Svart/hvitt-tenkning

Vi mennesker har en fantastisk egenskap: vi har evnen til å abstrahere og kategorisere ting, sette merkelapper på alt i verden og på den måten være i stand til å orientere oss gjennom en jungel av farer og muligheter. Tenk så nyttig det er at det står “mat” på noen bokser i skapet vårt og “gift” på andre. Dessverre medfører også denne kategoriske tenkningen til at vi har problemer med å forholde oss til statistikk. Folk har en tendens til å tenke digitalt: enten er ting svart eller så er ting hvitt.

Dette gjelder ikke minst folks forståelse av rase. De to dominerende raseteoriene i historien har vært rasisme og egalitarisme. Rasisme går ut på å dele opp mennesker i veldig klare og tydelige kategorier basert på rase: ALLE svarte er mentalt underlegne hvite. Rasisme-teorien sier altså at man kan dømme et individs mentale evner og personlige egenskaper utelukkende på hans rasetilhørighet. På den motsatte enden av skalaen har vi egalitarismen som sier at det ikke finnes biologiske mentale forskjeller mellom raser. INGEN er mentalt overlegne eller underlegne noen andre.

Her har vi altså svart/hvitt-tenkningen i et nøtteskall: enten er alle svarte underlegne, eller så er ingen det. Alt eller ingenting. Begge teorier er akkurat like kategoriske, og begge teoriene er akkurat like feil og skadelige. Sannheten er mer kompleks enn dette og krever en statistisk forståelse.

Statistiske gråtoner

Hvit idiot og svart geni

Hvit idiot og svart geni

Rasismeteorien fikk en alvorlig knekk for over hundre år siden da forskningen på intelligens viste at mentale evner har en statistisk normalfordelingen innenfor en rase. Det betyr at det er enorm variasjon i intelligens, innenfor en rase. Det finnes idioter innenfor en rase, og det finnes genier. Faktisk er det slik at ca 1/3 av alle svarte amerikanere er smartere enn halvparten av hvite. Dette faktum alene burde være nok til å knuse all form for rasisme, og det har i grunnen også gjort det. I dag er det så godt som ingen som tror at en rase er overlegen en annen, eller at dette er en meningsfull påstand. Det går ikke an å dømme et individ basert på at han er av en bestemt rase.

Men vitenskapen gir også en akkurat like kraftig knekk til egalitarisme-teorien. Vi er ikke alle født like. Folk er født veldig forskjellige, både innenfor og mellom rasene. Gjennomsnittlig scorer svarte amerikanere rundt 15 IQ-poeng lavere enn hvite, mens orientalere scorer ca 5 IQ-poeng høyere enn hvite. Innenfor hver rase er det også veldig stor variasjon. Det er rett og slett utrolig naivt, på grensen til det religiøse, å tro at mennesker kan bo i så vidt forskjellige områder som isødet i arktis og jungelen i Amazonas i tusenvis av generasjoner uten at dette har hatt noen som helst innvirkning på biologien til hjernen vår, særlig når hjernen er vårt viktigste overlevelsesorgan som er hovedårsaken til at vi er i stand til å overleve i så dramatisk forskjellige klimaer og miljøer.

Den moderne kreasjonismen

Mange vil hevde at det er kontroversielle påstander at 1) det finnes raser, 2) at det finnes en biologisk arvelig egenskap intelligens som måles temmelig nøyaktig og kulturelt nøytralt av IQ-tester og at 3) det finnes statistiske genetiske forskjeller i intelligens og andre egenskaper mellom rasene. Det er definitivt sant at dette er kontroversielle påstander, på nøyaktig samme måten som det er enormt stor kontrovers mellom evolusjonister og kreasjonister. Denne kontroversen er høyst reell. Forskjellen er at evolusjonistene vet hva de snakker om mens kreasjonistene bedriver kreativ ønsketenkning.

På tilsvarende vis er det en stor kontrovers mellom fagmiljøene og folk utenfor fagmiljøene. Innenfor forskningsmiljøene er det lite kontrovers omkring de påstandene jeg listet opp ovenfor, men jo lenger vekk folk er fra fagmiljøene og jo mer ideologisk farget de er, jo mer kontroversielle synes de påstandene er.

Den store forskjellen mellom egalitaristene og kreasjonistene er at kreasjonistene er marginaliserte i samfunnet, mens innen temaene rase, IQ og arvelighet er det omvendt. Der er det fagmiljøene som er marginaliserte og det er den egalitaristiske skapelsesmyten som er opplest og vedtatt som politisk korrekt sannhet. Vårt samfunn er på mange måter analogt til middelalderen og inkvisisjonstiden, hvor religiøse fanatikere dominerte samfunnsdebatten. Egalitarismen har et like sterkt grep om samfunnet i dag som rasismen hadde frem til midten av 1900-tallet. Dette viser hvor lett det er for folk å falle inn i ensidig kategoriske og dermed dogmatisk tenkning.

Hvordan forholde seg til statistikk?

Kategorisk tenkning er viktig, men i visse tilfeller er det ekstremt viktig å mestre gråtonetenkning også. Statistikk er viktig. Så la oss holde oss til dette svært betente temaet rase, og se hvorfor kunnskap om raseforskjeller er viktig.

Hvis vi observerer at svarte er totaldominerende innen en del sportsgrener slik som basketball, sprint og langdistanse, hvordan bør vi tolke dette? Bør vi tolke denne statistiske overrepresentasjonen som rasisme mot hvite og asiater? Sitter det en hel gjeng med svarte rasister rundt omkring og styrer sportsindustrien? Nei, raseforskningen forteller oss at det er vesentlige statistiske fysiske forskjeller mellom rasene. Svarte har høyere testosteronnivå som gjør dem både høyere og mer muskuløse, og de har en beinbygning som gjør dem egnet til sport. Selv om det er stor variasjon innad i rasene innen fysikk er svarte statistisk dramatisk overrepresentert i ytterpunktene for fysikk.

Vi kan altså bruke raseforskning til å konkludere med at hvite og asiater ikke utsettes for rasisme innen sport. Utfallet er som forventet dersom sport er 100% meritokratisk.

På tilsvarende vis er det ikke kjønnsdiskriminering som ligger til grunn når menn er dramatisk overrepresentert på voldsstatistikken sammenlignet med kvinner. Menn og kvinner er biologisk forskjellige, og menn har høyere testosteronnivå, noe som gjør at vi kan forvente at menn er overrepresentert i voldsstatistikken. Vold henger også delvis sammen med lav IQ (lav impulskontroll), og siden menn har en større variasjon i IQ enn kvinner er det flere idioter blant menn enn blant kvinner (men også flere genier).

Av samme grunn bør vi også rent statistisk sett ikke bli overrasket over at svarte er dramatisk overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. Unge svarte menn utgjør 3% av USAs befolkning men står for over 50% av alle mord. Dette skyldes en kombinasjon av høyre testosteronnivå i menn, mindre impulskontroll hos unge, lavere IQ hos svarte og høyere testosteronnivå hos svarte. At svarte arresteres oftere enn alle andre skyldes altså ikke rasisme, men biologiske forskjeller.

Av samme grunn bør vi forvente at hvite og asiater dominerer innen intellektuelt krevende områder som matematikk, vitenskap og forretningsvirksomhet. At hvite og asiater, og særlig menn, lykkes oftere innen disse er ikke utslag av patriarki eller av hvit rasisme, men av statistikk. Å mistolke disse statistiske skjevhetene som rasisme eller kjønnsdiskriminering ville være et ekstremt overgrep mot de som urettmessig rammes av en slik beskyldning.

Det store spørsmålet er hvordan vi kan akseptere at denne statistikken er et utslag av biologi uten å bli rasister eller mannssjåvinister. Det er i grunnen veldig enkelt. Bare se på hvordan vi håndterer menn. Menn statistisk sett er tiltrukket av kvinner som er yngre enn seg, og omvendt for kvinner. Årsaken til dette er biologisk: menns verdi stiger med alderen (mer rikdom), mens kvinners verdi topper seg i ung alder når fødefabrikken fungerer på sitt beste, og dernest faller verdien på kvinner med alderen. Som en konsekvens av dette er menn overrepresentert på statistikken over pedofile. Likevel klarer de fleste på merkelig vis å leve med dette uten å tro at alle menn er pedofile. Vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig.

Hvis vi kan vurdere menn individuelt uten å automatisk dømme dem som pedofile voldsaper, da klarer vi helt sikkert også å vurdere svarte individuelt.

Statistikk må tolkes riktig

En av de største farene med statistikk er at det er så lett å ta alle under en kam. Derfor må man være veldig forsiktig med hvordan man bruker statistikk og hele tiden være klar over at statistikk jevner ut underliggende individuelle forskjeller. La meg ta et eksempel til ettertanke:

Vi får ofte høre om hvor mange fattige det er i USA, hvor store forskjellene er, og hvor farlig våpenlovgivningen er fordi det er så mange mord i USA. Alle disse påstandene begrunnes med statistikk. Men bak denne statistikken for USA som helhet skjuler det seg etniske forskjeller. Hva skjer med statistikken dersom vi kun ser på de hvite i USA? Da finner vi plutselig ut at det ikke er særlig mye større forskjeller i USA enn i Norge, at det nesten ikke finnes fattige og at USA er et av verdens tryggeste land med et av de laveste drapsratene i verden.

Hvordan er dette mulig? Svaret er at hispanics (hovedsaklig amerikanske indianere) og særlig svarte er så dramatisk overrepresentert både på kriminalitetsstatistikken og på fattigdomsstatistikken at det får USA som helhet til å fremstå nærmest som et uland.

Men er det slik at USA behandler svarte og hispanics veldig dårlig da? Nei, de er de rikeste og minst kriminelle svarte og hispanics i hele verden. Som gruppe gjør de det altså bedre i USA enn stort sett noe annet sted på planeten.

Dette er nyttig å vite når man diskuterer politikk, og særlig om hvor fæl USA er, sammenlignet med Norge. Hovedforskjellen mellom USA og Europa er at Europa foreløpig har en større andel hvite.

Dette er derimot i ferd med å endre seg, noe blant annet vi ser klart og tydelig i Sverige, hvor nå 25% av befolkningen er innvandrere i all hovedsak fra midtøsten. Før valget i 2013 lovet høyresiden i Norge å tillate flere privatskoler, men de skrinla disse planene da venstresiden viste til en rapport hvor Sverige har fått dårligere resultater i skolen etter at de begynte å privatisere.

Her er nok et eksempel på dårlig bruk av statistikk, for bak dette enkle tallet skjuler det seg en rekke strukturer, deriblant etnisitet. I samme periode som man begynte å privatisere skolene begynte Sverige også sin selvmordsinnvandring av analfabeter og kulturelt lite utviklede folk med lav IQ fra Midtøsten. Gjennomsnits-IQen i Syria, for eksempel, er 83. I Egypt er den 81, Libanon 82, Algerie 83, Marokko 84, Afghanistan 84 og Pakistan 84 for å nevne noen relevante land. Hva tror du effekten på skoleresultater vil være når barn fra disse kulturene begynner på svenske skoler? Fallende resultater. Resultatene viser også at det nettopp er innvandrerbarn som sliter mest på skolen.

Samtidig skjuler statistikken også det faktum at privatskoler gjør det bedre enn offentlige skoler. Det er altså ikke privatiseringen som er årsaken til de fallende resultatene i Sverige, og det er dypt uredelig å påstå noe slikt. Privatiseringen får skylden når det i realiteten er sosialistenes egen selvmordsinnvandring som er årsaken.

Mange har snakket om hvilken berikelse de syriske flyktningene vil være for Norge, men når vi altså vet at gjennomsnitts-IQen i Syria er 83 betyr det at rundt 1/3 av flyktningene som kommer til landet har en IQ som for en europeer tilsvarer et mildt tilfelle av Downs syndrom, så er det bare å trekke frem NAV-kalkulatoren for å finne ut hva denne berikelsen vil koste skattebetalerne i mange generasjoner fremover.

Konsekvensene av å skjule sannheten

Sosialister er overbevist om at det å snakke om denne ubehagelige sannheten skaper rasisme. I realiteten sier altså sosialistene at det kun finnes to mulige alternativer: enten er man egalitarist eller så er man rasist. Sier man sannheten om de statistiske forskjellene mellom raser og etniske grupper skaper det hat og da er det gasskamrene next. Faktisk er jeg rimelig sikker på at selv om absolutt alt som er skrevet i denne artikkelen er på trygg vitenskaplig grunn er det mange sosialister som ikke vil nøle med å stemple meg som rasist, til tross for altså at jeg viser hvordan raseforskningen undergraver rasisme.

Jeg tror heller at et systematisk forsøk på å skjule sannheten gjennom kreativ journalistikk og hetsing av de som forsøker å opplyse om disse tingene fører til trykkokereffekten, der hvor det bygger seg opp et sinne og et hat til det eksploderer. Dette ser vi allerede i Sverige hvor Sverigedemokratene nå har 25% oppslutning. Politikken som som føres i Sverige er så katastrofal at selv et parti som Sverigedemokratene fremstår som et bra alternativ for nærmere hver tredje etniske svenske. Say no more.

Jeg tror i stedet at en ærlig debatt hvor alle fakta kommer på bordene ville bidratt til å undergrave rasisme. En av konsekvensene av en ærlig debatt ville vært at det ble fullstendig slutt på velferdsinnvandring. Å si ja til innvandrere fra lav-IQ-land er å nærmest garantere at man får en permanent underklasse som lever på NAV. Dette avler misnøye og  mistillit hos alle. Skattebetalerne blir sure fordi de må fø på en skokk med NAVere samtidig som deres egne gamle foreldre blir neglisjert på gamlehjem, og lav-IQ-innvandrerne blir sinte og sure fordi de ikke lykkes særlig bra i et land med IQ-murer på alle kanter.

En måte å unngå hele problemet er friborgerskap for arbeidsinnvandrere. De vil da ikke har rett på noen sosiale ytelser men til gjengjeld betaler de heller ikke noen sosiale skatter. En slik ordning gjør at arbeidsinnvandrerne ikke belaster skattebetalerne, samtidig som det fungerer som et filter: kun de som er smarte nok til å få jobb i Norge vil komme hit. En slik ordning fungerer altså som et effektivt filter slik at vi bare får hit de menneskene som bidrar positivt til seg selv og til landet.

Men jeg tror at før nordmenn er modne for debatten om friborgerskap må de først få fakta i saken, og forstå at venstresiden ikke har noen løsninger å tilby, bare problemer.

Share this:

This entry was posted in filosofi, politikk, vitenskap. Bookmark the permalink.

39 Responses to Svart/hvitt-tenkning

 1. krscue says:

  Jeg tror også det raseriet som følger de enorme kostnadene ved velferdsstat og NAV-innvandring vil få mange til å overse nettopp at det dreier seg om statistikk. Er redd disse rasende hvite med lav IQ vil kunne angripe individer av andre etnisiteter.

  Svar: korrekt. Og de trenger ikke ha så lav IQ heller for sinne senker den effektive IQen ganske kraftig. Blir folk forbannet nok skal du få se rimelig ekkel atferd. Det hadde vært kjekt å unngå det men da må vi få til en sunn og voksen dialog om disse problemene.

  • realist says:

   Det er nok snarere stikk motsatt

   Det er rasende innvandrere som kommer til å gå løs på hvite nordmenn når staten stenger velferdskrana. Media vil dysse dette ned som best de kan.

   Svar: vel dette er ETT alternativ, særlig hvis egalitaristene lykkes med å overbevise dem om at det skyldes rasisme.

   Men når de hvite da omsider forsvarer seg vil media hause opp dette over alle tenkelige proposjoner å skrike om rasisme, og det vil bli skrevet spaltemeter på spaltemeter med sutrepropaganda om hvor forferdelig onde og rasistiske vi nordmenn er.

   Svar: korrekt, og dette skaper som vanlig i god marxistisk tradisjon svære konflikter i samfunnet. Marxisme dreier seg jo om revolusjon og “klassekamp,” altså å ødelegge det bestående samfunnet ved å sette grupper opp mot hverandre, og så bygge opp et sosialistisk utopia på asken og ruinene av det gamle.

   Det er dette som kommer til å skje, og de som ikke skjønner dette er de som virkelig har lav IQ.

 2. Jj says:

  Dessverre så gjør du den samme feilen selv når du mener at alle hvite som kjører pickup og har hoceysveis er idioter.Bare noen kommer seg i posisjon og klarer å kle på seg en dress er de et geni etter Åms tankegang.

 3. SondreB says:

  “Den store forskjellen mellom egalitaristene og kreasjonistene er at kreasjonistene er marginaliserte i samfunnet, mens innen temaene rase, IQ og arvelighet er det omvendt. Der er det fagmiljøene som er marginaliserte og det er den egalitaristiske skapelsesmyten som er opplest og vedtatt som politisk korrekt sannhet.”

  Hvordan er dette sammenlignbart eller en god analogi?

  Fagmiljøene har konkludert at IQ er et ganske rundimentært og dårlig instrument, altså brukes det ikke mye alene. Du spinner en konspiriasjonsteorier om at dette området har blitt undertrykket for “politisk korrekthet”.

  Svar: dette er bare tull. Alle sosiale faktorer er ganske rudimentære og dårlige instrumenter når det gjelder å spå folks atferd, men det beste instrumentet av dem alle er IQ. På de fleste områder er det IQ som gir størst evne til å spå utfall i folks liv. På enkeltområder er andre faktorer en bedre indikator enn IQ, for eksempel analfabetisme og kriminalitet. Har du lav IQ men kan lese og skrive skikkelig er sjansen for å bli kriminell lav. Nesten alle som sitter i fengsel, derimot, er funksjonelle analfabeter. Riktignok er lav IQ den beste prediktoren for analfabetisme, men analfabetisme er like fullt den avgjørende faktoren for kriminalitet.

  I sum er likevel IQ den desidert beste indikatoren vi har på en rekke sosiale områder, på alt fra analfabetisme, kriminalitet, barn utenfor ekteskap, utdanningsnivå, inntekt og levealder.

  Hvorfor påstår du dette?

  “Vårt samfunn er på mange måter analogt til middelalderen og inkvisisjonstiden, hvor religiøse fanatikere dominerte samfunnsdebatten.”

  Åja, der fikk vi forklaringen. Du skaper en stråmann for å støtte opp rundt din åpenbaring om at moderne vitenskap er dårlig og feil. Hvorfor ikke bare si det rett ut? Du påstår at vitenskapen har stått stille i lang tid, fordi vitenskapen ikke støtter dine kvasivitenskapelige teorier.

  Svar: du er tydeligvis en av de som er utenfor fagmiljøet, og dermed ikke vet hva du snakker om. Som jeg sa tidligere: ingenting av det jeg sa i artikkelen er kontroversielt innenfor fagmiljøene.

  “Statistikk er viktig.”

  Enda viktigere er det å kunne bruke statistikk. Du har beviselig dårlig evne til å bruke statistikk riktig, med referanse til din tro på ekstrasensorisk persepsjon. Hadde du forstått statitikk, hadde du sett bevisene som er der.

  Svar: du snakker som om jeg sitter som en ensom ulv og trekker konklusjonene ut av løse luften. Jeg gjengir jo bare det som er konsensus innen fagmiljøene.

  “At svarte arresteres oftere enn alle andre skyldes altså ikke rasisme, men biologiske forskjeller.”

  Her presenterer du en påstand basert på statitikken. Kanskje du kan gi oss en kilde for denne påstanden?

  Svar: jeg har ikke en kilde på stående fot, men det er gjort en rekke studier der hvor man sjekker om politiet stopper/arresterer folk oftere enn uavhengige målinger viser at de utfører kriminalitet. Eksempel: det er et velkjent faktum at langt flere svarte blir stoppet for å kjøre for fort i USA enn hvite. Uavhengige studier viser derimot at langt flere svarte kjører for fort og at politiet ikke driver raseprofilering, men at de stopper så mange som det er i samsvar med faktisk kriminalitet innenfor en rase. Du kan lett søke opp og finne denne informasjonen.

  Hvis “hvite” og “mørke” gjør den sammen handlingen i like stor grad, men hvis “hvite” blir arrestert og dømt for den sammen handlingen oftere, hva er det en indikator på?

  Svar: seriøst? “Hvite”? Er du en av disse kreasjonistene som benekter at tusener av generasjoner med geografisk separasjon fører til strukturelle statistiske biologiske forskjeller mellom populasjoner!?!?!? Det finnes forøvrig ingen forskning som indikerer en systematisk rasisme i det amerikanske politiet. Derimot er det en del forskning som indikerer kjønnsdiskriminering. Kvinner får særbehandling. De dømmes ikke likt og de får lavere straffer enn menn.

  “Av samme grunn bør vi forvente at hvite og asiater dominerer innen intellektuelt krevende områder som matematikk, vitenskap og forretningsvirksomhet. At hvite og asiater, og særlig menn, lykkes oftere innen disse er ikke utslag av patriarki eller av hvit rasisme, men av statistikk. Å mistolke disse statistiske skjevhetene som rasisme eller kjønnsdiskriminering ville være et ekstremt overgrep mot de som urettmessig rammes av en slik beskyldning.”

  Hvite og asiater som helhet, eller som individer?

  Svar: hva var det med “statistikk” du ikke forstod? Ut fra IQ alene bør vi forvente at hvite og orientalske (kinesiskættede) menn er dramatisk overrepresentert i mentalt krevende fag. Jeg har bilde av Thomas Sowell i denne bloggen. Du kjenner sikkert til han. Han er et glimrende eksempel på at svarte enkeltindivider kan gjøre det veldig bra, men ut fra rase alene kan vi forvente at slike som Sowell er sjeldne sammenlignet med hvite og orientalere.

  Jøder, “hispanic” og “mørke” kommer bedre ut enn “hvite” blant smarte folk. “Hvite” har minst utdannelse, de har lavere lønn, m.m.. En ting de “hvite” (jøder er enda høyere) er overlegne de andre “rasene” på, er netto formue de har. Selv blant topp 10% så kommer “hvite” dårligst ut.

  La meg forklare det igjen: Hvis man ser på smarte folk, er “hvite” de som kommer dårligst ut.

  Kilde: http://theamericanmercury.org/2010/04/national-study-whites-losing-economically/

  Svar: jada, dette indikerer jo en strukturell rasisme mot hvite i USA. Det er jo ikke noe nytt. “Affirmative action” er jo nettopp rasisme mot hvite. Dette endrer likevel ikke på det faktum at andelen svarte i topp 2% av IQ-skiktet er mye lavere enn andelen hvite.

  Hvis man skal basere innvandringspolitikk på IQ, så burde man i det minste ikke slippe inn “hvite”. Det er ganske åpenbart at du baserer din rase-IQ-immigrasjons-teori på ideer til Jason Richwine.

  Svar: jeg sa ikke at man skal basere innvandringspolitikken på IQ. Dvs. at man ikke skal trenge å ha en IQ-test for å slippe inn i landet, og du har helt rett i at dersom man hadde en slik test (noe vi i praksis har i dag pga av krav til høyre utdanning) ville mange hvite ikke sluppet inn. Derimot fungerer arbeidsinnvandring hvor man ikke har rett til NAV-midler som et effektivt IQ-filter. Vi får da folk inn fra mange forskjellige raser og etnisiteter, men de som kommer inn vil ha en tendens til å være over en viss IQ.

  “begynte Sverige også sin selvmordsinnvandring av analfabeter og kulturelt lite utviklede folk med lav IQ fra Midtøsten”

  Hva?!

  Når det kommer til IQ, så er det delvis arvelig og resten er miljø.

  Svar: IQ ser ut til å være hovedsaklig arvelig, trolig rundt 80%.

  Når man ser på gjennomsnittlig IQ for land, må man alltid kalkulere med forskjeller i levestander for å få utlignet den faktiske IQ verdien. Forstod du hva du akkurat leste? Vet du i det hele tatt hvor stor eller liten effekt, ernæring kan ha på IQen?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_health_on_intelligence

  Svar: ernæring kan ha en effekt, særlig NEGATIV effekt ved ernæringsmangel. Når man kommer over en viss ernæring og en viss miljøstimulans er effekten avtakende. De fleste i Midtøsten har god nok ernæring til at det ikke har noe spesielt å si på deres mentale utvikling.

  Hvor bra ernæring tror du gjennomsnittlige spedbarn får ved amming av sin mor i f.eks. Rwanda, Sudan, Niger? For å nevne noen av de på bunnen. Du må da være klar over de ødeleggende effektene gjennom livet hvis man blir feilernært som barn?

  Svar: i disse landene ser vi en betydelig effekt på IQ for en stor del av befolkningen.

  Kilder:
  http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121011133921198
  http://unu.edu/publications/articles/eating-for-intelligence-iraqi-children.html
  http://www.foodnavigator.com/Science/Poor-childhood-diet-linked-to-low-IQ-suggests-study

  Dette går også begge veier, fattige familier som gir sine barn mye “fast food” vil påvirke sine barn negativt på intelligens. Altså referanse til mange fattige familier med arv fra Afrika.

  Svar: igjen, det er ikke nødvendig å gi ungen supermat. Fast food er bra nok til å ta ut det aller meste av det naturlige IQ-potensialet. Jada, man kan hente ut noen ekstra poeng ved å spise omega 3 under svangerskapet og gjennom å mate ungen med brystmelk i 12 måneder, men det meste av effekten kommer av simpelthen å ikke være underernært eller forgiftet.

  Her kan du forresten se relativt mye ny forskning på området, som klart og tydelig står i sterk kontrast til din tidligere påstand om politisk korrekthet:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_IQ

  Forskningen sier oss at hvis miljøet er likt (godt, stabilt, trygt), så spiller det genetiske mer inn i bildet samt at forskjellene blir lavere. Hvis miljøet derimot ikke er bra (fattige familier, nabolag, samfunn) så kan det ha store utslag på IQen og arveligheten.

  Svar: dette sier seg jo selv. Lobotomi er en form for miljøpåvirkning. Det er rimelig åpenbart at dette har en større effekt på IQ enn gener.

  Hvordan kan det ha seg at folk fra Irland har lik IQ som Malaysia (asiatisk) og Hellas (Sør-Europa)? Hvordan kan England ha 100, mens Irland kun har 92?

  Svar: regional variasjon.

  Hvordan har IQ nivået falt i f.eks. England etter immigrasjonen til landet?

  Hva med Tyskland, som har majoriteten av innvandrere fra Tyrkia, som bare får 90 poeng. Har disse immigrantene i ulike land påvirket positivt eller negativt i undersøkelser?

  Svar: jeg vet at IQen til Sverige har falt. Tidligere ble Sverige oppgitt å ha en IQ på 102, men i senere år er dette nå redusert til 99. Dette kan veldig gjerne ha med innvandringen å gjøre men jeg kjenner for lite til tallgrunnlaget.

  “Mange har snakket om hvilken berikelse de syriske flyktningene vil være for Norge, men når vi altså vet at gjennomsnitts-IQen i Syria er 83 betyr det at rundt 1/3 av flyktningene som kommer til landet har en IQ som for en europeer tilsvarer et mildt tilfelle av Downs syndrom, så er det bare å trekke frem NAV-kalkulatoren for å finne ut hva denne berikelsen vil koste skattebetalerne i mange generasjoner fremover.”

  Se her, du forstår ikke engang statistikk og forskning, og basert på din egen ignorans så kommer du med slike konklusjoner. Jeg blir helt paff av å lese hva du skriver. Downs syndrom er en genetisk feil, og voksne med Downs har gjennomsnitt IQ på 50, mentale alderen til 8-9 årig barn.

  Svar: folk med mild Down’s syndrom har en IQ på inntil 70. 1/3 av syrere har en IQ lavere enn 70.

  Her likestiller du mennesker fra Syria med barn på 8-9 års alderen. Jeg har bekjente i Damaskus (vet ikke hvor de er nå) som gikk på universitet. Etter samtaler med de, må jeg konkludere med at IQ nivået er over et 9 år gammelt barn. Finner nesten ikke ord for å beskrive nivået du legger debatten på.

  Svar: jeg må innrømme at jeg ikke blir like overrasket over din manglende evne til å forstå. 1) betviler du at gjennomsnittet i Syria er 83? 2) betviler du at et standardavvik under dette er ca 70 og at 1/3 av befolkningen dermed har en IQ under 70? 3) tror du at noen av disse intellektuelle du snakket med på universitetet tilhører den tredjedelen av befolkningen med en IQ under 70? Eller kan det hende at de er i den øvre delen av IQ-skiktet og dermed ikke helt representative for befolkningen?

  “Faktisk er jeg rimelig sikker på at selv om absolutt alt som er skrevet i denne artikkelen er på trygg vitenskaplig grunn”

  Jeg er rimelig sikker på at du ikke er på trygg grunn.

  Svar: Dunning-Krüger-effekten.

  Rent tilfeldig så har jeg akkurat skrevet et innlegg hvor jeg viser din manglende evne til kritisk tekning og vitenskapelig forståelse, du kan gjerne lese den her og tar gjerne tilbakemeldinger. Som jeg skrev i teksten, det er ikke meningen å “angripe” deg på noen måte, men det er greit å ha et eksempel å vise til. Jeg ønsker bare å hjelpe deg til bedre forståelse:

  http://utenstat.no/nar-bias-tar-overhand/

  “Jeg tror i stedet at en ærlig debatt hvor alle fakta kommer på bordene ville bidratt til å undergrave rasisme.”

  Det er helt riktig, men da er det viktig at man faktisk baserer seg på fakta, baserer seg på vitenskapen og studier. Ikke bare må man basere debatten på fakta, men må også forstå fakta, vitenskapen og studiene riktig. Man må også være oppriktig nok til å innse at man kan ta feil, man kan tolke feil, misforstå, osv. og være ydmyk i forhold til det.

  Svar: dette er ord du definitivt kan lære mye av!

  • SondreB says:

   “jeg har ikke en kilde på stående fot, men det er gjort en rekke studier der hvor man sjekker om politiet stopper/arresterer folk oftere enn uavhengige målinger viser at de utfører kriminalitet. Eksempel: det er et velkjent faktum at langt flere svarte blir stoppet for å kjøre for fort i USA enn hvite. Uavhengige studier viser derimot at langt flere svarte kjører for fort og at politiet ikke driver raseprofilering, men at de stopper så mange som det er i samsvar med faktisk kriminalitet innenfor en rase. Du kan lett søke opp og finne denne informasjonen.”

   Jeg tok frem dette poenget fordi jeg tidligere har lest blant annet at ca. likt med bruk av f.eks. hasj mellom “mørke” og “hvite” i USA. Faktisk er det slik at “hvite” har økt sannsynlighet for misbruk. Mørke har lavere sannsynlighet enn alle andre. Men poenget her er, at mørke unge blir arrestert hele 10 ganger mer. 10 ganger mer. La det synke inn litt.

   Kilde: http://healthland.time.com/2011/11/07/study-whites-more-likely-to-abuse-drugs-than-blacks/

   Svar: og hva så? I USA er det slik at hvis man blir arrestert/ransaket for en annen grunn (vold, ran, voldtekt, tyveri osv.) og man finner narkotika vil man automatisk også bli tiltalt for narkotikabesittelse. Svarte blir arrestert oftere fordi de er mer kriminelle. 3% av USAs befolkning (Svarte unge menn) utfører over 50% av alle mord i USA. Det skulle da bare mangle at de ble arrestert minst 10 ganger oftere enn hvite.

   Gjør dette at hvite er dummere? At de er genetisk disponert til å misbruke narkotika mer? Det sier oss egentlig relativt lite, noe som også IQ gjør.

   Jeg har ikke kilde her og nå, men jeg antar at hvite under totalen har bedre lønninger enn f.eks. mørke. De har i hvertfall betydelig bedre netto formue. Altså har de mer penger til å faktisk misbruke narkotika.

   Dette er så elementært som det kan få blitt, men vi (og du i innlegget ditt) gjør alle ulike mentale feil, tar snarveier, logiske feilslutninger, m.m. når vi ser på statistikk og forsøker å forstå årsaker og sammenhenger.

   Svar: du er dessverre inkompetent når det kommer til statistikk. I eksempelet over med svarte som ble arrestert oftere for hasj var du ikke en gang inne på tanken at det kunne være andre grunner enn narkotika som gjorde at de ble ransaket/arrestert. I stedet trakk du en ekstremt skråsikker konklusjon, uten å ha oversikt over andre mulige årsaker. Dette bare demonstrerer at du lider av Dunning-Krüger-effekten.

   Jeg gjorde et søk etter din påstand, jeg klarte ikke å finne noe som støtter din påstand, jeg fant derimot følgende:

   “White (8.4%), black (8.8%), and Hispanic (9.1%) drivers were stopped by police at similar rates in 2008.”

   “Black drivers (12.3%) were about three times as likely as white drivers (3.9%) and about two times as likely as Hispanic drivers (5.8%) to be searched during a traffic stop in 2008.”

   Her står det ganske klart, det er relativt likt i forhold til å bli stoppet og få bøter, men i kontroller så har mørke 3 ganger større sjanse for å få bilen sin gjennomsøkt.

   Kilde: http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=tp&tid=702

   Her er en annen kilde som destruere din påstand:

   “While speeding is the most common reason for a traffic stop among all races, white people (50.1 percent) are more likely to get pulled over for speeding than blacks (37.7 percent) or Hispanics (39.2 percent).”

   Kilde: http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2014/09/09/you-really-can-get-pulled-over-for-driving-while-black-federal-statistics-show/

   Svar: igjen viser du bare hvor lite statistisk forståelse du har. Det virker som om du ikke en gang er klar over at det kan være forskjeller mellom rasene i hvor ofte de faktisk kjører for fort. Svarte er DRAMATISK overrepresentert i å kjøre for fort sammenlignet med hvite. Dermed er tallet du refererte til her faktisk overraskende lavt og impliserer at politiet er redd for å stoppe svarte i frykt for å bli kalt for rasist av tullinger slik som deg.

   Jeg vil påstå med det jeg har presentert ovenfor, at du har en forutinntatt mening om mange ting du ikke har grunnlag for å påstå. Jeg mener du bør jobbe med dine evner til kritiske tenkning. Du har beviselig kommet litt for langt ut i det “konspiratoriske” og falt litt mye for hva som blir publisert i de selektive mediene som du velger å følge og stole på.

   “Det finnes forøvrig ingen forskning som indikerer en systematisk rasisme i det amerikanske politiet”

   Det kan godt være det ikke finnes forskning, men statistikken viser at det ikke er likegyldig hvilken hudfarge du har som “kunde” av politiet. Hva som er årsaken kan jeg selvsagt ikke si noe om, det må det forskning til.

   Svar: Hvis du triller en terning, og 5 av sidene er svarte, og 1 side er hvit, vil du da blir sjokkert dersom du i snitt triller 5 ganger flere svarte enn hvite? Er terningtrilleren rasist når han triller svart flere ganger enn han triller hvitt?

   “jada, dette indikerer jo en strukturell rasisme mot hvite i USA. Det er jo ikke noe nytt. “Affirmative action” er jo nettopp rasisme mot hvite. Dette endrer likevel ikke på det faktum at andelen svarte i topp 2% av IQ-skiktet er mye lavere enn andelen hvite.”

   Hva er ditt grunnlag for påstand om rasisme mot hvite, og undertrykkelse av hvite?

   Affirmative action er jo PER DEFINISJON rasisme mot hvite. Den kulturelle marxismen i USA er jo også sterkt anti-hvit.

   Har du noen personlige erfaringer med dette fra ditt liv i Norge?

   Svar: Norge er (heldigvis) ennå ikke like marxistisk som USA på dette området.

   Jeg har betydelig mengde med venner i USA, jeg har aldri hørt noen henvisning til noe slikt. Jeg kan ta å undersøke med noen hvis ønskelig. Dette blir uansett anekdotiske bevis, men hvis man ikke engang har anekdoter å basere seg på, hva er det da du baserer deg på?

   Jeg antar at du baserer deg på konspirasjons-teorier som har blitt gjentatt så mange ganger at det har blitt sannhet for deg. Infowars?

   Svar: jeg leser aldri infowars. Hvorfor tror du at dette krever konspirasjoner når en marxistisk kultur er alt som trengs for å forklare det.

   https://www.youtube.com/watch?v=WdKcNCdZPK4

   Er du en av tullingene som tror at den eneste måten å forklare feks Rotherdam-skandalen på er en konspirasjon?

   Poenget her er at topp 10% av smarte mennesker, så gjør hvite det dårligere. Det betyr ikke at hvite på noen måte er genetisk dårligere enn mennesker med genetisk arv fra Afrika eller Asia.

   Svar: uten noen annen informasjon tilgjengelig er slike forskjeller på identiske talenter et tegn på rasisme, og dette bør undersøkes nærmere.

   Det er her du gjør en enorm feilslutning. Du bruker dette som “confirmation bias” for din allerede forutinntatte posisjon om at den hvite mann er undertrykket. Derfor vil statistikker slik som dette, bare styrke deg i din tro.

   Du er lukket i din kapasitet for ny kunnskap. Du bygger opp og forsterker dine eksisterende fordommer. Ikke unormalt det.

   Det kan selvsagt være en hel rekke med årsaker til at blant topp 10% smarte folk i USA, så gjør hvite det dårligst. Mørke kommer kanskje fra dårligere råd som barn og har dermed større insentiv og ønsker om å fullføre utdannelse. Hvite kommer i større grad fra familier med større netto formue, de har kanskje ikke hatt like stort behov for å jobbe og kanskje hatt en noe lettere oppvekst.

   Svar: dette er EN mulighet ja, men vi vet jo at Affirmative Action er en form for institusjonalisert rasisme mot hvite, så hvorfor er det så vanskelig for deg å tro at rasisme rammer hvite på andre områder?

   Poenget her er at det er enormt mange faktorer, men du er blind for disse, noe jeg mener er tydelig når du baserer din utenrikspolitikk på en IQ test alene uten å korrelerer for samfunnsforskjellene som eksisterer.

   Jeg: “Hvite og asiater som helhet, eller som individer?”

   Onar: “Svar: hva var det med “statistikk” du ikke forstod? Ut fra IQ alene bør vi forvente at hvite og orientalske (kinesiskættede) menn er dramatisk overrepresentert i mentalt krevende fag.”

   Jeg forstod ikke hvorvidt du mente grupperingene som helhet, eller som individer. Som helhet er endel asiatiske og hvite overrepresentert, men hispanic og mørke gjør det bedre blant de smart.

   “Svar: IQ ser ut til å være hovedsaklig arvelig, trolig rundt 80%.”

   Du leser aldri kildene jeg kommer med, eller gikk du bare glipp av kilden jeg gav om arvelighet av IQ? Du tar i det minste alltid det taller som støtter dine teorier best, altså du velger det ekstreme (ref. Downs poenget ditt også). Det er innenfor akademisk forskning estimert at det er 50% til 80%. Da er det ikke trolig rundt 80%. Poenget her, er at det er mange faktorer som spiller inn og det er ikke slik at det er samme for alle mennesker og alle kulturer.

   Svar: arvelighet er tricky saker. Generelt sett øker arveligheten jo bedre miljøet er. Dvs. at miljø kan forårsake enorme skader på et menneske, men straks disse negative faktorene lukes bort blir miljøet mer og mer nøytralt, og arveligheten tar over som faktor. Lobotomering er en miljøfaktor. Det er ingen tvil om at dersom du lobotomerer én tvilling og ikke den andre så vil disse utvikle seg til å få veldig forskjellig IQ. Arveligheten blir altså i dette tilfellet svært lav. Hvis begge tvillingene derimot har fått et sånn passe ok miljø, uten vold, uten gifter, uten underernæring og uten understimulering, vil arveligheten være den dominerende faktoren. Arveligheten vil i slike tilfeller være rundt 80% eller høyere.

   “Svar: ernæring kan ha en effekt, særlig NEGATIV effekt ved ernæringsmangel. Når man kommer over en viss ernæring og en viss miljøstimulans er effekten avtakende. De fleste i Midtøsten har god nok ernæring til at det ikke har noe spesielt å si på deres mentale utvikling.

   Svar: igjen, det er ikke nødvendig å gi ungen supermat. Fast food er bra nok til å ta ut det aller meste av det naturlige IQ-potensialet. Jada, man kan hente ut noen ekstra poeng ved å spise omega 3 under svangerskapet og gjennom å mate ungen med brystmelk i 12 måneder, men det meste av effekten kommer av simpelthen å ikke være underernært eller forgiftet.”

   Hvis vi lar tvilen kommer til gode, så er de altså over 7 poeng man kan falle på grunn av underernæring. Hvis vi er snille, så sier vi da at Syria kommer på 90 poeng. Da er de likt med Turkia, Bosnia, m.m.. Dette er kun underernæring, så må vi også ta i betraktning de mange andre faktorene som kan ha betydning.

   “Svar: jeg vet at IQen til Sverige har falt. Tidligere ble Sverige oppgitt å ha en IQ på 102, men i senere år er dette nå redusert til 99. Dette kan veldig gjerne ha med innvandringen å gjøre men jeg kjenner for lite til tallgrunnlaget.”

   Det kan, det kan ikke. Jeg betviler ikke at mange av immigrantene har lavere IQ, jeg betviler ikke at gjennomsnittet i Irak og Syria er betydelig lavere enn i Norge.

   Italia har over 8% immigranter, de lå på 102 på IQ. Utfordringen her er selvsagt hvilket grunnlag som IQ testingen ligger på, hvem er valgt ut, hvem har tatt testen, har man gjort data vasking?

   “Svar: folk med mild Down’s syndrom har en IQ på inntil 70. 1/3 av syrere har en IQ lavere enn 70.”

   Ro, ro til fiskesjær. Din sammenligning er forferdelig.

   Svar: hva mener du med “ro, ro til fiskeskjær”? Når jeg utdyper hva jeg mente og viser at du var på jordet kommer du med insinuasjoner om at jeg lyver for å dekke over hvor “fæl” jeg var? Sammenligningen er høyst reell. 1/3 av syrerne har en IQ under 70. Hva slags jobber tror du disse vil være i stand til å få i gjennomregulerte Norge med høye IQ-murer på alle kanter?

   “Svar: jeg må innrømme at jeg ikke blir like overrasket over din manglende evne til å forstå. 1) betviler du at gjennomsnittet i Syria er 83? 2) betviler du at et standardavvik under dette er ca 70 og at 1/3 av befolkningen dermed har en IQ under 70? 3) tror du at noen av disse intellektuelle du snakket med på universitetet tilhører den tredjedelen av befolkningen med en IQ under 70? Eller kan det hende at de er i den øvre delen av IQ-skiktet og dermed ikke helt representative for befolkningen?”

   Individer med Downs har IQ fra 20 til 70. De med mild form har 50 til 70. Gjennomsnittet er 50. Sammenligning av helt normale mennesker i en hel nasjon med noen som har Downs er fullstendig motbydelig.

   Svar: du bekrefter her det jeg sa at det som har mild Down’s har en IQ fra 50 til 70. 1/3 av syrerne har UNDER 70 i IQ. Jeg sammenlignet i min post 1/3 av syrerne med personer med MILD Downs. Hva var det som var så motbydelig med det? Det var jo helt korrekt. Er sannheten motbydelig?

   “Dunning-Krüger-effekten.”

   Det er ganske søkt når det kommer fra deg, som ikke har ekspertise på IQ og som beviselig ikke klarer å analysere og forstå statistikk. Ikke bare det, du tror på diverse pseudo-vitenskapelige fenomener. Alt dette, mener jeg er overveldende eksempel og bevis på mengden av kognetive bias du faller for.

   • realist says:

    Nå har ikke jeg gjort noen IQ- tester av syrere, men de er nok temmelig sikkert smartere enn downs-folk generellt. Syria var jo et ganske sivilisert og velfungerende land før borgerkrigen startet.

    Et land bestående utelukkende av downs-folk ville garantert ikke vært like høytstående som Syria var. Denne IQ- fokuseringen bommer litt på målet, fordi en person er så mye mer enn bare IQ-en sin.

    Svar: er det så vanskelig få forstå enkel statistikk? Jeg skrev at EN TREDJEDEL av syrerende har en IQ på under 70, og 70 er IQen til noen med mildt tilfelle av Downs syndrom.

    Det å ha downs innebærer mye mye mer enn bare å ha lav IQ. Alle skjønner det. Downs-folk og Syrere er ikke er “interchangeable like Ford parts” selv om det skulle vise seg at de har liknende gjennomsnitts IQ.

    Jeg tror at norske downs-folk har mer til felles med syriske downs-folk, enn med vanlige syrere. Det norske downs-miljøet er faktisk i ferd med å dø ut fordi vi aborterer bort så mange av downs-fostrene våre. Kanskje det ville vært en kulturell berikelse og bare la flyktninger med downs slippe inn istedet?

    Bare en tanke.

    • realist says:

     Jeg forstår statistikk, ut fra denne logikken så vil 1/3 av syrerne som nå kommer inn i Norge være ekvivalent med milde Downs-ere.

     Den kjøper jeg ikke. Det er mange gode grunner til ikke å slippe dem inn og den beste er at de er ikke oss og de er ikke vårt ansvar. Samme hvilken IQ de har. Syrerne burde heller flykte til sine naboland hvor deres egne bor.

     Det blir som om det var Krig i Sverige. Svenskene kunne flyktet hit til Norge fordi de er vårt broderfolk. Og når det ble fred igjen, kan Svenskene reise tilbake igjen. Vi hadde ikke spurt svenskene om hvilken IQ de har før vi slapp dem inn. Enkelt og greit. Svenskene hadde ikke trengt å flykte til Malaysia foreksempel.

     Dersom huset til naboen din brenner så lar du selvsagt naboen bo hos deg en stund, slik at de kan få tid til å bygge et nytt hus. Så flytter de tilbake igjen.

     Men flyktningene som kommer hit fra fjerne deler av verden kommer aldri til å reise tilbake dit de kom fra. De kommer hit for å ta over landet vårt. De utnytter vår naive gjestfrihet, og når dette fortsetter noen år har de fortrengt oss fullstendig fra vårt eget land.

   • SondreB says:

    “du er dessverre inkompetent når det kommer til statistikk. I eksempelet over med svarte som ble arrestert oftere for hasj var du ikke en gang inne på tanken at det kunne være andre grunner enn narkotika som gjorde at de ble ransaket/arrestert. I stedet trakk du en ekstremt skråsikker konklusjon, uten å ha oversikt over andre mulige årsaker. Dette bare demonstrerer at du lider av Dunning-Krüger-effekten.”

    At du repeterer noe, gjør det ikke mer sant. Poenget mitt er å illustrere hvordan det er mange faktorer man ofte mangler innsikt i når man benytter seg av statistikken.

    Ta eksempel IQ resultatet som du viser til, er det korrelert for det faktum at barn i USA blir kjønnsmodne tidligere enn andre pga. dietten? Hvordan påvirker dette intelligensen? Vi er sosial vesen, muligheten til å sosialisere er enormt viktig for utvikling av intelligens og andre egenskaper, er det utlignet for dette?

    Svar: ja, tidlig kjønnsmodning påvirker trolig IQen, men hovedgrunnen til at man blir tidligere moden er bedre ernæring, og dette gjør at hjernen vokser raskere. Effektene ser ut til muligens å kansellere hverandre ut, selv om det generelt sett er en fordel å modnes sent. Forøvrig, hva i huleste har dette med noenting å gjøre? Dette høres jo ut som et fullstendig random element du bare trekker ut av hatten for å høres interessant ut. Videre, du ser ut til å være av den villfarelsen av at artikkelen min utelukkende var MIN tolkning av statistikken. Det jeg gjenga var konsensus blant fagfolkene. Hvis du mener at de ikke har gjort en god nok jobb, greit nok, men ikke klag til meg over det. Publiser forskningen din.

    Jeg har ikke tid til å nevne alle faktorene for hver eneste statistikk og poeng, så selvsagt har jeg vurdert noen flere faktorer som jeg ikke nevner i kommentaren min. Slutt å forsøke å angripe meg, fremfor å heller forsvare dine egne påstander, noe du gang på gang ignorerer.

    Svar: du later igjen som det er mine egne påstander fremfor å være synet til fagmiljøet.

    Du kommer ikke med en eneste innrømmelse om hvordan du har tatt feil, hvis du har riktig så kommer du ikke med noen kilder for påstandene. Så man må jo bare anta at du faller for endel kognetive bias nok en gang uten å selv se det.

    “Svar: igjen viser du bare hvor lite statistisk forståelse du har. Det virker som om du ikke en gang er klar over at det kan være forskjeller mellom rasene i hvor ofte de faktisk kjører for fort. Svarte er DRAMATISK overrepresentert i å kjøre for fort sammenlignet med hvite. Dermed er tallet du refererte til her faktisk overraskende lavt og impliserer at politiet er redd for å stoppe svarte i frykt for å bli kalt for rasist av tullinger slik som deg.”

    Her viser du bare hvordan du operer, masse påstander uten noen som helst kilder. Du vrir og vrenger på sannheter for å støtte ditt verdensbilde, uten å få bekreftelse for dine forutinntatte meninger og overbevisninger.

    “Svar: Hvis du triller en terning, og 5 av sidene er svarte, og 1 side er hvit, vil du da blir sjokkert dersom du i snitt triller 5 ganger flere svarte enn hvite? Er terningtrilleren rasist når han triller svart flere ganger enn han triller hvitt?”

    Du trenger ikke stille idiotiske spørsmål i et forsøk på å fremstille dine motstandere som dumme.

    Svar: jeg behandler deg bare slik du oppfører deg.

    “Svar: uten noen annen informasjon tilgjengelig er slike forskjeller på identiske talenter et tegn på rasisme, og dette bør undersøkes nærmere.”

    Jeg kan forklare det for deg, IQ er bare en av mange viktige faktorer for intelligens og suksess i livet. Mørke har bedre EQ og er mer sosiale og utadvendte vesen. Sosiale egenskaper er veldig viktig for suksess i det sosiale og forretning.

    “Svar: dette er EN mulighet ja, men vi vet jo at Affirmative Action er en form for institusjonalisert rasisme mot hvite, så hvorfor er det så vanskelig for deg å tro at rasisme rammer hvite på andre områder?”

    Se ovenfor, det finnes en hel rekke grunner til at hvite gjør det dårligere selv om intelligensen er målt likt. Nettopp fordi IQ alene ikke er eneste faktor.

    Du tenker sort-hvitt, hvis IQ er lik og den “hvite mann” gjør det dårligere, så er altså dette en bekreftelse på dine teorier om rasisme mot hvite.

    Svar: nei, nå vrir du på det jeg sa. Jeg sa at det KUNNE være en indikator på rasisme mot hvite. Men igjen, hvorfor har vi denne diskusjonen? Den er jo bare teit. Affirmative Action er i seg selv en offisiell rasistisk politikk mot hvite. Hva mer trenger du?

    Du forstår ikke at det finnes en hel rekke andre faktorer som du kan få kjennskap i, og mange vi aldri vil få kjennskap på. Kanskje det er slik at sorte gjør det bra og bedre til TROSS at de blir diskriminert, kanskje de faktisk er mye bedre men er holdt tilbake på grunn av rasisme. Kanskje du har rett at hvite er undertrykket, men du presenterer jo ingen bevis eller kilde for påstanden.

    Svar: hør, jeg foreslår at du begynner å lese deg opp på temaet før du uttaler deg. Er du interessert i forskningen, begynn å sett deg inn i den da vel.

    Barn av foreldre fra ulike bakgrunn, gjør det bedre og er smartere generelt sett enn de mer homogene gruppene. Leste dette for ca. en uke siden, kan finne kilde hvis ønskelig.

    “Svar: arvelighet er tricky saker. Generelt sett øker arveligheten jo bedre miljøet er. Dvs. at miljø kan forårsake enorme skader på et menneske, men straks disse negative faktorene lukes bort blir miljøet mer og mer nøytralt, og arveligheten tar over som faktor. Lobotomering er en miljøfaktor. Det er ingen tvil om at dersom du lobotomerer én tvilling og ikke den andre så vil disse utvikle seg til å få veldig forskjellig IQ. Arveligheten blir altså i dette tilfellet svært lav. Hvis begge tvillingene derimot har fått et sånn passe ok miljø, uten vold, uten gifter, uten underernæring og uten understimulering, vil arveligheten være den dominerende faktoren. Arveligheten vil i slike tilfeller være rundt 80% eller høyere.”

    Veldig godt og klassisk eksempel på uredelig debatt-skikk. Du flytter målposten. Nå er det plutselig ikke folk flest vi snakker om, men nå er det genetiske tvillinger. Hvis jeg svarer deg nå, så vil neste være at du snakker om kloner og arvelighet av intelligens for klonede mennesker?

    Svar: Du er pinadø ikke sann. Jeg brukte en tvilling som eksempel for å illustrere at selv i det tilfellet hvor man har identiske gener er det enkelt å manipulere miljøet på en sånn måte at arveligheten blir tilnærmet null. At du klarer å få dette til at jeg “plutselig ikke snakker om folk flest” er jo bare så sjokkerende og hårreisende elendig tenkning at jeg ikke kan tro at du med din høye IQ kan misforstå meg sånn. Du gjør deg bare vrang. Hvis du skal oppføre deg som en liten drittunge som bare er ute etter å sabotere kan du pelle deg vekk fra bloggen min.

    La oss se her hva Wikipedia sier på arvelighetssiden:

    “A 1994 review in Behavior Genetics based on identical/fraternal twin studies found that heritability is as high as 0.80 in general cognitive ability but it also varies based on the trait, with .60 for verbal tests, .50 for spatial and speed-of-processing tests, and only .40 for memory tests.”

    Svar: den bekrefter altså at “general cognitive ability” (altså generell intelligens) har en arvelighet på 0.8.

    Ikke minst er denne studien et ganske dramatisk eksempel på hvor viktig miljøet er, spesielt for de som har hatt en dårlig oppvekst:

    “A study (1999) by Capron and Duyme of French children adopted between the ages of four and six examined the influence of socioeconomic status (SES). The children’s IQs initially averaged 77, putting them near retardation. Most were abused or neglected as infants, then shunted from one foster home or institution to the next. Nine years later after adoption, when they were on average 14 years old, they retook the IQ tests, and all of them did better. The amount they improved was directly related to the adopting family’s socioeconomic status. “Children adopted by farmers and laborers had average IQ scores of 85.5; those placed with middle-class families had average scores of 92. The average IQ scores of youngsters placed in well-to-do homes climbed more than 20 points, to 98.””

    Svar: og hadde du lest deg litt mer opp ville du funnet ut at arveligheten er direkte korrelert med alder. Jo yngre noen er, jo lavere er arveligheten. Jo eldre de blir, jo høyere blir arveligheten. Sagt på en annen måte: Når disse ungene er 70 år gamle er nesten all forskjell i IQ mellom dem visket ut. Forøvrig, denne studien understreker jo eksakt det jeg nevnte tidligere: det er enkelt å SENKE IQen til et barn ved vold, underernæring, gifter og understimuli, og ved å fjerne disse negative faktorene spretter IQen opp til sitt naturlige potensial. Derimot er det veldig vanskelig å få IQen til å heve seg OVER det naturlige biologiske potensial gjennom miljø.

    Litt mer her også om hvordan barn av Afrikanske immigranter får betydelig bedre score: http://pumpkinperson.com/2015/01/05/more-thoughts-on-the-high-iqs-of-african-immigrants-in-britain-2/

    Svar: og det umiddelbare svaret til dette er seleksjonseffekter, hvor kun de som er smarte nok klarer å komme seg til Storbritannia. Det er mye spekulasjoner og forsøk på å regne hva den seleksjonseffekten er, men det er vanskelig fordi selv om afrikanere har en pen normalfordeling som helhet finnes det små lommer av grupper med langt over gjennomsnittlig intelligens som ser ut til å ha klart å lage egne stammer/familier/klaner med høyere IQ en resten av befolkningen. (La oss kalle dem Afrikas jøder om du vil). Denne effekten ser du klart og tydelig i Philippe Rushtons testdata fra et Sør-Afrikansk universitet. Dataene for de svarte studentene var noenlunde normalfordelt, men med et kjempebyks rundt 2 standardavvik over normalen. En liten gruppe av de svarte studentene hadde langt over til og med det hvite gjennomsnittet. For å se mr om denne studien se denne videoen. Dataene kan du se rundt 11 minutter inn i videoen.

    https://www.youtube.com/watch?v=RxAhwYoZQKU

    Min hypotese er at det er betydelig mindre forskjell på potensiell intelligens hos alle, det har ikke vært nok genetisk forandring blant homo sapiens til å svare til så enorme forskjeller på intelligens.

    Svar: beklager, dette er bare ren ønsketenkning. Du VIL at det skal være slik, men det finnes ingen evolusjonær grunn i hele verden til å tro at det skal være sånn.

    “1/3 av syrerne har en IQ under 70. Hva slags jobber tror du disse vil være i stand til å få i gjennomregulerte Norge med høye IQ-murer på alle kanter?”

    Dette er en påstand basert på en høyst usikker undersøkelse som har blitt kritisk analysert av en rekke forskere.

    Som sagt er det en enorm rekke med faktorer som ikke har blitt tatt i betraktning her, det eneste vi kan og bør gjøre er å faktisk sjekke hva slags intelligens de som eventuelt kommer hit har.

    Hva ville din respons vært hvis UD gjorde IQ test av f.eks. 100 syrere og det viser seg at de har betydelig bedre enn din kilde?

    Svar: vel, i utgangspunktet forventer jeg at de vil ha høyere enn det syriske snittet på grunn av seleksjonseffekten: de dummeste er ikke smarte nok til å komme seg til Europa. Likevel forventer jeg også en regresjon til snittet i neste generasjon.

    “Det er kun ressurssterke som har klart å komme til Norge, så disse har høyere intelligens enn befolkningen som helhet i Syria.” (Det må vel være positivt da, vi får bare de smarte hit. Ganske dumt for Syria derimot).

    “Det er ikke mange nok som deltok i undersøkelsen til å gi et statistisk riktig resultat.”

    “De menneskene som er testet har kommet fra Damaskus, en moderne by hvor kanskje de som ble testet har alle høyere utdannelse. De er ikke representative for syrisk befolkning.”

    Til å være en selverklært liberalist har du en sterk tendens til kollektivisme.

    Svar: dust.

    Den sterke korrelasjonen mellom sosialøkonomiske forhold og resultatet av IQ tester bør si ganske mye. Det er ikke fornuftig å dømme et helt folk basert på disse testene, da det er mange faktorer vi ikke kjenner til. Vi bør se individene og behandle individer for hva dem er og hvilke egenskaper de har. Det er ganske verdiløst å svare på hva slags jobb en mulig “idiot” kan få seg, når denne “idioten” er en utdannet kirurg eller fysikker.

 4. Geir L Ubben says:

  Flott at du nevner T. Sowell. Han hører vi for lite til i den norske debatten. Han har et omfattende forfatterskap bak seg og mye burde vert obligatorisk lesning i norsk skoleverk.

  Her er boken som tar for seg emnet i denne bloggposten:

  Intellectuals and Race, Thomas Sowell

  http://www.amazon.com/Intellectuals-Race-Thomas-Sowell/dp/0465058728/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1444365235&sr=1-6&keywords=thomas+sowell

 5. realist says:

  Jeg tror nok dette med gjennomsnitts IQ og statistikk er en akademisk avsporing. Det er mulig du har rett i alle IQ-dataene, men dette dreier seg ikke om IQ.

  Hovedårsaken til rasisme, er at myndighetene multikulturerer samfunnet, som igjen fører til at vertsbefolkingen blir fremmedgjort og mister sitt eget land.

  Folket i nasjonen er vår utvidede familie, og landet er vårt hjem, og det er naturlig å føle et kjærlighetsforhold til sine egne, selv om noen av våre landsmenn har lav IQ og andre har høy IQ. Når dette blir truet av en innvaderende rase som ikke kjenner sin besøkelsestid, så er rasisme den uungåelige konsekvensen.

  Det hjelper ikke hvor mye du argumenterer om IQ og statistikk. Kjærlighet til sitt eget folk stikker mye dypere og er like naturlig som kjærlighet til sin egen familie. Når den trues utløses motreaksjoner mot denne trusselen.

  For de intellektuelle betraktes dette selvsagt som et hinder i veien for deres ‘Vi er alle en verden’-kumbaya-fantasier. Men menneskenaturen kan ikke forandres, samme hvor mye de prøver.

  • Jone Bjørheim says:

   Bare en kort kommentar. Du har noe rett i det som du sier. Pga. jobben min har jeg arbeidet sammen med mange nasjonaliteter, dvs. etniske grupper. Jeg kan derfor si at det som kjennetegner forskjellige etniske grupper er ikke først og fremst intelligens, men betydelige forskjeller i lynne og væremåte. For eksempel er svensker og tyskere generelt sett dyktige fagfolk og de samarbeider godt med andre, fordi de aktivt søker samarbeid og omforente løsninger. Svensker og tyskere går derfor godt sammen med nordmenn.

   Når det gjelder briter er de derimot generelt arrogante, nedlatende og de krever å få være sjefer. Det er nesten umulig å få en brite til å gjøre ærlig verdiskapende arbeid, men de vil gjerne sjefe over, eller bort imot herse med alle andre som utfører arbeidet for dem. Det sier seg derfor selv at enkelte etniske grupper er lite kompatible med nordmenn og dersom vi hadde fått en stor kontingent med briter til Norge, da hadde det blitt “upstairs and downstairs” i Norge på nytt, der britene hadde blitt en ny herskende klasse og nordmennene hadde fått lov til å være ydmyke tjenere og undersåtter. En stor innvandring av folkegrupper som ikke er kompatible med nordmenns lynne, hadde derfor skapt mye friksjon og enorme konflikter i Norge. Jeg anser blant annet briter, amerikanere, muslimer/semitter og afrikanere for hver på sin måte å ha en væremåte som er inkompatibel med norsk lynne og en stor kontingent av ei av disse folkegruppene hadde skapt enorme konflikter i Norge.

   Hvordan man skal regulere innvandring for å unngå at det fosser inn med mennesker som ikke er kompatible med nordmenn vet jeg ærlig talt ikke. Jeg er ganske skeptisk til fullstendig fri innvandring, for min bekymring er: hva skjer, som det allerede har skjedd i Sverige, når det blir så mange av ei inkompatibel folkegruppe at den begynner å dominere samfunnet og kanskje lager voldsomme konflikter for å få ting på sin måte? Jeg ville faktisk ha stilt forskjellige krav for å få permanent oppholdstillatelse. Dette kunne ha vært basert på utdannelse, formue, men også mer eller mindre basert direkte på etnisitet og religion. Fattige muslimer kan man bare avvise på grensen, uten noe mer om og men.

   • realist says:

    @Bjørheim

    “Hvordan man kan kontrollere innvandring uten at…(sett inn hvilken som helst negativ konsekvens du kan tenke deg)… vet jeg ærlig talt ikke.”

    Godt sagt, men dersom du visste det så ville ikke våre politikere lyttet til dine kloke råd likevel. De har ingen interesse av å hverken kontrollere eller stoppe innvandringen.

    Istedenfor å mene så mye om hva man bør gjøre eller ikke gjøre, så bør man istedet akseptere og forholde seg til situasjonen slik den er. Vi invaderes fra den tredje verden, uforholdsmessig mange av disse “flyktningene” er unge friske menn, ikke kvinner og barn.

    Når Kristen Gislefoss melder orkan, så driter han i hva folk måtte mene om det. Orkanen kommer enten du liker det eller ei.

    Jeg skal ikke stave eksplisitt hva som kommer til å skje i nær fremtid. Enhver person med et snev av virkelighetskontakt kan tenke seg til dette selv.

   • Sindre Rudshaug says:

    Realist

    “Istedenfor å mene så mye om hva man bør gjøre eller ikke gjøre, så bør man istedet akseptere og forholde seg til situasjonen slik den er. Vi invaderes fra den tredje verden, uforholdsmessig mange av disse “flyktningene” er unge friske menn, ikke kvinner og barn.”

    Så lenge jeg vet at onde, norske politikere lar barn og kvinner bli voldtatt og/eller drept i farlige områder mens de heller slipper inn unge, friske menn som mye lettere kunne ha forsvart seg selv, tillater jeg meg å mene sterkt om hva man med letthet kunne ha gjort. Det sier seg selv uten at jeg trenger å skrive ordene. Jeg må anta at alle politikere sitter og ser på slik ondskap mens de koser seg med potetgull, siden de ikke løfter en finger for å endre på situasjonen. Ikke engang FrP. Ta inn i prioritert rekkefølge enslige barn, enslige kvinner med barn og enslige kvinner. Hvis samtlige av disse er reddet, kan vi vurdere menn. Alle andre prioriteringer er ren ondskap.

  • Arild Holta says:

   Hutuer og tutsier er genetisk omtrent de samme. Norsker og svensker også, men ALLE VET at svensker er en morsom greie og at nordmenn er normale.

   :-p

 6. realist says:

  Kanskje en liten avsporing, men når vi først snakker om konflikter som oppstår av forskjellige årsaker, så er det interressant å merke seg at det nå er full krig innad Nobels-fredspris-komiteen:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Tror-ikke-Lundestad-leven-river-ned-fredsprisens-prestisje-8195401.html

  HAHAHAHA! 🙂

 7. Jj says:

  Det er klart at iq-påvirkes jo av utdanningsnivået.

  Svar: nei, dette er ikke “klart” i det hele tatt!

  Derfor så er det slik at de som er i fengsel utvikler lav iq fordi de er i et lite intellektuelt stimulerende miljø.Hvis en luring som Åm selv hadde blitt låst inn på en celle i 20 år og kun fått 1 måltid for dagen ville han utviklet en lavere iq.Derfor er ikke fangene i et fengsel nødvendigvis i fengselet pga lav iq.disse trekant-gjenkjenningstestene er noe man kan trene seg opp i.Mensa klubben organiserer seg nærmest som frimirer-losjen og utarbeider disse testene til gunst for seg selv, og for å mystifisere seg.

  • Bård Henriksen says:

   Til en viss grad ,men primært er gjengangskriminelle allerede lett å gjenkjenne jamfør visse “tegn” i atferden.
   Det er dog ikke spesielt knytta til IQ men til atferdsavvik som ofte faller utenfor evne til å forstå langsiktige konsekvenser, eller mangel på emosjoner.

   Alt dette er mer arv fra naturen enn mentale lidelser. I naturen var det mange trekk som ga fordeler for overlevelse som i dag kan gi problemer i en helt annen miljøkontekst.
   Høy nok IQ kombinert med de mest dyriske sidene er vel det som gir suksessfulle psykopater.

 8. jta says:

  “Mange har snakket om hvilken berikelse de syriske flyktningene vil være for Norge, men når vi altså vet at gjennomsnitts-IQen i Syria er 83 betyr det at rundt 1/3 av flyktningene som kommer til landet har en IQ som for en europeer tilsvarer et mildt tilfelle av Downs syndrom”

  Dersom en av disse “mildt Downs syndrom” folkene fra Syria skulle konkurrere mot en nordmann med mildt Downs syndrom eller en nordmann med iq under 70. Hvordan hadde dette utartet seg? Hvem ville vunnet i en konkurranse som gjenspeiler varierte utfordringer i et vanlig moderne samfunn? Hva med en “Robinson Crusoe” konkurranse. Er det gitt at iq under 70 er et like stort handicap for alle raser?

  Svar: det var ikke poenget. Poenget er at Norge er et land med svært høye IQ-barrierer. Har man en IQ på 70 er det små sjanser for å få seg jobb i Norge, på grunn av alle reguleringene. Man er nesten dømt til å havne på NAV.

 9. SondreB says:

  Bare noen poeng til for å vise at det er du som tenker svart-hvitt og ikke klarer å se at det er nyanser her som i det meste.

  Hvorfor blir flere mørkhudete arrestert for narkotika, selv om hvite misbruker mer?

  Svar: de blir arrestert mer fordi de er mer kriminelle.

  Det kan være at de selger mer dop enn hvite.

  Svar: blant annet derfor ja.

  Men misbruk er ikke det samme som forbruk, har en annen kilde her som vise at mørke bruker dop mer enn befolkningen generelt og hvite. Faktisk hele 23% høyere.

  Hvor stor forskjell er det på asiatere og andre ved bruk av narkotika? 3.7 vs 9.2 for de andre grupperingene.

  Kilde: http://c1.nrostatic.com/sites/default/files/pic_corner_071014_samhsa.jpg

  Hvor mye kan narkotika påvirke IQ? Faktisk hele 8 poeng.

  Kilde: http://healthland.time.com/2012/08/28/does-weekly-marijuana-use-by-teens-really-cause-a-drop-in-iq/

  Men det er jo kilder som påstår at dem med høyere IQ, har større sannsynlighet for å bruke dop? Hvis asiatere har generelt høyere IQ, hvorfor bruker de så lite dop da?

  http://healthland.time.com/2011/11/15/why-kids-with-high-iq-are-more-likely-to-take-drugs/

  Svaret på alle spørsmålene er at dette er komplekst, og det er nyanser og ekstremt mange faktorer. Veldig vanskelig å gjøre forskning på området, mange faktorer som kan farge resultater.

  Vil påpeke at man bør ta advarsel på kilden din til IQ oversikten på fullt alvor:

  “These results are controversial and have caused much debate, they must be interpreted with extreme caution.”

  Svar: det at forskning er kontroversiell betyr ikke at den er feil. Det at man må tolkes med “extreme caution” kan like gjerne være en velment advarsel om at man må regne med å bli beskyldt for rasisme av tullinger som deg selv dersom man bruker forskningen.

  • Bård Henriksen says:

   La oss håpe at det ikke er for stor korrelasjon mellom hissig temperament i kommentarfelt, hyppig bruk av store bokstaver og lav IQ 🙂 🙂 🙂

 10. Arild Holta says:

  Litt spekulasjoner:
  I Afrika er vel den genetiske variasjonen større enn ellers i verden?

  Om det er tilfelle, så følger mulighet: At noen av de mest intelligente i verden er afrikanere. Til tross for statistiske “normaler”.

  Jeg undrer litt over hvordan afrikanere sprer seg utover IQ-skalaen. Og også andre folkeslag. Testesteron kan jo også påvirke IQ noe.

  En annen tanke er hvordan positive afrikanske gener kombinert med positive “hvite” eller asiatiske gener kan slå ut. Man kan jo spekulere i muligheten for at dette kan gi genier utover det meste. Altså på individnivå. “Avvikergenialitet” 🙂

  • SondreB says:

   Med en veldig rask analyse kan man fort se at det er en sterk korrelasjon mellom gjennomsnittsalderen og gjennomsnitts IQ. Liten tvil om at alderen er en viktig faktor og hvis gjennomsnitts IQen for befolkningen er basert på befolkningen som helhet og ikke korrelert på alder (som faktisk ikke er lik i alle land, en 12 åringer i USA er ikke nødvendigvis det samme som en 12 åring andre steder i verden, avhenger av miljø, varme, ernæring, m.m.).

   Her kan du se distribusjon mellom Syria og Norge:

   http://utenstat.no/files/Norway.png
   http://utenstat.no/files/Syria.png

   Kilde: World Population API: http://api.population.io/

   Hva med median alder da?

   Fra bunnen av verdenslisten:

   Niger: 15.1
   Uganda: 15.5
   Mali: 16.0
   Malawi: 16.3
   Zambia: 16.7
   South Sudan: 16.8
   Mozambique: 16:9
   Burundi: 17.0

   Samt la oss ta med Syria, som Onar sammnligner med Downs-syke mennesker:

   Syria: 23.3

   La oss se fra toppen:

   Monaco: 51.1
   Germany: 46.1
   Japan: 46.1
   Saint Pierre & Miquelon: 44.6
   Italiy: 44.5
   Austria: 44.3

   Så hopper vi litt:

   Finland: 43.2
   Denmark: 41.6
   Sweden: 41.2
   Norway: 39.1

   Er det noen korrelasjon med IQ, fra en høyst usikker test, men la oss nå bare ta den som grunnlag:

   Niger: 69
   Uganda: 84
   Mali: 74
   Malawi: 69
   Zambia: 79
   South Sudan: 71 (var ikke oppdelt når IQ statistikken ble gjort)
   Mozambique: 64
   Burundi: 69

   Så var det toppen:

   Monaco: (Finnes ikke på listen)
   Germany: 99
   Japan: 105
   Saint Pierre & Miquelon: (Finnes ikke på listen)
   Italy: 102
   Austria: 100

   Så hoppet vi til Skandinavia:

   Finland: 99
   Denmark: 98
   Sweden: 99
   Norway: 100

   Kilde: http://world.bymap.org/MedianAge.html

   Dette støtter min egen hypotese om relativt liten forskjell på IQ mellom mennesker basert på deres genetiske arv. Miljøet og muligheter er viktige faktorer og hvis man skal analysere IQ basert på genetisk arv, må man utgjevne for alle faktorene man kjenner til.

   Svar: du er en tulling. 1) tror du helt seriøst at de som utfører IQ-tester gjør dette med BARN? Hva tar du disse fagfolkene for? Imbesile? Igjen demonstrerer du hvor utrolig dårlig tenker du er. Du glemte å spørre deg et helt elementært spørsmål før du kom med din amatør-hypotese: kan det være slik at lav IQ FORÅRSAKER mange barn? Med andre ord, er det kanskje slik at de med lav IQ får flere unger enn de som har høyere IQ? (Hint: det er allerede gjort mye forskning på dette og mye av denne forskningen er oppsummert i Richard Lynns bok Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern Populations.

   http://www.amazon.com/Dysgenics-Genetic-Deterioration-Modern-Populations/dp/0956881114/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1444593063&sr=1-1&keywords=dysgenics

   )

   • Bård Henriksen says:

    IQ kan allikevel se helt forskjellig ut mellom generasjoner og mellom individer som har kommet til et nytt miljø.

    Forskjellen mellom mennesker mener jeg personlig helt åpenbart ligger mest i kjønnsforskjeller. Alle andre forskjeller er parenteser.

    Dette ser vi i yrkesliv og vi ser det i at det er store forskjeller i hvilket kjønn som begår mest vold og driver mest med kriminalitet i alle kulturer (menn).

    Men vi ser det også via at menn ofte har en høyere prosentandelsmessig posisjon i intellektuelt krevende miljøer.

    Kjønnene vil også naturlig beskytte sine oppfattede identiteter territorielt.
    Menn tenderer til å velge bort feminisme, kvinner tenderer til å velge bort maskulinisme.
    I religiøse samfunn skjer det samme men på en helt annen måte på overflaten, mer formelle kjønnsroller og større blokkeringer på frihet over kutymer.

   • Bård Henriksen says:

    Japan har lenge hatt lave fødselstall. Det har ført til en situasjon der 1/3 av befolkningen er pensjonister.
    Det er ikke spesielt bra for framtidig nivå av forskning og for landets produktivitet.

    Veldig høye barnefødselstall er neppe bra, men moderat høye kan være bra eller dårlig avhengig av konteksten.
    For å forstå dette må man nok ha en ganske god iq.

 11. Arild Holta says:

  En annen sak er at gjennomsnitts-IQ, stor kriminalitet, osv skaper svart/hvit-tenkning. Dermed er det vanskelig å tro at man ikke finner rimelig mye rasisme mot svarte grunnet generalisering.

  At det også er rasisme mot hvite må man forvente.

 12. Arild Holta says:

  Dunning–Kruger-effekten kan jeg ikke huske å ha hørt om før. Men det var en slående god beskrivelse av mange mennesker (uten å blande meg inn i bruken over).

  Nå fikk jeg endelig en god beskrivelse av hvorfor jeg har hatt svakheten med å overvurdere andres intelligens og prestasjoner. 😀

  Det har jo sakte godt opp for meg gjennom livet. Utrolig så treg i hodet intelligente mennesker kan være. 🙂

 13. Trollapen says:

  En ting til:

  Høy sensitive personer (HSP; Highly sensitive persons) r.

  HSP handler ikke om hvor høy iq eller testosteron, men mer om hvor mye kotisol en trenger som da pumpes ut i kroppen: dvs hvor “stresset” (“aroused”) nerver i kropp og sinn blir på informasjon fra sansedata, mentaledata osv og derfor trenger tid på å roe seg ned. Det sies at 15- 20% av befolkningen (på verdensbasis eller landsbasis…(husker ikke(?)) er medfødt med denne egenskapen, mens noen ble sånn av miljø. HSP mistolkes som sjenanse, introvert og andre merkelapper av omgivelsene….det er heller det at de (vi) blir overveldet av informasjon og må derfor trekke oss tilbake, tenke litt…en form for intelligens om det blir satt pris på festine lente holdningen til politikk, spill, sport og liv. Det blir mer fremelsket at kvinner skal være HSP, men det betyr ikke at det finnes menn som ikke er det: tvert i mot like mange faktisk; fordi det handler ikke om testosteron eller ikke, men “stress” “over arousal”, nerver….

  Hva er bruken av denne typen HSP fra et evolosjonistisk perspektiv? Hvorfor finnes slike “reddere” mennesker , både blant menn og kvinner?….HSP , om de får lov, ender OFTE som tenkere, filosofere, prester, rådgivere; fordi de intuitivt tar inn mer informasjon både logisk, meditativt, intuitivt og sanselig… De stopper opp og tenker litt før en handler. HSP blant mennesker (og dyr!) er på tvers av rase og kultur og miljømessige omgivelser, men det kan dyrkes mer fram i noen kulturer enn andre. Feks i Asia, i sær buddhistiske tradisjoner, blir denne sensitiviteten til omgivelsene og seg selv et ideal som dyrkes fram; feks sitte ned, meditere over sansene og sinnet osv…. mens i voldskulturer, la oss si mer voldsromantiske kulturerer som mongolere den gang, ville heller ekspandere og kolonisere og utøve vold.

  I menneskearten trengs begge typer mennesker, la oss kalle det både Høy sensitive og de voldelige, i både krigstid og fredstid…..Så klart finnes det de som er en blanding av begge deler. Kombinere begge egenskaper som en gjør i kampkunst er fint; meditere og kjempe mot sin egen skygge i en livets kung fu. Dummeste er dumskap uansett om man er hsp eller mer voldelig anlagt…

  ps, jeg har personlig erfaring med å være en HSP….min erfaring:

  svakere imunnforsvar, oftere betennelser i kroppen fordi jeg glemmer å hente meg inn med å slappe av, sove nok ; trenger oftere å trekke meg tilbake og mer restitusjon enn de mindre sensitive som har sterkere forsvar /mindre tilstedeværelse i rommet…det verste er når jeg blander andres følelser for å være mine egne; noe så enkelt: plutselig kan jeg bli KÅT ut av intet, og så snur jeg meg og ser at det er en annen som egentlig er bærer av denne følelsen og ikke meg….Plutselig bli deppa, og så innse at det er en venn som er det og ikke meg osv….En hsp som meg bruker derfor mye tid på å kjenne etter hva som er mine egne følelser og hva som er andres; fort gjort å miste identiteten sin når en går og bærer på andres følelser. Viktig med tilbaketrekning OFTE og meditasjon. Lett å bli hjernevasket og påvirket om en ikke er bevisst det å være HSP.

  .men: jeg leser ambience i omgivelsene kjappere enn gjennomsnittet og lukter bokstavlig talt fare før andre, jeg kjeder meg ALDRI fordi jeg finner mye stimuli fra rom, bøker, musikk , bare ved å sitte stille og gjøre ingenting….dette har medført at jeg er kunsterisk og filosofisk anlagt og har generelt bedre memoriseringsevne uten å måtte ta i bruk “memo” teknikker som knagger: hukommelsen er renere osv…..fordi jeg husker informasjon gjennom sanser (ergo higly sensitive person, sier seg selv nesten!),

  Det finnes ingen medisin eller kur mot HSP. Enten medfødt eller ikke, det må bare leves med. Derfor det aldri har blitt en motediagnose på lik linje med ADHD; fordi legemedisinen kan ikke tjene penger på det når det ikke finnes kur. Jf finnes ikke medisin/ kur på psykopater heller….

  Carl Gustav Jung var en HSP selv, og den første til å skrive om dette som en …tja…legning? Diagnose?.-…

  http://www.amazon.com/Highly-Sensitive-Person-Elaine-Aron/dp/0553062182/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1444553321&sr=8-1-spell&keywords=higlhy+sensitive+person

  https://en.wikipedia.org/wiki/Highly_sensitive_person

  Ps, vet dette ble en litt personlig post, er jo ´kanskje ikke vanlig å poste personlige innlegg i slike diskurser, men håper det om ikke annet, virker likevel informativt i forhold til kategorisering av mennesketyper ….den glemte mennesketypen: HSP.

 14. Trollapen says:

  Hsp vs psykopat (fra film, litteratur, tvserie) (min tolkning)

  Will Graham vs Hannibal Lector… .

  (ps, Onar, add gjerne dette på posten min, så slipper du å ha ekstra post på dette)

 15. jta says:

  “Svar: det var ikke poenget. Poenget er at Norge er et land med svært høye IQ-barrierer. Har man en IQ på 70 er det små sjanser for å få seg jobb i Norge, på grunn av alle reguleringene. Man er nesten dømt til å havne på NAV.”

  Dersom det skulle vise seg at en syrer, som i grunnlaget for statistikken du refererer til har blitt definert med en iq på 70, klarer seg bedre enn en nordmann med iq 70, er det nettop et poeng at ting ikke nødvendigvis er helt slik du beskriver.

  Om vi tar et utvalg nordmenn med iq under 70, er det god grunn til å spekulere i at de ikke ville kunne danne et fungerende samfunn og ta var på seg selv. Samtidig eksisterer det samfunn andre steder, med gjennomsnitt iq under 70 som beviselig fungerer og opprettholder seg selv.

  Noe ser ut til å være mindre svart-hvitt enn det antydes her.

 16. Fra artikkelen:
  “siden menn har en større variasjon i IQ enn kvinner er det flere idioter blant menn enn blant kvinner (men også flere genier)”

  Det har gått helt hus forbi hos meg at det er større IQ-variasjon hos menn, det er første gang jeg hører det. Jeg er ikke biolog, men ganske bra klar over en del andre kjønnsforskjeller. Jeg ser at wikipedia sier at kjønnsbasert IQ-forskjell er et “controversial claim”.

  Svar: det er kontroversielt, men ikke blant forskere.

  Har du noen god kilde om dette? Især ville det være interessant å vite noe om kunnskap/hypoteser om hva slags funksjon det kunne tenkes å ha.

  Svar: jeg anbefaler deg bare å google litt på det. Det er jo som sagt ikke kontroversielt blant forskere, bare blant de som benekter kjønn, rase og IQ. Men kort fortalt: kvinner skal tradisjonelt ta seg av barn, og da er det viktig at de er stabile. Menn derimot er “wild cards.” De har større frihet til å vandre rundt i totalt ukjent terreng (ofte bokstavlig talt). Kvinner er mer risikoaverse fordi de og deres barn er sårbare og dyrebare. Menn er mer “disposable” og derfor risikotakere. Derfor er det trolig større variasjon blant menn. Menn er både eksperimentører og i seg selv et levende eksperiment (større genetisk variasjon).

  • Jeg skulle kanskje sagt
   “hva slags funksjon eller årsak det kunne tenkes å ha.”

  • B Henriksen says:

   Svaret fra Onar i uthevet skrift medfører korrekthet og Tabula rasa-teoriene som politiske ideologer og deler av religiøse miljøer tror på, er vel generelt ikke lenger relevant for noenting annet enn historiens støvhyller.

   Det som han kanskje burde ha nevnt, og (muligens?) undervurderer, er at et veldig fokus på ulikhet og naturlige situasjoner også kan føre til en slags begrensning av samfunnets og menneskets utviklingshastighet.

   Feminismen og sosiologien regner jeg stort sett som såpass banal at den neppe engang er nødvendig lengre å angripe noe særlig, da den i praksis opererer utifra teorier som ble irrelevante allerede på 80-tallet for de som følger med på naturvitenskap, samfunnsteori, psykologi og utvikling generelt.

   Kulturen har tendens til å polarisere seg i nettopp svarthvitt. Noen av de som nevner det, gjør det selv. Det er ikke alltid feil eller dysfunksjonelt å gjøre det, men normalt bør det ikke dras for langt.
   Noe som ofte kan undervurderes er f eks at dess mer samfunnet fokuserer på like muligheter (og ikke tvungen likhet som bryter med naturlige forskjeller) i en moderne nok “setting”, dess større sannsynlighet for at de naturlige “barrierene” ikke nødvendigvis må regjere.

   La oss si at vi (midlertidig) har en situasjon der de ulike rollene er generelt naturlige fremdeles, men hvor minoriteter innenfor etniske grupper og kjønn har frie muligheter og det skjer i en viss grad, til å gå mye på tvers av tradisjoner, så er dette en maksimalt funksjonell (og dermed etisk realistisk sett) situasjon for befolkningens veivalg og bruk av egenskaper.

   Dette krever en smart modell og kultur i samfunnet og økonomien på flere måter (moderat = venstreliberalt men utviklingsambisiøst).

   Ofte sitter mange med en feilaktig oppfatning av at flertallet er moderate mens de fanatiske vingene i oppfatninger er minoriteter. Slik er det ikke. De fanatiske vingene er i høy grad representert hos flertallet. Det er bare å telle antall innlegg som vil “drepe alle muslimer”, vs antall innlegg som vil “ha fri innvandring”(uten noen planlegging) ,og det er vesentlig høyere enn innlegg i nettdebatter som vil ha en balansert og funksjonsorientert situasjon.

 17. Fridom says:

  Takk for innsiktsfull artikkel.
  Mange i Noreg er hjernevaska til å tenke egalitært,
  til tross for at samfunnsutviklinga motbeviser det.
  Det at intelligens kan vere ganske arvelig, gjer
  at eg grøsser over å tenke på det store eksperimentet, med
  å skifte ut den norske urbefolkninga med ikkje-vestleg individ…
  Alt du skriv i denne artikkel er sunn fornuft.

  • realist says:

   Enig
   Jeg tror det er dype psykologiske grunner til at folk tenker egalitært. Det er en slags sinnslidelse.

   Dersom man aksepterer det faktum at folkeslagene er forskjellige, så må man samtidig akseptere at vi ikke kan blande oss sammen og bli en ‘Big happy’-family.

   Det må være en viss grad av separasjon, eller apartheid som det også kalles.

   Dette skaper kognitiv dissonans i hjernen på de som tenker egalitært. De reagerer ofte med sinne eller hysteri.

   • B Henriksen says:

    Det er avhengig av hvem du blander og hvem du ikke blander.

    I utgangspunket er genetisk variasjon vesentlig smartere enn innavl.

    Dette har dog mange aspekter for vurdering, som inkluderer en rekke faktorer av miljø og genetiske sammenhenger. Det finnes neppe noen stor fasit.

    Sannsynligvis er det vesentlig bedre og sikrere å utvikle en stødig samfunnsmodell på alle måter (økonomi, kultur, struktur). Dette vil øke sannsynligheten for at alle folkeslekter/raser kan lykkes greit innenfor det aktuelle systemet.

    At alle skal være like eller gjøre det samme er noe annet, og hører til religiøs tenkning som fornekter naturvitenskap. Den har i moderne tid blitt dels overtatt av politiske miljøer.

    Den motsatte polariteten av denne galskapen finner man hos de ivrigste rasistene, som krakilsk håper på at innavlede bygdetroll skal bli supermennesker over natten, mens alle som ser rare ut eller snakker rart egentlig bare er slemme og dumme.

 18. B Henriksen says:

  Det er jo bare fattige bananrepublikker /u-land som har en politikk og økonomi som ligner USAs.
  Forskjellen er mest bare at USA vant seg en midlertidig stormaktsrolle fordi resten av verden ble ødelagt av andre verdenskrig.

  Land som Canada, Singapore, Australia, Finland, Tyskland, Sørkorea, Sveits, Japan, enklaven Hongkong scorer alle generelt ganske høyt (over Norge, Russland, Saudiarabia, Israel og USA) på momenter som skolekvalitet og utvikling i den sektoren, helsevesenkvalitet, unngå for mye narkotikaproblemer og fattigdom m.m., modernitet i applikert teknologi i noen grad, og spesielt relativt til folketall.

  Norge har jo egentlig mange forutsetninger for å gjøre det skarpt på sivilisasjonsmålinger, ettersom vi har enorme inntekter som land, bruker mye teknologi og har gått i en sekulær retning.
  Tydeligvis er det likevel noe med kulturen og kanskje genetikken som gjør etniske nordmenn nokså tilbakestående.

  Vi har jo et helt håpløst helsevesen, enorm grådighet, unaturlig høye kostnader og lønnsnivåer, og skolene er nærmest en vits.

  USA har et par fordelsaspekter historisk, men har stort sett hatt en komisk dårlig utvikling på alle “fredelige” områder kvalitetsmessig siden 70-tallet.

  Innvandring har vel pluss og minus på mange måter. Stort sett regjerer bare forenklede syn i hodene på både de som har ansvaret for politikken i det, og folk flest som debatterer det.

 19. Ultima_Thule says:

  Walter E. Williams: Why Stereotyping the World is Necessary https://www.youtube.com/watch?v=KGgPY2i396s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *