menneske i Noreg som “lever på en fullstendig unaturlig måte” på grunn av toppskatt? GET REAL mann.

  Svar: nei, jeg tror ikke det. Men det var ikke det som var poenget mitt. Poenget er at NOEN gjør det, MEN IKKE ALLE. Loven er ikke lik for alle fordi den er designet på en måte å ramme visse mennesker med visse genetiske disposisjoner hardere enn andre.

 38. Thomas Kenworthy says:

  Thalgar;
  Absurd, absurd, absurd.

  Ditt sinne er ikke og vil aldri bli et argument.

  Noen eksempler:

  Bedrifstledere blir kidnappet i Frankrike:
  http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/nytt-haap-for-franske-bilarbeidere-2653517.html

  Bankansatte blir drept i Hellas:
  http://www.nettavisen.no/nyheter/article2898408.ece

  Blodige demonstrasjoner i Finansdistriktene i Bangkok:
  http://www.thaisa.net/tag/r%C3%B8dskjorter/

  Norge er fortsatt forholdsvis rolig, men konsekvensene av Nasjonalsosialismen vil bli stadig mere alvorlige herhjemme ettersom eldrebølgen presser seg på, oljen tar slutt, vi får hyperinflasjon, skattene øker og næringslivet reguleres til døde.

  Dette i kombinasjon med voldspredikanter som deg selv og en presse som gir fredelige relasjoner skylden for elendigheten vil føre til eskalerende voldsbruk også i Norge.

  Du gjør deg forøvrig dum og misrepresenterer det vi sier. vi sier IKKE at forholdene i Norge er IDENTISKE med forholdene i Tyskland under Nazismen slik du prøver å fremstille det.

  Jeg påpeker at de Nasjonalsosialistiske grunnideene fortsatt råder ( Fjerning av avvikere, blod og jord makten er sin egen rett, keynesianisme, fellesnytte forran egennytte… )

  Like ideene blir omsatt i praktisk politikk lik politikk ( sentralbankfinansiert underskuddsbudsjettering, velferdstat, reguleringer, moralpoliti.. )

  Utviklingen vil derfor gå stødig mot avgrunnen, slik det gjorde i Tyskland om den ikke snus.

  “Landsfader er en ærestittel som tilkjennes særlig betydningsfulle personer som anses å ha hatt spesielt positiv innflytelse særlig på den politiske utviklingen i et land eller også for å ha grunnlagt nasjonen eller staten.

  Og en fører er til forskjell?

  Du gjør deg dum om du ikke ser at ideen om en fører som leder sitt folk og en fader som leder sine barn er kliss like.

  Thalgar,
  “Ja, så erklær dykk uavhengige då. Avgjer alt sjølv, ta ansvar for alt sjøl. Kom igjen!”

  Så grenseløst frekk du er!

  Du vet utmerket godt at jeg ikke kan ta ansvar for meg og min familie uten å havne i fengsel i Norge.

  Det sørger du og ditt overtall, med (mis)bruk av politiet som torpedoer for.

 39. Thalgar says:

  “Norge er fortsatt forholdsvis rolig, men konsekvensene av Nasjonalsosialismen vil bli stadig mere alvorlige herhjemme ettersom eldrebølgen presser seg på, oljen tar slutt, vi får hyperinflasjon, skattene øker og næringslivet reguleres til døde.”

  Og jorda kjem til å gå under i år 2067. Kjøp boka! Les alt om den komande naziapokalypsen!

  “Du gjør deg forøvrig dum og misrepresenterer det vi sier. vi sier IKKE at forholdene i Norge er IDENTISKE med forholdene i Tyskland under Nazismen slik du prøver å fremstille det.”

  Kva i helvete er det du driv på med då? Du brukar spalte på spalte på å konstruera dei mest absurde likskapar mellom sosialdemokrati og nazisme, for så å trekka deg tilbake og sei “det er ikke identisk?”

  Svar: jeg har mange ganger forklart hva som er forskjellen mellom sosialdemokrater og nazister. Nazister er skikkelig, skikkelig sinte sosialdemokrater. Når sosialdemokrater blir skikkelig sinte og desperate, da blir de nazister, Hitler-style.

  Kva er det eigentleg du meiner? At bortsett frå alt det stygge (folkemord, verdenskrig og barbariet) så er nazismen og sosialdemokratiet identisk?

  Svar: alt det “stygge” (dvs. alt det du ikke er enig med nazistene om) var et resultat av den stemningen nazistene var i. Tyskland hadde opplevd 1. verdenskrig, de hadde opplevd hyperinflasjon og de opplevde attpåtil depresjon, og det var ut fra DENNE stemningen at nazismen slik vi kjenner den vokste frem. Helt frem til 1938 var også nazismen nokså “snill,” og drev med lite annet enn det sosialdemokrater slik som Gerhardsen drev på med i etterkrigen. Det VI sier er at dersom sosialdemokrater går gjennom nøyaktig det samme som Tyskland gjorde så blir de til vaske-ekte nazister i hopetall de også.

  “Jeg påpeker at de Nasjonalsosialistiske grunnideene fortsatt råder ( Fjerning av avvikere, blod og jord makten er sin egen rett, keynesianisme, fellesnytte forran egennytte… ”

  Du gløymde dyrkinga av rasisme, krig, folkemord, avskaffing av rettsstaten, ytringsfridomen, organisasjonsretten og demokratiet, konsentrasjonsleirar, blind autoritetstru og leiarkult. Men bortsett frå slike irrelevante ting er Noreg anno 2010 = Nazi-Tyskland.

  Svar: krig og folkemord kom ikke før 1939. rasisme var svært utbredt på den tiden, også blant sosialdemokrater. Det var ingenting unikt med noenting av nazistenes standpunkter, eller virkemidler for den saks skyld. Alt dette var populært *blant sosialdemokrater* på denne tiden. Husk at i Norge vedtok man i 1934 tvangssteriliseringslov med rent flertall. I USA hadde man på 30-tallet noe som minnet om et Gestapo som kastet forferdelige mennesker (feks. folk som arbeidet overtid) i fengsel uten dom og uten rettssak. Roosevelt sa i sin innvielsestale følgende:

  “If I read the temper of our people correctly, we now realize as we have never realized before our interdependence on each other; that we can not merely take but we must give as well; that if we are to go forward, we must move as a trained and loyal army willing to sacrifice for the good of a common discipline, because without such discipline no progress is made, no leadership becomes effective. We are, I know, ready and willing to submit our lives and property to such discipline, because it makes possible a leadership which aims at a larger good. This I propose to offer, pledging that the larger purposes will bind upon us all as a sacred obligation with a unity of duty hitherto evoked only in time of armed strife.”

  Dette fikk Hitler til å stråle og han sendte følgende brev til USAs ambassadør Dodd:

  “The Reich chancellor requests Mr. Dodd to present his greetings to President Roosevelt. He congratulates the president upon his heroic effort in the interest of the American people. The president’s successful struggle against economic distress is being followed by the entire German people with interest and admiration. The Reich chancellor is in accord with the president that the virtues of sense of duty, readiness for sacrifice, and discipline must be the supreme rule of the whole nation. This moral demand, which the president is addressing to every single citizen, is only the quintessence of German philosophy of the state, expressed in the motto “The public weal before the private gain.”

  Med andre ord, Hitler så *definitivt* likhetene mellom nazismen og Roosevelts autoritære New Deal. I likhet med Hitler forsøkte også Roosevelt å undergrave rettsstaten ved å sette grunnloven til side. Da høyesterett satte en stopper for galskapen hans forsøkte han å øke antall høyesterettsdommere og innsette sine egne nikkedukker. Først da stoppet kongressen han.

  Og husk: Roosevelt er ikke en “høyreekstrem ekstremist.” Han hylles i dag av *venstresiden* som den beste presidenten i USAs historie, og sosialisten Obama er dypt inspirert av han.

  Og hva konsentrasjonsleirer angår så hadde USA blant annet konsentrasjonsleirer for japansk-amerikanere under krigen, og Roosevelt fremla en plan om slaveri i Tyskland, som Churchill gikk med på.

  “Og en fører er til forskjell? ”

  Ein førar er ein person som ikkje må svara til nokon. Han kan ikkje avsetjast, kan ikkje motseiast, kan ikkje bli sett grenser for. Han har absolutt makt. Fortel meg no kva i all verda dette har til felles med Einar Gerhardsen?

  Svar: vel, nå valgte jo det tyske folk Adolf Hitler demokratisk da så SÅ stor forskjell er det ikke. Men la oss si at vi gir deg det poenget. *Motivasjonen* til å velge en fører og en landsfader var identisk. Dette var flertallet som oppførte seg som en barneflokk som ikke ønsket å ta ansvar for sine liv og som ville at en sterk farsfigur skulle fikse problemene for dem. Dette sentimentet var identisk blant sosialdemokratene som blant nazistene. (Husk også at etter at nazi-staten ble innført ble sosialdemokratene innlemmet i nazi-partiet og de fungerte sømløst som nazister gjennom hele nazi-perioden.

  “Du vet utmerket godt at jeg ikke kan ta ansvar for meg og min familie uten å havne i fengsel i Norge.

  Det sørger du og ditt overtall, med (mis)bruk av politiet som torpedoer for. ”

  Nei, eg meiner at du skal erklæra deg sjølv og din eigedom som sjølvstendig stat.

  Svar: det finnes mange som har forsøkt dette før mange steder, inkludert i Sverige. Ingen steder har dette faktisk lykkes. Og dersom jeg sender en melding til skatteetaten om at fra og med nå av er sånn og sånn eiendom en suveren stat og jeg betaler ikke skatt til Norge, da skal jeg love deg at politiet kommer på døra mi fortere enn svint. Det vil jeg ikke.

 40. Thalgar says:

  “Svar: på hvilken måte mener du at friborgerne snylter på andre? De betaler moms og avgifter som alle andre og dette dekker alle tjenester de benytter seg av.”

  Vis meg reknestykket.

  Svar: la meg ta et veldig enkelt regnestykke: staten krever inn 200 milliarder kroner i moms hvert år. Politi, rettsvesen, militær og veier koster i størrelsesorden 80 milliarder kroner til sammen. M.a.o. betaler man med moms alene minst 2,5 ganger mer enn man strengt tatt benytter seg av tjenester. Og det er altså bare momsinntektene. På toppen av dette kommer selvfølgelig bensinavgift, elavgift etc. Med andre ord, selv etter at en friborger betaler NULL i inntektsskatt, formueskatt, selskapsskatt, utbytteskatt og skatt på investeringer burde han egentlig fått tilbakebetalt massevis av penger på skatten dersom han har et normalt kjøpsmønster.

 41. Martin K says:

  “Trur du dei vart sosialdemokratar eller kommunistar? Kor trur du dei gjekk hen?”

  Neppe, men trenger de egentlig å ha gått noe sted? Er det mulig at de avsto fra å stemme eller stemte blankt fordi ingen av de realistiske alternativene representerte dem?

  Nå vet jeg forøvrig ikke hvor du har tallene fra, har du dokumentasjon? det jeg forøvrig vet med sikkerhet som er godt dokumentert er at tusenvis av kommunister i Tyskland (senere også i Norge) ble nazister og vice versa. Det ideologiske spranget fra kommunist til nazist er nemlig minimalt, mens spranget fra liberalist til nazist er total helomvending.

 42. Thomas Kenworthy says:

  Thalgar, “Og jorda kjem til å gå under i år 2067. Kjøp boka! Les alt om den komande naziapokalypsen!”

  Dette er ikke morsomt. For å ta bare ETT av punktene. Sosialdemokratienes inflasjonsfinansiering:

  Lenin kom til makten under kraftig inflasjon (Sovjetkommunistene drepte 25 millioner).

  Hitlers popularitet ble skapt av hyperinflasjon ( Nazistene drepte sånn ca 25 millioner avhengig av hvordan du regner).

  Mao kom til makten under hyperinflasjon ( og myrdet ca 62 millioner.)

  Diktatorene i latin Amerika kom til makten under kaoset skapt av kraftig inflasjon.

  Der sivilisasjoner går under i blod og kaos finner du nesten unntak inflasjon.

  Vi står nettopp nå i starten på en dyp alvorlig krise skapt av sosialdemokratienes sentralbankfinansierte underskuddsfinansiering. Dagens voldelige demonstrasjoner og stigende matvarepriser er bare begynnelsen på det som kommer.

  Thalgar “Kva i helvete er det du driv på med då? Du brukar spalte på spalte på å konstruera dei mest absurde likskapar mellom sosialdemokrati og nazisme, for så å trekka deg tilbake og sei “det er ikke identisk?” Kva er det eigentleg du meiner? At bortsett frå alt det stygge (folkemord, verdenskrig og barbariet) så er nazismen og sosialdemokratiet identisk?”

  Du fortsetter å argumentere ved å gjøre deg dum. Onar har gang på gang i denne bloggen forklart vårt synspunkt om at “en nazist er en sint sosialdemokrat” og at sosialdemokratiet og nazismen er søsterideologier (og følgelig ikke identiske).

  Hvorfor later du som om du ikke har fått med deg dette? Din manglende vilje til å ta til etteretning det vi sier er ikke et argument.

  Det utpregede barbariet startet etter invasjonen av Polen i 1939. Verdenskrigen, folkemordet startet i desember 1941.

  Disse begivenhetene hadde en nasjonalistisk og sosialdemokratisk FORHISTORIE.
  Nazismen er sosialdemokratiets endestasjon.
  Barbari, folkemord og krig er Nazismens endestasjon.

  Thalgar “Ein førar er ein person som ikkje må svara til nokon. Han kan ikkje avsetjast, kan ikkje motseiast, kan ikkje bli sett grenser for. Han har absolutt makt. Fortel meg no kva i all verda dette har til felles med Einar Gerhardsen?”

  Sosialdemokratene mener at lederen av statsadministrasjonen er samfunnets/*felleskapets* leder.

  Nazistene mener at lederen av statsadministrasjonen er folkets leder.

  Det alternative synet, til liberalistene, er at lederen av statsadministrasjonen leder staten og INTET ANNET ( der staten endog er minimal.)

  Thalgar “Eg meiner at du skal erklæra deg sjølv og din eigedom som sjølvstendig stat”.

  Da sender du og ditt overtall meg politiet på nakken.

  Du er en anonym frekk jævel. Du ville ikke vært så kjekk om du måtte stille opp personlig og alene for å legge meg i jern vil jeg tro.

 43. Thalgar says:

  “Nå vet jeg forøvrig ikke hvor du har tallene fra, har du dokumentasjon?”

  http://en.wikipedia.org/wiki/German_federal_election,_1930
  http://en.wikipedia.org/wiki/German_federal_election,_July_1932
  http://en.wikipedia.org/wiki/German_federal_election,_November_1932

  “Wenngleich Art und Ausmaß damaliger Wählerwanderungen nicht exakt bestimmbar sind, lässt sich schließen, dass überwiegend nationalkonservative und liberale, protestantische Mittel- und auch Oberschichtwähler zur NSDAP gewandert waren.”

  http://www.bpb.de/themen/I2FWNH,2,0,Zerst%F6rung_der_Demokratie_1930_1932.html

  “It is not unreasonable to look at the combined SPD and KPD vote; for, although there was some defection of former SPD voters to the Nazis, there was little desertion from the KPD. Most local studies of the labour vote further suggest that most defections from the SPD benefited the Communists rather than the Nazis.”

  http://www.johndclare.net/Weimar6_Geary.htm

 44. Thalgar says:

  “Hitlers popularitet ble skapt av hyperinflasjon ( Nazistene drepte sånn ca 25 millioner avhengig av hvordan du regner).”

  Igjen demonstrerer du ignoransen din. Hitler kom til makta etter sterk DEFLASJON.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Deflationspolitik

  “Nazismen er sosialdemokratiets endestasjon.”

  Sukk. Så mykje ignoranse.

  Resten av innlegget ditt er berre ein haug med påstandar.

  “Da sender du og ditt overtall meg politiet på nakken. ”

  Try me. Eg vil ikkje løfta ein finger, be my guest.

 45. Thalgar says:

  ” la meg ta et veldig enkelt regnestykke: staten krever inn 200 milliarder kroner i moms hvert år. Politi, rettsvesen, militær og veier koster i størrelsesorden 80 milliarder kroner til sammen. M.a.o. betaler man med moms alene minst 2,5 ganger mer enn man strengt tatt benytter seg av tjenester. Og det er altså bare momsinntektene. På toppen av dette kommer selvfølgelig bensinavgift, elavgift etc. Med andre ord, selv etter at en friborger betaler NULL i inntektsskatt, formueskatt, selskapsskatt, utbytteskatt og skatt på investeringer burde han egentlig fått tilbakebetalt massevis av penger på skatten dersom han har et normalt kjøpsmønster.”

  Og du viste dermed greit at du ikkje inkorporerer alle indirekte fordelar av å leva i Noreg. Ergo er forslaget ditt uinteressant.

  Svar: de “indirekte” fordelene?

 46. Thalgar says:

  “Når sosialdemokrater blir skikkelig sinte og desperate, da blir de nazister, Hitler-style.”

  ” It is not unreasonable to look at the combined SPD and KPD vote; for, although there was some defection of former SPD voters to the Nazis, there was little desertion from the KPD. Most local studies of the labour vote further suggest that most defections from the SPD benefited the Communists rather than the Nazis.

  The significance of the socialist milieu in combatting Nazi incursions is evident in recent work on Saxony. The Nazis made gains amongst Saxon workers where the social-democratic milieu was weak or had collapsed in the Depression. Conversely the Social Democrats in Dresden and, especially, Leipzig were successful in defending their position against National Socialist incursions, because a high percentage of SPD voters in these towns were also members of the party and there existed a dense network of social-democratic leisure and cultural organisations. Where the percentage of socialist party members to SPD voters and the density of party organisations was lower, as in Chemnitz and especially Zwickau, the Nazis were much more successful in making inroads into the working-class electorate.”

  http://www.johndclare.net/Weimar6_Geary.htm

  Så med andre ord, jo MEIR sosialdemokratiske folk var i Tyskland, jo mindre sannsynleg var det at dei stemte nazistisk. Sterk sosialdemokratisk overtyding var ei vaksine mot nazisme.

  “Helt frem til 1938 var også nazismen nokså “snill,” og drev med lite annet enn det sosialdemokrater slik som Gerhardsen drev på med i etterkrigen. ”

  Kva er dette for tull? Dei hadde på det tidspunktet avskaffa demokratiet, oppheva trykkefridom, kulturell fridom og organisasjonsfridom, innført systematisk diskriminering av jødar, oppretta konsentrasjonsleirar og myrda politiske motstandarar.

  “(Husk også at etter at nazi-staten ble innført ble sosialdemokratene innlemmet i nazi-partiet og de fungerte sømløst som nazister gjennom hele nazi-perioden.”

  Veit du kva, dette er ein uhyrleg påstand. SPD vart oppløyst av nazistane, og sosialdemokratar vart forfølgde.

  “Being the only party in the Reichstag to have voted against the Enabling Act (with the Communist Party of Germany prevented from voting), the SPD was banned in the summer of 1933 by the new Nazi government. Many of its members were jailed or sent to Nazi concentration camps. ”
  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Social_Democratic_Party_of_Germany#Era_of_national_socialism_.2F_SoPaDe_.281933.E2.80.931945.29

  “Svar: det finnes mange som har forsøkt dette før mange steder, inkludert i Sverige. Ingen steder har dette faktisk lykkes. Og dersom jeg sender en melding til skatteetaten om at fra og med nå av er sånn og sånn eiendom en suveren stat og jeg betaler ikke skatt til Norge, da skal jeg love deg at politiet kommer på døra mi fortere enn svint. Det vil jeg ikke.”

  Forslag: Kjør det for retten.

 47. Thalgar says:

  “Svar: de “indirekte” fordelene?”

  Fordelane med å leva i eit land med politisk stabilitet, låg kriminalitet, gjennomsnittleg høg utdanning, god helse og sosial tryggleik. No man is an island.

  Svar: nå sier du jo dette som om dette er et produkt av sosialdemokratiet, noe som er beviselig feil. Singapore og Hong Kong har jevnt over lavere kriminalitet og er minst like politisk stabil som Norge og utdanningsnivået er VESENTLIG BEDRE, særlig i Singapore. Helsen der er bedre (gjennomsnittlig levealder er høyere og barnedødeligheten er lavere) og det er langt færre tiggere i gatene der enn i Oslo. Singapore har også heller ikke et elendig helsevesen, en forferdelig eldreomsorg og en grufull skole, som kanskje er verdt å nevne i denne sammenhengen.

  Videre, hvorfor skal jeg betale TO ganger for at noen andre har høy utdannelse? Har man høy utdannelse, ja, da kan man normalt kreve høyere lønn. Hvorfor skal folk både kreve høyere lønn OG skatt fra andre?

  Og hvis jeg må betale for de indirekte *fordelene* ved å bo i Norge bør jeg da kunne kreve å få betalt for de indirekte *ulempene* ved å bo i Norge?

  1) Jeg gikk på en grusom enhetsskole som ødela mye av barndommen og utdanningen min. Bør jeg få erstatning for dette?
  2) Helsevesenet er helt forferdelig, med korridorpasienter og hvor folk dyttes ut av køene over en lav sko. Bør jeg få erstatning for dette?
  3) Den griske 68er-generasjonen kommer til å påføre hele det norske samfunnet enorme kostnader fordi de ikke fikk nok barn (noe som igjen skyldes at de ikke trengte å betale for egen pensjon). Bør jeg få erstatning for dette?
  4) Manuell arbeidskraft er svært dyr i Norge fordi Norge har innvandringsstopp. Dersom det hadde vært lov for fredelige mennesker å komme til Norge fra hele verden ville kostnaden på en rekke oppgaver vært mye, mye lavere. Bør jeg få erstatning for dette?
  5) Norge har høye tollmurer for å beskytte et dyrt og ineffektivt landbruk, noe som gir høyere matvarepriser. Bør jeg få erstatning for dette?

 48. Thalgar says:

  “Svar: nå sier du jo dette som om dette er et produkt av sosialdemokratiet, noe som er beviselig feil. Singapore og Hong Kong har jevnt over lavere kriminalitet og er minst like politisk stabil som Norge og utdanningsnivået er VESENTLIG BEDRE, særlig i Singapore. Helsen der er bedre (gjennomsnittlig levealder er høyere og barnedødeligheten er lavere) og det er langt færre tiggere i gatene der enn i Oslo. Singapore har også heller ikke et elendig helsevesen, en forferdelig eldreomsorg og en grufull skole, som kanskje er verdt å nevne i denne sammenhengen.”

  Det spelar inga rolle. Både i Hong Kong og Singapore er folk med på å betala for andre folk si utdanning og helse, og for det politiske systemet generelt.

  Svar: Klart det spiller noen rolle! Hong Kong og Singapore har en langt mindre velferdsstat enn Norge, og ut i fra din logikk burde dermed Singapore og Hong vært langt mer kriminelt, dårligere utdannet og ustabilt, men det er ikke tilfelle. Det OMVENDTE er tilfelle. Du bruker hver minste snev av velferdsstat for å tviholde på ditt syn at velferdsstaten er et gode. Uansett hvor liten velferdsstaten er vil du alltid hevde at det er denne ørlille fliken av velferdsstat som er årsak i lav kriminalitet og høyt utdanningsnivå.

  “Jeg gikk på en grusom enhetsskole som ødela mye av barndommen og utdanningen min. Bør jeg få erstatning for dette?”

  Prøv retten du.

  Svar: nå begynner jeg å bli temmelig irritert over denne arrogante mobbingen din. Du vet inderlig vel at jeg ikke har nubbesjans til å få erstatning (mange andre har prøvd før meg). Dessuten spurte jeg deg ikke om juridiske tips fra deg. Jeg spurte om DU mente jeg burde få erstatning for den dårlige utdanningen og traumatiske barndommen enhetsskolen påførte meg.

  “2) Helsevesenet er helt forferdelig, med korridorpasienter og hvor folk dyttes ut av køene over en lav sko. Bør jeg få erstatning for dette?”

  Generell usubstansiert sytepåstand. Fleirtalet av nordmenn er godt nøgde med helsevesenet:
  http://www.ssb.no/whs/

  Svar: 1) legg merke til at en stor andel av de som ble spurt hadde gått til *private* helsetilbydere. Er ikke det litt rart når vi angivelig skal ha et flott, gratis offentlig helsevesen i Norge? Hvorfor bruker så mange private, når de har betalt for gratis helsevesen via skatt? Legg også merke til at halvparten av de spurte sa at de var misfornøyde med innflytelse på egen behandling. Dette er svært lavt. 2) Det er et faktum at flertallet av henvendelsene til helsevesenet er trivielle, hverdagslige ting slik som infeksjoner og barnefødsler. Så lenge du havner innenfor denne A4-kategorien hvor staten tilbyr relativt grei behandling opplever du ikke noe spesielt negativt. Er du derimot litt utenfor allfarvei og har en sykdom eller et problem som ikke er helt standard vil du har meget stor sannsynlighet for å støte på store problemer i helsevesenet. Jeg personlig kjenner mange slike tilfeller, og jeg kan umulig være en så stor statistisk anomali at jeg kjenner mange unntak som ingen andre kjenner til. Denne gruppen som havner utenfor A4-systemet er i mindretall og på statistikken vil de følgelig ikke gi et vektig utslag. Med andre ord, det er når du *virkelig* trenger hjelp og er svak at du får oppleve helsevesenet fra sin aller verste side. I andre sammenhenger er du svært opptatt av dette. “Hva med de fattige? Hva med de som faller utenfor?” sier du og andre hele tiden. Du driter i om 95% av folket klarer seg helt superdupert og er strålende fornøyde med laissez-faire, fordi du er opptatt av de 5% som ikke har det så bra. Vel, bruk samme kriterier i det offentlige helsevesenet da! Der er det ikke snakk om 5% som faller utenfor, men kanskje 20% eller enda mer. Og hele 50% sier at de faktisk ikke er fornøyd med den behandlingen de får. 3) jeg er overbevist om at hovedårsaken til at så mange nordmenn er fornøyde med helsevesenet er fordi de ikke har sett hvordan det KAN og BURDE være. Alle som jeg kjenner som har vært i Singapore og opplevd helsevesenet på nær hånd oppdager plutselig at Norge er et helse-uland. De oppdager plutselig at det ikke er normalt med 7 timers ventetid på legevakten, eller 5 måneders ventetid på en MR-scan. Det er bare i sovjet-helsevesenet i Norge at dette er normalt.

  “Den griske 68er-generasjonen kommer til å påføre hele det norske samfunnet enorme kostnader fordi de ikke fikk nok barn (noe som igjen skyldes at de ikke trengte å betale for egen pensjon). Bør jeg få erstatning for dette?”

  Artig, i og med at Singapore og HK har verdas lågaste fødselsrate…

  Svar: det kan så være, men de sparer i det minste til sin egen pensjon. De dytter ikke kostnadene over på fremtidige generasjoner slik som 68er-gjøkungene i Norge og Europa. Det er altså gamlingene SELV som kommer til å bære kostnadene av lav fødselsrate.

  ” Manuell arbeidskraft er svært dyr i Norge fordi Norge har innvandringsstopp. Dersom det hadde vært lov for fredelige mennesker å komme til Norge fra hele verden ville kostnaden på en rekke oppgaver vært mye, mye lavere. ”

  Og kriminaliteten høgare. Hurra!

  Svar: meget interessante holdninger du har ovenfor fattige innvandrere, gitt. Lukter nasjonalsosialisme lang vei. Beklager å måtte skuffe deg, men innvandring fører ikke NØDVENDIGVIS til høyere kriminalitet. Singapore har hatt *ekstrem* innvandring fra fattige naboland, og Singapore har et av verdens laveste kriminalitetsrater. Det samme gjelder Hong Kong.

  Du har faktisk ikke demonstrert at velferdsstaten genererer et høyere utdanningsnivå, lavere kriminalitetsnivå og større politisk stabilitet. Jeg har kommet med moteksempler på dette hvor Singapore og Hong Kong har mye mindre velferdsstat og mye større privat sektor og mye større innvandring og LIKEVEL har de lavere kriminalitet, høyere utdanningsnivå og like stor politisk stabilitet. Disse indirekte fordelene du snakker om er altså fantasier inne i ditt hode, inntil det motsatte er bevist.

 49. Thomas Kenworthy says:

  “Igjen demonstrerer du ignoransen din. Hitler kom til makta etter sterk DEFLASJON.”

  Tyskland hadde hyperinflasjon i 1921-1923. Dette kaoset skapte grobunnn for NSDAP og kommunistene.

  Inflasjon (voldsunderstøttet økning av pengemengden til overgriperens fordel) og deflasjon ( fordunstning av gjeld som er satt i sirkulasjon som penger som følge av inflasjon) er begge skadelige.

  Deflasjon er OGSÅ en konsekvens av sosialdemokratiets valutafinansiering av statsutgiftene.

  Så hva er poenget ditt?

  Det som skjer er følgende:

  1.Sosialdemokratenessentralbankkartellet setter gjeld i sirkulasjon som penger.

  2. Det blåses opp en lånefinansiert boble.

  3.Boblen sprekkker og enkelte får problemer med å betjene gjelden. Gjelden avskrives og disse pengene FORSVINNER (deflasjon)

  4. Det blir mindre penger i sirkulasjon. Salgsinntektene synker og flere bedrifter får problemer med å betjene gjelden. Enda flere penger forsvinner. Problemene eskalerer til den usunne gjelden er sanert med stor kontraksjon i pengemengden.

  5.Dersom sosialdemokratiske *arbeiderrettigheter* hindrer lønningene i å falle deflasjonen blir det for lite penger til å betale de høye lønningene til alle og vi får massearbeidsledighet.

  Massearbeidsløsheten og konkursene var en konsevkens av sosialedemokratenes forutgående kredittekspansjon.

  Hitler kon til makten ved løfter om å rydde opp i kaoset sosialdemokratene hadde skapt blandt annet i banksystemet.

  Nazistene brukte forøvrig sosialdemokratenes sentralbankkartell til å finansiere opprustningen ( http://en.wikipedia.org/wiki/Mefo_bills )

  Sosialdemokratene overlot nazistene den institusjonen de trengte for å finansiere opprustningen til krigen.

 50. Thomas Kenworthy says:

  Jeg vil korrigere meg selv på et punkt:

  Deflasjon (kontraksjon av gjeld som er satt i sirkulasjon som penger) er *skadelig* på samme måte som en konkurs er skadelig.

  En konkurs er snarere *ubehagelig* i den forstand at eierne og lånegiverene mister kapitalen og arbeidstakerene mister jobben sin og må finne seg noe nytt.

  Men konkursen er ikke skadelig. Tvert om der den gavnelig fordi den frigir kapital og arbeid til områder der den gjør bedre nytte for seg. Konkursen er en opprydding av tidligere begåtte feil.

  På samme måte er deflasjon svært ubehagelig med massekonkurser og kortvarig arbeidsledighet (med mindre fagforeninger og myndigheter holder lønningene kunstig høye). Men på samme måte som en konkurs er en deflasjonsperiode en massive opprydning av alle feilinvesteringene som er gjort på grunn av den forutgående inflasjonen.

  Myndighetenes forsøk på å unngå deflasjon (massiv økning i basis pengemengden) er svært skadelig fordi den preserverer den feilaktige produksjonsstrukturen som er skapt under inflasjonen.

  Denne antidefasjonspolitikken truer dessuten med å kaste oss ut i hyperinflasjon så snart den pågående gjeldsanneringen og deflasjonen er brakt til ende.

 51. Thalgar says:

  “Svar: Klart det spiller noen rolle! Hong Kong og Singapore har en langt mindre velferdsstat enn Norge, og ut i fra din logikk burde dermed Singapore og Hong vært langt mer kriminelt, dårligere utdannet og ustabilt, men det er ikke tilfelle. Det OMVENDTE er tilfelle. Du bruker hver minste snev av velferdsstat for å tviholde på ditt syn at velferdsstaten er et gode. Uansett hvor liten velferdsstaten er vil du alltid hevde at det er denne ørlille fliken av velferdsstat som er årsak i lav kriminalitet og høyt utdanningsnivå.”

  Singapore er ein politistat med til dels absurd kriminalpolitikk.

  Svar: absurd? I all hovedsak har de strenge straffer for reell kriminalitet. De har på enkelte områder vært for strenge på områder som ikke BURDE være kriminelle (slik som prostitusjon og narkotika) men det er noe som taler for at det burde vært høyere kriminalitet i landet enn det egentlig er.

  Dei er på verdstoppen i talet på politifolk og avrettingar per capita.

  Svar: vel, de henretter stort sett reelle kriminelle (unntaket er narkosmuglere), og hvis du faktisk reiser ned til Singapore vil du bli forbauset over hvor FÅ politifolk du ser der nede. Faktisk skal du være svært heldig for å se en eneste en. Reiser du derimot til Malaysia ser du synlig politi på hvert et hjørne. *Malaysia* er en politistat, ikke Singapore.

  Dei ligg og svært høgt når det gjeld talet på fangar per capita – 388 per 100 000. Noreg ligg på 64. Er det dette du kallar “stabilitet”? Politistaten?

  Svar: Singapore er kun en politistat for de kriminelle. Når du får de kriminelle sosiopatene vekk fra gatene er det bare de fredelige igjen. Husk at Singapore (med visse unntak) ikke er en politistat for fredelige, ærlige borgere. Siden 99,6% av befolkningen er fredelige er Singapore svært stabilt.

  “Jeg spurte om DU mente jeg burde få erstatning for den dårlige utdanningen og traumatiske barndommen enhetsskolen påførte meg.”

  Eg veit alt for lite om deg til å sei noko om det. Det er nok av folk der ute som skuldar på alt og alle andre enn seg sjølv for problema sine.

  Svar: du trenger ikke å bruke meg spesifikt som eksempel. La oss holde dette generelt. Mener du at evnerike som har blitt frarøvet en ordentlig utdannelse på deres eget nivå i enhetsskolen bør få erstatning?

  “Jeg personlig kjenner mange slike tilfeller, og jeg kan umulig være en så stor statistisk anomali at jeg kjenner mange unntak som ingen andre kjenner til. Denne gruppen som havner utenfor A4-systemet er i mindretall og på statistikken vil de følgelig ikke gi et vektig utslag. Med andre ord, det er når du *virkelig* trenger hjelp og er svak at du får oppleve helsevesenet fra sin aller verste side.”

  Det er garantert at du vil lesa det verste inn i alle slike situasjonar, sidan du er ute etter å slå politisk mynt på det. Utan skikkelege data er slikt av avgrensa verdi.

  Svar: det kommer jo så mange saker om feilene i velferdsstaten i nyhetene at man knapt vet hvor man skal snu seg. Man finner nesten ingen slike skandaler i det private.

  “det kan så være, men de sparer i det minste til sin egen pensjon. De dytter ikke kostnadene over på fremtidige generasjoner slik som 68er-gjøkungene i Norge og Europa. Det er altså gamlingene SELV som kommer til å bære kostnadene av lav fødselsrate.”

  Det veit me ingenting om, all det er lenge til eldrebølgja skyller over Singapore. Når det blir færre unge som kan pleia dei gamle vil det måtta bli dyrare med omsorg.

  Svar: riktig, og dette rammer DE ELDRE SELV, ikke neste generasjon.

  Og uansett: Singapore har jo eit fascistisk system (i følge deg) med tvungen pensjonssparing, så eg ser ikkje heilt kvifor du tek det til inntekt for deg.

  Svar: nå gjør du deg vrang. Du vet inderlig godt at jeg er klar over at Singapore ikke er rendyrket kapitalisme, men det endrer likevel ikke på det faktum at det er MER kapitalistisk enn Norge, og derfor et relativt godt sammenligningsgrunnlag mellom sosialdemokratiet og kapitalismen. vi kan se på trender. Hvilken retning peker Singapore i? Mer kriminalitet? Mindre? Uvesentlige forskjeller? Etc.

  “meget interessante holdninger du har ovenfor fattige innvandrere, gitt. Lukter nasjonalsosialisme lang vei. Beklager å måtte skuffe deg, men innvandring fører ikke NØDVENDIGVIS til høyere kriminalitet. Singapore har hatt *ekstrem* innvandring fra fattige naboland, og Singapore har et av verdens laveste kriminalitetsrater.”

  Godwin igjen! Og altså samtidig enormt med politi, avrettingar og fengslingar. Hmm… Skepsisen min går ikkje på innvandrarar, men det å importera ein underklasse. Det er å be om kriminalitet.

  Svar: vel, nå finnes det en såkalt “underklasse” i Singapore også, nemlig de som daglig pendler fra Malaysia og jobber i Singapore. Du har også innvandrere fra fattige land som lever på et mye lavere nivå enn de rike i Singapore. Men kriminaliteten i Singapore (eller Hong Kong) er ikke høyere enn i Norge. Tvert i mot er det i velferdsstatene i EUROPA at du finner den høye kriminaliteten blant innvandrere (feks. i forstedene til Paris). Med andre ord, jeg ser ikke noe annet enn nokså grumsete holdninger til fattige mennesker her. Fattig = kriminell. Tvilsomt menneskesyn.

  Uansett, du har ENNÅ ikke fremlagt et godt argument for at jeg mottar “indirekte” fordeler av å bo i Norge. Og SELV om jeg gjorde det, hvorfor skal jeg betale for det? Mener du at vi bør betale ekstra for de indirekte fordelene ved å få lov til å få importere billige varer fra Kina? Bør Norge betale ekstra for de indirekte fordelene av at USA har vært friere enn oss og derfor vært mer innovative?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *